Kwa baka zliya tsasliti Pəl kaa ka
Tesalənikə
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Ghala pətsaa tsasli Pəl kwa baka zliya nay, ghəci ghwəlay mbə məlmə ka Kwərintə nza na, mbaꞌa favə war ghwəlashi na ka Tesalənikə mbə sa ngəraꞌwə, kə məndi. Mbaꞌa Pəl favə diɓaa dzəkən nihwəti shiy səəvəri məhərli shi dalala. Ma kə nihwəti mbəzli mbə shiy, ndəkwə na Yesəw ta zhəghəvaa səəkə ta nama ka ghwəmmə zhiniy ghəra slənia? kə ghəshi. Zhini ma kə nihwəti mbəzli ɓa na, a Yesəw səəkəy mbəradzəy, kə niva. Va tsəgha tsaslanaghəshi Pəl zliya na ki.
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1 Pəl gəzanshi kaa ka Tesalənikə a ghəshi səꞌwa ngəraꞌwə tsa sanshi məndi va.
Vəh 2:1-12 Pəl gəzanshi shiy dzaa məniva ghənghən ghənghən ka Yesəw maɗi ta səəkə.
Vəh 2:13 paꞌ tə vəh 3:1-5 Pəl fal Hyala ta ka Tesalənikə. Zhini mbə ɗəwshi ghəci nza ghəshi mbəə cəꞌwə Hyala ti diɓa.
Vəh 3:6-15 Ma tə kwa kərni kwəma ci kiy, a gəzanshi Pəl kwəma kaa ka Tesalənikə nza ghəshi nəw lə məni sləni shi, ka dza kwa kwəma kwa kwəma. Ya wa ndə na, ka ghəra sləni lə dəvə ci ta pəla shi zəmə ci.
Vəh 3:16-18 Pəl səkwə ka Tesalənikə
1
Səkwəpə
1:1 1Tes 1:1Yən yən Pəl, mbaꞌa Shilasə, mbaꞌa Timəte tsasli na zliya na kaa mbəzliy nəw Yesəw *Kəristəw mbə məlmə Tesalənikə. Səkwəə səkwəŋwəy ghəy ghwəy mbəzli Dəmmə Hyala, lə shi Ndə sləkəpə Yesəw Kəristəw.
Məntəŋwəy wəzə hwər tsa nzə Dəmmə Hyala, ghəshi lə Ndə sləkəpə Yesəw Kəristəw mbaꞌa ghəshi ndaŋwəy zərkə mbə nzəy tsa ghwəy.
Ngwəvəə dzaa nza tiɓa fəca dza Kəristəw zhəkə
1:3 2:13; 1Tes 1:2-3A ngwarməhiŋəy, ya hwəmɓay, war ꞌwəsa dza ghəy mananta kaa Hyala dalala ta kwəma ghwəy, wəzə na ghəy mananta ꞌwəsa tsəgha, sa nzanay, kwa kwəma kwa kwəma mətsəhə ghwəy ɓə nefer ghwəy kaa Yesəw, zhini tsəgha ghwəy mətsəhə ɗiva kwa jipə ghwəy gwanaŋwəy diɓa. 1:4 1Tes 2:19-20; 3:3, 7Sa nzana va tsəgha kiy, lə vəshi ka ghəy gəzə kwəma dza kwa ghwəy, sa ka ghəy tsəhəŋəy mbə jakəva tsa nihwəti mbəzliy nəw Yesəw. Ghwəy kiy, tərəŋw saŋwəy məndi ngəraꞌwə, ka irəŋwəy dalala. Ya tsəgha nzə ki na, mbaꞌa ghwəy garəŋwəy jarjar kwa kwal Hyala, war ə ghwəy mətsəhə ɓə nefer ghwəy kaa Yesəw.
1:5 Flp 1:28Ava tə kwəma nja sava sənay ghwəmmə njasa dza Hyala ta sla ngwəvə nzə lə kwal tsa kataŋ tsa. Sa nzana va mbaꞌa ghwəy sahwə ngəraꞌwə ta kwəma Hyalay, geꞌi geꞌi dza ghwəy nza ta nza mbə mbəzli sləkə Hyala. 1:6 Rm 12:19; ShiZhŋ 18:6Ta na navay, lə kwal tsa slar tsa dza Hyalaa slavəri kwəma va. Ta sanamiy ngəraꞌwə dza naa dza kaa mbəzliy samiyŋwəy ngəraꞌwə va kwərakwə. 1:7 Mt 25:31; 1Tes 5:1-2Ghwəy ghwəy mbəzli mbə sa ngəraꞌwə va sanay, ta dəkətəŋwəy dza naa dza lə ghəyŋəyshi gwaꞌa, ghala vici dza Yesəw, Ntsaa sləkəmməə zhəghəvaa səəkə mə ghwəməə zhəti hiɗi ni. Ghəshi lə ka kwal Hyala nza bərci və shi dza naa səəkə. 1:8 Ezay 66:15; Rm 2:8; 1Pi 4:17Ta səəkə dza Yesəw, lə ghwə ka tsə ngaɗ ngaɗ ngaɗ, ta sanshi ngəraꞌwə kaa mbəzliy hazləni ma va Hyala, lə kaa mbəzliy ɗi ma zləɓa Kwəma wəzə na va gəzə məndiy dzəkən Ndə sləkəmmə Yesəw. Kwəma dza Hyalaa irətishi liy, ə dza naa zamtishi kwa ndimndim, mbaꞌa təhamtishi kərakə lə Ntsaa sləkəmmə kala dza ghəshiy nay njasa nza shəndəkə tsa dikə tsa məni Yesəw Ndə sləkəmmə ki. 10 Fəca vici dza Ndə sləkəmmə zhəghəvaa səəkə dza kwəma vaa məniva, fəca nava vici dikə na va dza naa səəkə, nza nici mbəzli fal, ka fə dikə mbəzliy ɓanavə nefer shiy dzəti gwanashi. Ghwəy kwərakwə kiy, mbə mbəzli va dza ghwəy nza jakə, sa nzana mbaꞌa ghwəy ɓanavə nefer ghwəy kaa Yesəw sa gəzaŋwəy ghəy kwəma ci.
11  1:11 1Tes 1:2-3; 5:24Ava va tsəgha ka ghəy cəꞌwə Hyala tə ghwəy ya hwəmɓa. Ma kwəma ka ghəy cəꞌwə Hyala tiy, a ghənzə məntəŋwəy ka mbəzli geꞌi geꞌi ni ta kwəmavə piy tsaa kəɗi ma va haraŋwəy na ti. Mbə cəꞌwə ka ghəy nza diɓa a ghənzə kəətitəŋwəy lə bərci nzə, ta mbə ghwəy məni kwəma wəzə na təkəti ghwəy məni nzə gwanata, zhini ka kəətiŋwəy, nza sləni ghəra ghwəy tə mbərkə sa ɓanavə ghwəy nefer ghwəy nza wəzə. 12 Ghalaɓa kiy, ta fal slən tsa Ndə sləkəmmə Yesəw dza mbəzli tə mbərkə kwəma ghwəy. Zhini ka falŋwəy məndi ta nza, tə mbərkə na ci kwəma ɓa. Kar Hyala ghwəmmə ghəshi lə Ndə sləkəmmə Yesəw *Kəristəw dza naa mənti kwəma va tsəgha lə wəzə hwər tsa shi.

1:1 1:1 1Tes 1:1

1:3 1:3 2:13; 1Tes 1:2-3

1:4 1:4 1Tes 2:19-20; 3:3, 7

1:5 1:5 Flp 1:28

1:6 1:6 Rm 12:19; ShiZhŋ 18:6

1:7 1:7 Mt 25:31; 1Tes 5:1-2

1:8 1:8 Ezay 66:15; Rm 2:8; 1Pi 4:17

1:11 1:11 1Tes 1:2-3; 5:24