Kwa baka zliya tsasliti
Piyer
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Piyer ntsa ta səɗa Yesəw tsasli na zliya na. Kaa mbəzliy nəw Yesəw tə hiɗi ghənghən ghənghən tsasliti na, aa niy tsaslanaghəshi nahwəti kwa taŋa (nighəm mbə vəh 3:1). Ma ghala vəghwə tsa tsasli na nana zliyay, aa niy sənay ndal təree ta mətiw kə (nighəm mbə vəh 1:14). A ɗi na mbəzli kəsəvə kwəma Hyala ɓananavəshi na va bekir dəvə, əntaa ghən tsa shi taa zay ti, va tsəgha tsaslanaghəshi na zliya na ki.
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1 Piyer gəzanshi kaa mbəzli va njasa nza dimə tə har tsa harvəshi Hyala, ka canshi njasa dza ghəshiy məni sa ɓanavə ghəshi nefer shi kaa Yesəw, ka gəzanshi njasa nza kwəma Kəristəw va ka sa kataŋ na, ghəci Piyer dəꞌwə ghən tsa ci na, ndə ndəgha fəti ta nzəy tsa nzəyəhwə Kəristəw tikə tə hiɗi.
Vəh 2 Piyer gəzanshi a ghəshi ndəghwə ghən tsa shi wəzə va mbəzliy ɓənipə nəw kwal Hyala va dzar kwa dzərvə. Ka ɓənipə shi vay, kwəma jikir na ghənghən ghənghən ka ghəshiy məni, war ngəɗi mbəzli Kəristəw ta nəw kwal tsa shi va na na mbəla ghəshi gwaꞌa tsəgha.
Vəh 3 A gəzanshi Piyer wəzə wəzə, ma Yesəw naciy, zhəghəkəvay naa dzəti hiɗi diw. Sa nzanay, a ndəghə na mbəzli tsati titihwə tsa shi ka na gha səəkə.
1
Səkwəpə
Yən tsasli na zliya na, yən yən Shimaŋw Piyer, ndə kwal tsa Yesəw *Kəristəw, zhini ndə sləni tsa cee diɓa. Kaa ngəŋwəy ghwəy shiy ɓanavə nefer ghwəy kaa Yesəw Kəristəw tərəŋw tərəŋw njasa ɓanavə ghəy ni ghəy va kwərakwə. Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw, ghəci Hyala ghwəmmə mənti na tsəgha, sa nzana lə kwal tsa nzə ghəci məni kwəma. 1:2 Zhəwdə 2Məntəŋwəy wəzə hwər tsa nzə Hyala mbaꞌa ndaŋwəy zərkə, səvəri mbə səni tsa sənata ghwəy Hyala ghəshi lə Ndə sləkəpə Yesəw.
Jihəvam ta mbə nzəy tsa ghwəy nzaa sa wəzə tsa
1:3 1:16-17; Ef 1:3A Yesəw *Kəristəw ndammə bərci ta mbə ghwəmməə sənata Hyalaa tsəhavəmmə, nza ghwəmmə mbəə nzəy li mbə dikə tsa nzə, lə mbə wəzə tsa nzə. Dza na lə bərci ci dikə ni kiy, mbaꞌa ndammə ya nimaɓa shiy kama va ghwəmmə ta mbə ghwəmməə kwəmavə yəwən piy, lə ta mbə ghwəmməə dza njasa təɓanta na kaa Hyala. 1:4 Rm 5:2; Zhk 1:14-15Ava lə kwal tsa tsəgha tsa ndammə na shi tərəŋw ni va niy gəzəkə na ɓəmməshi ghala kwataŋata. Shi vay, shiy lə dimə ti shi tərəŋw na ghəshi va ghwəmmə. Ma mənti na tsəghay, ta mbəə nza sa ka ghwəy kwəmavə shi gəzəkəŋwəy na vay, nza ghwəy mbay mbəliŋwəy va shi gəmgəm ni va zapə tikə tə hiɗi, ma nza kwəma ghwəy nzaa sa kwətiŋ na lə Hyala. 1:5-6 Tit 2:11-12Va tsəgha nə ya ngəŋwəy kiy, ləy hwəm sa ɓanavə ghwəy nefer ghwəy kaa Hyalay, ə pə ghwəy jihəva ta mbə dza ghwəy təɓə kwa kwal Hyala. Zhini diɓay, nza ghwəy pəla məniŋwəy ka mbəzliy sənata kwəma. 1:6 Gal 5:22-23Ləy hwəm sa ka hwəy sənata kwəmay, nza ghwəy pəla məniŋwəy ka mbəzliy mbay ndəghwə ghən tsa shi. Ləy hwəm nava ɓa na, ka mbəzli ka səꞌwa kwəma. Ləy hwəm səꞌwa kwəma na, ka pəla məni ka mbəzliy ɗanta fəti kaa Hyala. 1:7 Gal 6:10Ləy hwəm ɗi fəti kaa Hyala ki na, nza ghwəy pəla məniŋwəy ka mbəzliy ɗiva kwa jipə shi, ka ɗi nihwəti mbəzli gwanashi. Ma sa ka gəla məni shi tsəgha ni va təhəshi mbə ghwəy tərəŋw kiy, ta ɓəŋwəy bərci dza ghəshiy dza, ta mbə ghwəy dza kwa kwəma kwa kwəma lə mətsəhə sənata kwəma Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw. Ma ntsa kama gəla məni kwəma tsəgha na va mbə nəfə tsa ciy, nja ghwəlfə na. Ka nay pi naw. Dəŋwəzl zamti na ghən ta kwəma ci jikir na niy yaɓanamti Hyala.
10 Va tsəgha na kiy ngwarməhiray, jihəvam lə bərci ghwəy tərəŋw, ta mbə ghwəy kəsəvə məni kwəma haraŋwəy Hyala va, tsəhavəŋwəy na ta məni nzə. War mbaꞌa pə ghwəy kəsəvə məni nzə tsəghay. Ka dza ghwəy tərəŋwəy dzəmbə məni *kwəma jikir naw. 11  1:11 2Tim 4:18; Ndə mbəlipə: 2:20; 3:18; Tit 3:6Ghalaɓa kiy, ghəpə tiɓa ya jəwəw, ta ghwənamtəŋwəy kwal dza Hyala ta dzəti pətsa sləkə Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw ghəci ndə mbəlimmə. Ma pətsa va kiy, paꞌ kwa ndimndim dza ghwəmməə nza ti.
12  1:12 Zhəwdə 5Va tsəgha nzana, war mbə zhinee gəzaŋwəy kwəma va. Ya tsəgha sənata ghwəy gwanata, mbaꞌa ghwəy garəŋwəy lə bərci tə kwəma kataŋ na va ɓənivə ghwəy. 13 Ghala vəghwə tsa nzee tə ghwəməra tikə tə hiɗiy, e sənay, wəzə na yən zhiniy gəzaŋwəy kwəma va ta mbə ghwəy nza fərghə fərghə. 14  1:14 2Kwər 5:1; 2Tim 4:6; Zhŋ 21:18-19Sa nzanay, e sənay, dikə tərə vəghwə tsee tə hiɗiw, tsəgha niy gəzara Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw niy nza. 15 Ava va tsəgha dzee jihəva ta məni ya namaɓa kwəma mbata bərcee məni nzə nana. Ta mbə ghwəy zəzə kwəma va taa nza, ya hwəmɓa nzə, ləy hwəm sa kee mətira.
Mbəzliy nay dikə tsa nza Yesəw li lə mətsə shi
16  1:16-18 Mt 17:1-8Kwataŋay, a ghəy niy gəzaŋwəy njasa niy səəkəy Ndə sləkəmmə Yesəw *Kəristəw lə bərci ci dikə ni. Əntaa ghwəy taa bərkə na, kwəma nja mbəraghwəti ka məndi vaa pəghəvəə slatəŋwəy ghəy, pə ghwəy ma. Lə mətsə ghəy nay ghəy dikə tsa Yesəw Kəristəw. 17 Ghala vəghwə tsa ɓanci Didi Hyala shəndəkə lə dikə kaa Yesəw Kəristəwəy, tiɓa niy nza ghəy. Mbaꞌa ghəy favə Hyalaa taŋəti shiy gwanashi tə dikə ghənzə mbə gəzə, a kəy: «Favə tə ghwəy, ava ghəci na zəghwee ɗee, tərəŋw yən vəshi ti» kə. 18 Ghala gəzə na va kwəma vay, tiɓa niy nza ghəy dəꞌwə ghən tsa ghəy kwasəbə Yesəw Kəristəw mə kəlaŋ tsa ɗewɗew tsa. Mbaꞌa ghəy favə gaka məli va lə slimim ghəy, ghənzə mbə gəzə kwəma səəkə mə ghwəmə.
19  1:19 Cem 119:105; Rm 1:2; 13:12; 1Pi 1:10-11Sa nata ghəy kwəma va tsəgha ki na, mbaꞌa ndaŋəy bərci tərəŋw, ta zləɓa kwəmaa niy gəzəkə ka gəzəkə kwəma Hyala va niy nza. Wəzəɓa məni ghwəy məhərliy dzəkən kwəma va na kwərakwə. Sa nzana, kwəma vay, nja ghwə kwa gərkəwa vaa tsə ka məni waŋ mbə kwəsli na. War ə pə ghwəy məni məhərliy dzəkən paꞌ sa ka pi waliy, fəcava kiy, Yesəw ghəci sasərkwə kwa kəɗi pi na, ta tsahwəy dza na ta məniŋwəy waŋ pi mbə nefer ghwəy.
20 Kwa taŋa kwəma ɗee ghwəy sənata wəzə wəzəy: Kwəmaa niy gəzəkə ka gəzə kwəma Hyala va niy nza mbaꞌa ghəshi tsaslati tə Zliyay, səvəri mbə sənata kwəma ndə ngəri niy səəkə kwəma vaw, ghəshi lə sənata kwəma shi niy ɓə na kwəma vaa səvəriw. 21  1:21 2Tim 3:15-16Sa nzanay, kwəma tiɓa mbə kwəma ghyaghya tsasliti ka gəzə kwəma Hyala, mbaꞌa ghəshi tsasliti lə sənata kwəma shiw. *Safə tsa Hyala ɗewɗew tsa niy səəkəy naa dzəmbə məhərli shi, maa niy gəzə ghəshi kwəma gəzanshi Hyalaa səvəri.

1:2 1:2 Zhəwdə 2

1:3 1:3 1:16-17; Ef 1:3

1:4 1:4 Rm 5:2; Zhk 1:14-15

1:5 1:5-6 Tit 2:11-12

1:6 1:6 Gal 5:22-23

1:7 1:7 Gal 6:10

1:11 1:11 2Tim 4:18; Ndə mbəlipə: 2:20; 3:18; Tit 3:6

1:12 1:12 Zhəwdə 5

1:14 1:14 2Kwər 5:1; 2Tim 4:6; Zhŋ 21:18-19

1:16 1:16-18 Mt 17:1-8

1:19 1:19 Cem 119:105; Rm 1:2; 13:12; 1Pi 1:10-11

1:21 1:21 2Tim 3:15-16