Zliya tsasliti Pəl kaa ka
Kwələsə
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Ma ghala pətsa tsasli Pəl zliya nay, ɗaŋɓa mbəzliy ni, ghəci kwa fərshina mbə məlmə ka Efesə na, kala tsəgha na mbə məlmə Shezare, aw na mbə məlmə Rəm, kə ghəshi. Kaa mbəzliy nəw Yesəw mbə məlmə ka Kwələsə tsasli Pəl zliya na. Ma məlmə ka Kwələsə vay, tə hiɗi ka Azəy na, ndəkwə ndəkwə vəgha məlmə ka Efesə. Epafərasə ntsa mbə məlmə shi niy gha naa gəzanshi Yəwən kwəma wəzə na kaa mbəzli mbə məlmə Kwələsə va. Ma sa gəzanshi Epafərasə na, mbaꞌa mbəzli ɗaŋ zhəghəti nefer shi ta nəw Yesəw Kəristəw. Ava tsəgha ghatəvashi mbəzliy nəw Yesəw mbə məlmə Kwələsə va ki. Ma na Pəl dəꞌwə ghən tsa ciy, səəkə ghəshi kwəmay lə mbəzliy nəw Yesəw mbə məlmə vaw (vəh 1:7 lə 4:12).
Ma Pəl kwa fərshina kiy, mbaꞌa Epafərasə tsa va niy tsəhəy və ta gəzanci shiy kəsashi mbəzliy nəw Yesəw mbə məlmə Kwələsə. Mbaꞌa gəzanci njasa səəkəshi nihwəti mbəzli ta ngəɗishi lə ɓəni nihwəti shiy dzəkən kwəma jijihi. Ma kə ghəshiy: War nəw kwəma Yesəw gwaꞌa tsəghay, ka nzana mək ta mbəliti ndəw, ə kə məndiy nəw nahwəti kwəma jiji, ka slanti fəꞌyasa, zhini ka santa ngəraꞌwə kaa vəgha, kə ghəshi. Zhini ma kə ghəshi na, ə kə ndəə ndəghwə ghən tsa ci va zəmə shi mahalakə ni lə va sa shi mahalakə ni, mbaꞌa nihwəti shiy diɓa, kə ghəshi. Ma sa favə Pəl kwəma va ki na, na tsaslanaghəshi na zliya na ki.
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1:1-14 Pəl səkwə ka Kwələsə, ka mananta ꞌwəsa kaa Hyala ta kwəma shi.
Vəh 1:15-23 Pəl gəzə kaa ka Kwələsə njasa nza Yesəw ka ntsaa taŋamti shi ngati Hyala, mə ghwəmə lə tə hiɗi gwaꞌa. Zhini ghəci dikə tsa mbəzliy nəw gwanashi.
Vəh 2:4-25 Pəl makə ka Kwələsə va zləɓa kwəma mbəzliy ɓananshi shi gəmgəm ni va.
Vəh 3 paꞌ tə vəh 4:1-6 Pəl ɓananshi kwəma kaa ka Kwələsəə dzəkən nzəy tsa ꞌwarꞌwar tsa, lə dzəkən nzəy kwa jipə shi, lə dzəkən nzəy kəy ghyeghyer shi, mbaꞌa nzəy lə mbəzliy nəw ma Yesəw.
Vəh 4:7-18 Kwa kərni gəzə kwəma, mbaꞌa səkwəva.
1
Pəl səkwə mbəzliy nəw Yesəw mbə məlmə Kwələsə
1:1 Ndə kwal tsa Yesəw:Gal 1:1Yən tsasli na zliya na, yən yən Pəl, ntsa təravə Hyala ta nza ka ndə kwal tsa Yesəw *Kəristəw, ghəy lə zəməmmə Timəte tsasliŋwəy na. Kaa ngəŋwəy ghwəy mbəzli Hyala mbə məlmə ka Kwələsə, ngwarməhiŋəy mbə nəw Kəristəw lə nəfə kwətiŋ. A səkwəŋwəy ghəy, məntəŋwəy wəzə hwər tsa nzə Dəmmə Hyala, mbaꞌa ndaŋwəy zərkə mbə nzəy tsa ghwəy.
Pəl mananta ꞌwəsa kaa Hyala, ta ka Kwələsə
1:3 Ef 1:16; 1Tes 1:2-3Ya hwəmɓa cəꞌwə ghəy Hyala, Dəy Ndə sləkəmmə Yesəw *Kəristəwəy, mbə mananta ꞌwəsa ka ghəy nza tə ghwəy. 1:4 Ef 1:15Sa nzanay, a ghəy favə njasa ɓanavə ghwəy nefer ghwəy kaa Yesəw Kəristəw, lə njasa ɗi ghwəy nihwəti mbəzli Hyala diɓa. 1:5 1Pi 1:3-4; Ef 1:13Sa məni ghwəy va tsəghay, sa nzana mbaꞌa ghwəy fəy ghən tsa ghwəy gəzliŋə ta shi mə ghwəmə gwəmati Hyala ta ɓəpəshi na. Ma tə kwataŋata, ghala pətsa tsəhə Kwəma Wəzə na va kataŋ na va ghwəyəy, a məndi niy gəzaŋwəy kwəmaa dzəkən shi fəy Hyala ta ɓəpəshi. 1:6 SləniKY 2:41; Rm 1:13; 1Tim 3:16Ava tsəgha pəlivərivata Kwəma wəzə na vaa dzəmbə mbəzli tə hiɗi gwaꞌa gwaꞌa ki. Ya kwəmaɓa na, mbaꞌa mbəzli zhəghəti məhərli shiy ɓanavə nefer shi kaa Yesəw. Tsəgha na va ghwəy kwərakwə ki. Ya ghala pətsaa gha ghwəy vaa favə kwəmaa dzəkən wəzə hwər tsa Hyala mbaꞌa ghwəy sənay kataŋ tsa ci, ya paꞌ ndatsəy, mbə ghəra sləni na kwəma va mbə nefer ghwəy. 1:7 Epafərasə: 4:12; Flm 23Epafərasə ɓanavəŋwəy na Kwəma Wəzə na va. Madigaŋəy tsa tərəŋw tsa na. Ka ghəra sləni Yesəw Kəristəw nza ghəy li. Ghəciy, lə nəfə kwətiŋ ghəra na sləni Yesəw Kəristəw mbə ghwəy. 1:8 1Kwər 8:1Ava ghəci gəzaŋəy na njasa kəətitəŋwəy *Safə tsa Hyala ɗewɗew tsa, ta ɗi nihwəti mbəzli.
1:9-10 Ef 1:17; Flp 1:9Va tsəgha ki, sa favə ghəy kwəmaa dzəkən ghwəyəy, mbə cəꞌwə Hyala nza ghəy tə ghwəy vici va vici va. Ma mbə cəꞌwə ghəy na, ka cəꞌwə Hyala a ghənzə mbəə ciŋwəy shi ɗi na ghwəy mananta, mbaꞌa ndaŋwəy sənata kwəma, ka sənashi ni wəzə ni shiy kwa kwal tsa nzə lə bərci Safə tsa nzə ɗewɗew tsa. 10  1:10 Ef 4:1; 2:10; Flp 1:27Ghalaɓa kiy, ma nza ghwəy mbay dza kwa kwal tsa Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw njasa dza naa təɓanci. Ya hwəmɓa na, ka məni shi dza naa ɗi. Ka məni shi wəzə ni ghənghən ghənghən. Ka mətsəhə sənata kwəma Hyala kwa kwəma kwa kwəma. 11  1:11-12 Rm 5:2; Ef 1:18Mbə cəꞌwə ka ghəy nza va Hyala, a ghənzə ndaŋwəy bərci dza kwa bəla gwanata lə bərci mbə shəndəkə tsa nzə, nza ghwəy mbəə səꞌwa kwəma gwanata, ka jihəva paꞌ tə kwa kərni. 12 ꞌWəsa pə ghwəy mananta kaa Dəmmə Hyala lə vəshi. Sa nzana mbaꞌa ghwənantəŋwəy kwal ta kwəmavə na ghwəy bəla ghwəy mbə shi wəzə ni fəy na tə pətsa waŋ tsa mə ghwəmə, kaa ni nzə mbəzli. 13  1:13-14 Zhŋ 5:18; Lk 22:53; SləniKY 26:18; Ef 1:6, 7, 21; 2:2; 6:12Tsəgha na, aa zləghwəkəvərimmə mbə dəvə *ndə jaka tsaa kəsətəmmə lə bərci mbə kwəsli, dza na mbaꞌa fambəmmə mbə dəvə zəghwə nzə ɗi na, nza ghəci mbəə sləkəmmə. 14 Tə mbərkə zəghwə nzə mbəərəkəmmə Hyala va ndə jaka, mbaꞌa pəlatammə kwəma ghwəmmə jikir na.
Gəzə kwəmaa dzəkən Yesəw Kəristəw
15  1:15 Zhŋ 1:18; 2Kwər 4:4; 1Tim 6:16; Ebr 1:3A ghwəy sənay kiy ngwarməhiray, ndə tiɓa mbaꞌa mbay nata Hyala lə mətsə ciw. Ma *Kəristəw tsa nay mbəzli va lə mətsə shiy, nja Hyala dəꞌwə ghən tsa nzə na. Ghəci na Məkaji kən shi ngati Hyala gwaꞌa gwaꞌa! 16  1:16 1:13; Zhŋ 1:3, 19; 1Kwər 8:6; Ebr 1:2Sa nzanay, lə Yesəw dəꞌwə ghən tsa ci ngati Hyala ya nimaɓa shiy gwaꞌa gwaꞌa. Shi mə ghwəmə lə ni tə hiɗi shiy gwaꞌa. Shi mbay mətsə ndəə nashi, lə ni mbashi ma naa nashi gwaꞌa. Lə Yesəw tsa va ngati Hyala shi nza bərci və shi dikə dikə ni mə ghwəmə, mbaꞌa shiy sləkəpə, mbaꞌa hyeler, mbaꞌa nihwəti shi ka bərci gwaꞌa. Lə Zəghwə nzə va ngati Hyala shi va gwanashi. Dza na mbaꞌa zlashi mbə dəvə ci, ka shi ci! 17  1:17 Zhŋ 1:1; 8:58Hyala ghwəla ta nga hiɗiy, tiɓa niy nza Yesəw ghala ndimndim. Ava tə mbərkə bərci ci nza shi mənti Hyala ghwəlashi sana. 18  1:18 ghəci na ghən tsa mbəzliy nəw: 2:19; 3:15; Ef 1:22-23; ghəci na məkaji tsa kən shiy gwanashi: SləniKY 4:2; 26:23; 1Kwər 15:20; ShiZhŋ 1:5Ghəci na ghən tsa mbəzliy nəw. Ghəci ꞌwamshi na kwal, mbəzliy nəwəy, nja vəgha ci na ghəshi. Tə mbərkə ci kwəmavə mbəzli yəwən piy. Ghəci na Məkaji tsa Hyala. Ghəci gha Hyalaa zhanakati mbə mbəzliy bəkwəshi. Ɗi naa gəzəy, ghəci na Məkaji tsa kən shiy gwaꞌa gwaꞌa. 19  1:19 2:9-10; Zhŋ 1:16; Ef 1:23Tsəgha ɗi Hyala ta mbə ghən tsa nzə cikəvərivay ya mbə nimaɓa shi məni Zəghwə nzə gwaꞌa. 20  1:20 Rm 3:25-26; Ef 1:9-10, 21; 2:13-16A Hyala mawti sləka kwəma ta jakəva lə shi ngati na gwanashi, dza kwa Zəghwə nzə. Ma nana kiy, a zərkə kwa jipə nzə lə mbəzli. Ghala məti Zəghwə nzə va vəgha tsəm, ka shikəshi miymiy ci tsahwəy zərkə tsa vaa dzəghwa jipə nzə lə shi mə ghwəmə, mbaꞌa shi tə hiɗi. 21  1:21-22 Rm 5:10; Ef 2:12-13; 5:27Ghwəy kwərakwə kiy ngwarməhiray, kwataŋa na, mbəzli tihə tihə ni, ka pa jaka niy nza ghwəy lə Hyala, va *kwəma jikir naa niy təkə ghwəy mbə nefer ghwəy. Dzəghwa tsəgha sləni ghəra ghwəy niy nza. 22 Nana kiy, a Hyala ghwənikə Zəghwə nzə, mbaꞌa məniy ka ndə ngəri, ta məti. Lə məti ci va sləkamti Hyala kwəma kwa jipə ghwəy li nana. Ma mənti Hyala kwəma va tsəghay, ta mbə ghwəy nza ka mbəzli ɗewɗew ni kwa kwəma nzə, kala kwəma rəɗa rəɗa na dzar kwa ghwəy, kala kama məndi gar ndaŋwəy fəti! 23  1:23 2:7; Ef 3:17; 1Tim 3:16; Ebr 3:6Nanzə kiy, ə pə ghwəy garəŋwəy lə bərci tə kwəma Yesəw va ɓanavə ghwəy nefer ghwəy. Mbaꞌa ghwəy kəsəvə wəzə wəzə njasa ɓanavəŋwəy məndi. Əntaa ghwəy taa zlata nahwəti təkə kwəmaa səəkə ta tsəkwamti na fəy ghwəy va ghən tsa ghwəy gəzliŋə ti ma. Kwəmaa favə ghwəy va ghala pətsaa gəzaŋwəy məndi kwəma Yesəw Wəzə nay, ghənzə na Yəwən kwəma wəzə na gəzancim kaa ya tsamaɓa ndə ci tə hiɗi gwaꞌa. Yənəy, a Hyala təravəɗa ta gəzə kwəma va kaa mbəzli.
Sləni ɓanavə Hyala kaa Pəl ta ghəra mbə mbəzliy nəw Yesəw
24  1:24 2Kwər 1:5; 11:23-29; Ef 3:13Sənzənvay, mbə vəshi nzee lə ngəraꞌwə tsa see tə ghwəy. Ma ngəraꞌwə tsa see tsa tə ghwəy kiy, ə kərnayee ngəraꞌwə tsaa niy tərə mbə sa sahwə *Kəristəw va ta mbəzliy nəw va mənishi ka vəgha ci. 25  1:25 Ef 3:1-3Mbaꞌee mənira ka ndə ghəra sləni mbə mbəzliy nəw Yesəw. Ava tsəgha na sləni ndara Hyala ta məni mbə ghwəy. Ma ɗi na gəzəy, ə ghwənara na ta gəzə kwəma nzə kwa pətsa kəray na kaa mbəzli tə hiɗi gwanashi. 26  1:26-27 2:2; 4:4; Ef 3:6Kwataŋatay mbəmbə niy nza kwəma zəzəti Hyala va ta məni, kala sənata mbəzli. Ma dzəghwa na nana ki na, mbaꞌa cikəvəriy dzəti ngwəla kaa mbəzli nzə ta mbə ghəshiy sənata. 27  1:27 shəndəkə: 3:4; Rm 5:2; Ef 1:18Sa nzanay, ə niy ɗi Hyala canatishi njasa nza shəndəkə tə kwəma nzə va niy ghwəɓəy na tərəŋw tsa ci, ta *mbəzliy kamaa ka Zhəwifə. Ma zəzə kwəma ghwəɓəy Hyala va niy nzay, ghənzə na Yesəw Kəristəw tsa mbə nefer ghwəy va sənzənva. Tə mbərkə Kəristəw tsa va fəy ghwəy ghən tsa ghwəy gəzliŋə ta nza li tə pətsa nza shəndəkə tsa Hyala. 28  1:28 Ef 4:13Kwəma Kəristəw tsa va na sa gəzə ghəy kaa mbəzli gwanashi ki. Dzəghwa ghəy ka gəzanshi, ka ɓananshi shiy lə məhərli wəzə, ta mbəə nza ya wa ntsaa jakəy lə Yesəw Kəristəw na, mbaꞌa məniy ka ntsaa təhəy kwa kwəma Hyala. 29  1:29 Ef 3:20; Flp 4:13Ava va tsəgha ghəree sləni va, ka mbəz, lə bərci ndara Yesəw Kəristəw va ghəra sləni tərəŋw na mbə ya.

1:1 1:1 Ndə kwal tsa Yesəw:Gal 1:1

1:3 1:3 Ef 1:16; 1Tes 1:2-3

1:4 1:4 Ef 1:15

1:5 1:5 1Pi 1:3-4; Ef 1:13

1:6 1:6 SləniKY 2:41; Rm 1:13; 1Tim 3:16

1:7 1:7 Epafərasə: 4:12; Flm 23

1:8 1:8 1Kwər 8:1

1:9 1:9-10 Ef 1:17; Flp 1:9

1:10 1:10 Ef 4:1; 2:10; Flp 1:27

1:11 1:11-12 Rm 5:2; Ef 1:18

1:13 1:13-14 Zhŋ 5:18; Lk 22:53; SləniKY 26:18; Ef 1:6, 7, 21; 2:2; 6:12

1:15 1:15 Zhŋ 1:18; 2Kwər 4:4; 1Tim 6:16; Ebr 1:3

1:16 1:16 1:13; Zhŋ 1:3, 19; 1Kwər 8:6; Ebr 1:2

1:17 1:17 Zhŋ 1:1; 8:58

1:18 1:18 ghəci na ghən tsa mbəzliy nəw: 2:19; 3:15; Ef 1:22-23; ghəci na məkaji tsa kən shiy gwanashi: SləniKY 4:2; 26:23; 1Kwər 15:20; ShiZhŋ 1:5

1:19 1:19 2:9-10; Zhŋ 1:16; Ef 1:23

1:20 1:20 Rm 3:25-26; Ef 1:9-10, 21; 2:13-16

1:21 1:21-22 Rm 5:10; Ef 2:12-13; 5:27

1:23 1:23 2:7; Ef 3:17; 1Tim 3:16; Ebr 3:6

1:24 1:24 2Kwər 1:5; 11:23-29; Ef 3:13

1:25 1:25 Ef 3:1-3

1:26 1:26-27 2:2; 4:4; Ef 3:6

1:27 1:27 shəndəkə: 3:4; Rm 5:2; Ef 1:18

1:28 1:28 Ef 4:13

1:29 1:29 Ef 3:20; Flp 4:13