Kwa baka zliya tsasliti Pəl kaa
Timəte
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Zliya nay, kwa baka zliya tsasliti Pəl na kaa Timəte. Ghala pətsa vay, ghəci kwa fərshina kwa baka səɗa ci tə hiɗi ka Rəm na.
Tə kwa kərni zliya nay, mbə gəzə na Pəl dzəkən shiy kəsay. Ghəciy, wəzə nəwhwə na kwal tsa Yesəw. Nana kiy, mbəzli ɗaŋ zlay na kwətiy, ghəci na, aa sənay ndəkwə nzee ta məti, kə. Na gəzanci na kaa Timəte nza ghəci səəkə ta kwəmay mətsə ci li taŋtaŋ (vəh 4:6-22).
Zliya naa kwa kərni mbə zliyahi tsasləhwə Pəl gwaꞌa gwaꞌa.
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1:3 paꞌ tə vəh 2:1-13 Pəl məni ꞌwəsa kaa Hyala ta ɗi tsa Timəte lə ta ɓə tsa ɓanavə na nəfə tsa ci kaa Yesəw. Dzəghwa na diɓa ka gəzanci kaa Timəte a ghəci garəy jarjar kwa kwal Hyala ya mbə ngəraꞌwə, nza ghəci jihəvaa dzəmbə gəzə kwəma Hyala kataŋ na.
Vəh 2:14 paꞌ tə vəh 4:1-5 Pəl gəzanci kaa Timəte a ghəci ndəghwə ghən tsa ci va mbəzliy pala ghəpəhi gəmgəm ni va kəəti ma mbəzli kwa kwal Hyala, kala dzar ma kwa mbəzliy ɓəni shi dzərvə va kaa mbəzli. Zhini na ka gəzanci a ghəci nəw səəbə Pəl, ka garəy wəzə wəzə tə kwəma ɓənivə na va ghəci jəwəy.
Vəh 4:6-22 Pəl gəzə kwəmaa dzəkən sləni ci mənəhwə na, zhini ka məni ꞌwəsa ghəci kaa Ndə sləkəpə sa kəətiti na.
1
Pəl səkwə Timəte
1:1 1Tim 2:7Yən tsasli na zliya na, yən yən Pəl, ntsa tarəvə Hyala ta nza ka ndə kwal tsa Yesəw *Kəristəw, ta gəzə kwəma kaa mbəzliy dzəkən piy tsaa gəzəkə Hyala ɓanshi səvəri mbə jakəva tsa shi lə Yesəw Kəristəw. 1:2 Timəte: 1Tim 1:2; 1Kwər 4:17Kaa ngəŋa gha Timəte tsaslee zliya na. Gha gha zəghwee ɗitee tərəŋw. Məntəŋa wəzə hwər tsa nzə Didi Hyala, ghəshi lə Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw, mbaꞌa ghəshi zhəhwərti zhəhwər tə gha, zhini mbaꞌa ghəshi ndaŋa zərkə mbə nzəy tsa gha.
Pəl mətsahanci bərci kaa Timəte
1:3 Flp 3:5; 1Tim 1:5ꞌWəsa nə ya kaa Hyala ghərantee va sləni lə nəfə tsee ɗewɗew, njasa niy mənəhwə jijihira va. Mbə mananta ꞌwəsa kee nza tə gha. Ya hwəmɓa cəꞌwee Hyalay, war mbə cəꞌwə kee nzaa dzəkən gha, havəghwə lə həvir gwaꞌa. Ka za ghən tsee ta wahə niy wahəhwə gha va tə ya ghala vəghwə tsaa maɗee va ta dzaraw. Tərəŋw mawtee zhiniy naŋa, ta mbə nəfə tsee vəshiy. 1:5 SləniKY 16:1Ka za ghən tsee diɓa ta nəfə tsa gha va ɓanavə gha gwanay kaa Yesəw *Kəristəwəw. Ma kwataŋay, pərɓa kəhəŋa Ləwizə ɓanavə na nəfə tsa nzə kaa ngəci, zhən məŋa ꞌWənisə. E sənay, gha kwərakwə kiy, a gha ɓanavə nəfə tsa gha gwanay kaa Yesəw. 1:6 1Tim 4:14Va tsəgha gəzaŋee əntaa ghən tsa gha zay, ə pə ghaa jihəva ta ghəra sləni Hyala lə vəli vəlitəŋa *Safə tsa Hyala. Ghala vəghwə tsaa fakənŋee va dəvə ndaŋa Hyala bərci va. 1:7 Rm 8:15A na Safə tsa nzə va ndammə Hyalay, Safə tsaa mənimmə hwəlikwə naw, bərci naa ɓəmmə, ta mbə ghwəmmə ghəranta sləni kaa Hyala, ka ɓəmmə bərci ta mbə ghwəmməə ɗi nihwəti mbəzli, lə ta sənay kəsə ghən tsa ghwəmmə wəzə wəzə.
1:8 2:9; Rm 1:16Ghənzə tsəgha kiy, əntaa gha haꞌwə lə gəzə kwəmaa dzəkən Ndə sləkəmmə kaa mbəzli ma. Əntaa gha haꞌwə diɓa ya tsəgha nzee kwa fərshina ta kwəma Yesəw ma. Ə pə ghaa sa ngəraꞌwə tə mbərkə ta kwəma wəzə na va, njasa see tsa kwərakwə. Ə pə ghaa sa ngəraꞌwə lə bərci ndaŋa Hyala va. 1:9 Ef 2:8-9; Tit 3:5Hyala vay, ghənzə mbəlitəmmə na, zhini ghənzə harvəmmə, ta mbə ghwəmməə mənimmə ka mbəzli nzə. Ma diɓay, mbəlitəmmə na tə sləni mənti ghwəmmə wəzə naw. Sa nzana tsəgha ghənzə ɗi mbəlitəmmə na, sa ɗi na məntəmmə wəzə hwər tsa nzə. Ghala hiɗi ghwəla ta ghava tarəkə na mənimmə wəzə hwər tsa va tə mbərkə sləni dza Yesəw Kəristəw ta məni. 10  1:10 Zhŋ 1:14; Tit 3:6; piy lə məti: 1Kwər 15:20, 55, 57; Ebr 2:14-15Nana kiy, a wəzə hwər tsaa niy tarəkə Hyala va məni kaa mbəzli cikəvərivay dzəti ngwəla bazhə bazhə. Sa nzana mbaꞌa Ndə mbəlimmə Yesəw Kəristəw səəkəy dzəti hiɗi, mbaꞌa ꞌwəshamti bərci məti. Səvəri mbə kwəma mənti na va tsəghay, ə ɗi naa cimmə, mbaꞌa pə ghwəmmə zləɓavə kwəma wəzə na vay, ta kwəmavə piy tsaa kəɗi ma dza ghwəmmə.
11  1:11 1Tim 2:7Hyala fəyra na ka ndə kwal tsa nzə, ta gəzanshi kwəma wəzə na va kaa *mbəzliy kamaa ka Zhəwifə lə ta ɓananshi. 12 Tə mbərkə kwəma va nzee mbə sa ngəraꞌwə sənzənva kwa fərshina. Ya tsəgha nzə kiy, ka hazlənee va ngəraꞌwə tsa va tepəw, sa nzanay e ɓanavə nəfə tsee kaa Yesəw, mbaꞌee sənay, mbə nəfə tsee na, a bərci və ta ndəghwəti sləni ci va ndara na paꞌ fəca vici dza naa zhəghəvaa səəkə ta sla ngwəvəə dzəkən mbəzli, pən.
13  1:13 1:5; 1Tim 1:10Ma kwəma kataŋ na va gəzaŋa yay, gəzanshi kaa nihwəti mbəzli war njasa favə gha va vəya. Gha mbə gəzanshiy, ɗi tə gha mbəzli. Mbaꞌa gha ɓanavə nəfə tsa gha gwanay kaa Yesəw Kəristəw. Ma bərci ka ghwəmmə vaa kwəmavə ta məni tsəghay, sa nza ghwəmmə jakəjakə lə Yesəw Kəristəw na. 14  1:14 1Tim 6:20A pə gha kəsəvə kwəma wəzə na va ndaŋa Hyala bekir dəvə. Safə tsa Hyala va fambə na mbə nefer ghwəmmə dza naa kəətiŋa ta kəsə nzə.
15  1:15 4:16A gha sənay, a mbəzliy nəw Yesəw tə hiɗi ka Azəy zlara gwanashi. Mbə shi na kar Fizhel ghəshi lə Erməwzhen. 16  1:16 ꞌWəneshifər: 4:19Ma na ꞌWəneshifər na naciy, mbə dəpəra nəfə tsee ka naa nza ya hwəmɓa. Kar naa haꞌwə ta dzəvəghee kwa kwəma mbəzli ya tsəgha nzee kwa fərshinaw. Ə cəꞌwee Ndə sləkəmmə a ghəci mananatishi wəzə hwər kaa mbəzli kəghi tsa ci gwaꞌa. 17 War sa səəkəy na tikəə dzəmbə məlmə Rəməy, tərəŋw pəlahwə na pətsa nzee ti wəzə, dza na mbaꞌa kəsara. 18 A Timəte, a gha sənay kwərakwə njasa kəətəhwəra na, ghala pətsaa nzee va mbə məlmə Efesə. Ə cəꞌwee Ndə sləkəmmə, a ghəci mananati wəzə hwər tsa ci, fəca vici dza naa səəkə ta məni ngwəvəə dzəkən mbəzli.

1:1 1:1 1Tim 2:7

1:2 1:2 Timəte: 1Tim 1:2; 1Kwər 4:17

1:3 1:3 Flp 3:5; 1Tim 1:5

1:5 1:5 SləniKY 16:1

1:6 1:6 1Tim 4:14

1:7 1:7 Rm 8:15

1:8 1:8 2:9; Rm 1:16

1:9 1:9 Ef 2:8-9; Tit 3:5

1:10 1:10 Zhŋ 1:14; Tit 3:6; piy lə məti: 1Kwər 15:20, 55, 57; Ebr 2:14-15

1:11 1:11 1Tim 2:7

1:13 1:13 1:5; 1Tim 1:10

1:14 1:14 1Tim 6:20

1:15 1:15 4:16

1:16 1:16 ꞌWəneshifər: 4:19