Kwa taŋa zliya tsasliti Pəl kaa ka
Tesalənikə
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Ghala pətsa tsasli Pəl zliya nay, ghəci mbə məlmə Kwərintə na, mbə wə kwa baka wə ci. Kaa mbəzliy nəw Yesəw mbə məlmə Tesalənikə, tə hiɗi ka Masedəwan, ndəkwə ndəkwə lə məlmə Filipə tsasli na zliya na. Kwataŋay a Pəl niy ghərahwə sləni mbə məlmə Tesalənikə va. Mbaꞌa niy gəzanshi Yəwən kwəma wəzə na kaa mbəzli mbəɓa, mbaꞌa ghəshi mənishi ka mbəzliy nəw Yesəw Kəristəw ki. Ma ləy hwəm ki na, dza *ka Zhəwifə mbə məlmə va ka hərhə va Pəl, mbaꞌa ghəshi təhamti ki. A ghwəy dzaa kəsay nəwər tsa va mbə zliya ka kwal Yesəw vəh 17:1-14. Ma na Pəl naci kiy, niy kərəta zəzə kwəma ciy dzəkən mbəzliy nəw Kəristəw mbə məlmə vaw. Va tsəgha ghwənay na Timəte ta dza ta kəətishi. Ma sa zhəghəkəvay Timəte na, mbaꞌa gəzanci kaa Pəl dzəkən nzəy tsa mbəzli va. Kala shiy səəti məhərli shi tiɓa ya tsəgha sahwə ghəshi ngəraꞌwə. Sa favə Pəl kiy, ma tsaslanaghəshi na zliya na ki.
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1 paꞌ tə vəh 3 Pəl mbə fal mbəzliy nəw Yesəw mbə məlmə Tesalənikə sa garəshi ghəshi jarjar kwa kwal Hyala, ya tsəgha na ghəshi mbə sa ngəraꞌwə. Mbaꞌa gəzanshi diɓa njasa mawti na dza ta kwəmay li shi.
Vəh 4:1-12 Pəl mətsahanshi bərci kaa ka Tesalənikə nza ghəshi dza kwa kwəma kwa kwəma lə nəw kwal tsa shi va wəzə. Nza ghəshi nzəy shi wəzə ɓa.
Vəh 4:13 paꞌ tə vəh 5:1-11 Pəl gəzanshiy dzəkən səəkə tsa Yesəw ta ɓasə mbəzli ci.
Vəh 5:12-28 Kwa kərni gəzə kwəma Pəl, mbaꞌa səkwə ka Tesalənikə.
1
Səkwəpə
1:1 Shilasə: 2Kwər 1:19; 2Tes 1:1; 1Pi 5:12; Timəte: 1Kwər 4:17; Tesalənikə: SləniKY 17:1Yən yən Pəl, mbaꞌa Shilasə, mbaꞌa Timəte, tsasli na zliya na, kaa mbəzliy nəw Yesəw *Kəristəw mbə məlmə Tesalənikə. Səkwəə səkwəŋwəy ghəy ghwəy mbəzli Didi Hyala, lə shi Ndə sləkəpə Yesəw Kəristəw. Məntəŋwəy wəzə hwər tsa nzə Hyala, mbaꞌa ndaŋwəy zərkə mbə nzəy tsa ghwəy!
Njasa nza nzəy tsa ka Tesalənikə lə njasa ɓanavə ghəshi nefer shi kaa Yesəw
1:2-3 2:13; Flp 1:3; Kwəl 1:3; 2Tes 1:3; 2:13Ya hwəmɓa cəꞌwə ghəy Hyalay, mbə cəꞌwə ka ghəy nza tə ghwəy kwərakwə. War mbə mananta ꞌwəsa ka ghəy nza ta kwəma ghwəy gwanaŋwəy. 1:3 5:1-2Tsəhəŋəy ma ghəy kwa kwəma dəmmə Hyalay, war mbə zəzə ka ghəy nzaa dzəkən sləni wəzə na ghəra ghwəy tə sa ɓanavə ghwəy nefer ghwəy kaa Hyala, lə dzəkən jihə tsa jihəva ghwəy ta sləni va, sa ɗi ghwəy Yesəw Kəristəw, zhini ka zəzəə dzəkən fə tsa fəy ghwəy ghən tsa ghwəy gəzliŋə tərəŋw ta Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw. 1:4 2Tes 2:13, 16Ghwəy ghwəy mbəzli ɗiti Hyala niy ngwarməhiŋəyəy, a ghəy sənay Hyala təravəŋwəy na ta mbə ghwəy nza ka mbəzli nzə. 1:5 1Kwər 4:20Ghala pətsaa gəzaŋwəy ghəy va Yəwən kwəma wəzə nay, niy mənta na nja kwəma ka ndə vaa gəzə lə miy gwaꞌa tsəghaw, lə bərci mbə, ka ghəra sləni *Safə tsa Hyala mbə ghəy niy gəzə ghəy kwəma, mbaꞌa ghəy niy sənay wəzə wəzə, kwəma kataŋ na sa gəzə ghəy va, pə ghəy. A ghwəy sənay ya nzəy tsa ghəy njasa niy nzana, ghala pətsaa nza ghəy mbə ghwəy, ta mbəə kəətiŋwəy niy nzəy ghəy gəla nzəy tsa va.
1:6 SləniKY 17:5-9; 2Kwər 6:10; 2Tes 3:7, 9Sa dza ghwəy kiy, mbaꞌa ghwəy nəwvə səəbə ghəy, lə sa Ntsaa sləkəmmə. Ghala pətsaa zləɓavə ghwəy kwəma Hyalay, tərəŋw niy sahwə ghwəy ngəraꞌwə. Ya tsəgha nzə kiy, a Safə tsa Hyala ɗewɗew tsa niy ndaŋwəy vəshi dalala ta kwəma va. Mbə kwəma va tsəgha kiy, mbaꞌa ghwəy məniŋwəy ka mbəzliy ci kwal tsa wəzə tsa kaa mbəzliy nəw Yesəw tə hiɗi ka Masedəwan lə shi ka Akay gwaꞌa. 1:8 Rm 1:8Ava war tə mbərkə kwəma ghwəy pəlivərivata kwəma Ntsaa sləkəmməə dzəmbə mbəzli ɗaŋ. Kwataka tə hiɗi ka Masedəwan lə ni ka Akay na gwaꞌa tsəghaw. Ya paꞌ kwəmaɓay, a mbəzli favə njasa ɓanavə ghwəy nefer ghwəy kaa Hyala. Sa nzana gwaꞌa mbəzli favə kwəma va kiy, nahwəti kwəma tiɓa ghwəla gar zhini ghəy mətsahanshiw. 1:9 Zhŋ 17:3; SləniKY 14:15Ghəshi dəꞌwə ghən tsa shi ka naa sla kwəma ghwəy. Ka gəzə njasaa niy kaꞌwətəŋəy ghwəy ghala pətsaa nza ghəy mbə məlmə ghwəy, ka gəzə njasa zlay ghwəy kwəma ta mbəreketi mbaꞌa ghwəy zhəghanavə nefer ghwəy kaa Hyala, ka ghəranta sləni ghənzə Hyala kataŋ na, kwa ɓəpə piy. 10  1:10 5:1-2, 9; Rm 5:9Sa zlay ghwəy ta mbəriy, dzəghwa ghwəy ka ndəghə zhəkə tsa Zəghwə nzə va dzaa səəkə mə ghwəmə. Zəghwə nzə vay, ghəci na Yesəw tsa zhanakati Hyala va mbə məti. Ghəci mbəlantəmmə na va *kwəma jikir na, nəghətaa Hyala dzaa ɓə nəfəə dzəkən ghwəmmə ghala ngwəvəə dza vaa səəkə.

1:1 1:1 Shilasə: 2Kwər 1:19; 2Tes 1:1; 1Pi 5:12; Timəte: 1Kwər 4:17; Tesalənikə: SləniKY 17:1

1:2 1:2-3 2:13; Flp 1:3; Kwəl 1:3; 2Tes 1:3; 2:13

1:3 1:3 5:1-2

1:4 1:4 2Tes 2:13, 16

1:5 1:5 1Kwər 4:20

1:6 1:6 SləniKY 17:5-9; 2Kwər 6:10; 2Tes 3:7, 9

1:8 1:8 Rm 1:8

1:9 1:9 Zhŋ 17:3; SləniKY 14:15

1:10 1:10 5:1-2, 9; Rm 5:9