Zliya tsasliti Pəl kaa ka
Galatə
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Kaa mbəzliy nəw Yesəw mbə məlməhi tə hiɗi ka Galatə tsasli Pəl zliya na. Ghala kwataŋata kiy, a Pəl niy təwramti məlməhi va, ghala vəghwə tsa vay, ghəci gwərapəy va mətsəhi ci niy nza na (nighəm mbə vəh 4:13-15).
Dza na mbaꞌa gəzanshi Yəwən kwəma wəzə naa dzəkən Yesəw Kəristəw kaa mbəzli mbə məlməhi va ki, dza mbəzli va mbaꞌa ghəshi zləɓavə kwəma va lə nəfə tsa wəzə tsa. Ma sa dzay Pəl ki na, mbaꞌa nihwəti mbəzli səəkəshi lə nahwəti kwəma kaa ka Galatə. Ma kə mbəzli va na, mbəzliy nəw Yesəw gwanashiy, ə kə ghəshiy nəw kwəma pəhəti Hyala kaa ka Zhəwifə, ka slanti fəꞌyasa shi, ghəshi kəə ɗi mənishi ka mbəzliy dzəghwa kwəma Hyala kala hazləni tiɓa, kə ghəshi niy ni. Ma sa favə Pəl tsəgha na, mbaꞌa nəfə tsa ci satiy. Va tsəgha tsaslanaghəshi na zliya na.
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1 mbaꞌa vəh 2 Kwaakwa na Yəwən kwəma wəzə na va gəzə Pələw, kə nihwəti mbəzli niy ni, va tsəgha gəzanshi Pəl kaa ka Galatə, Yesəw dəꞌwə ghən tsa ci ɓanavəra na Yəwən kwəma wəzə na, dza na mbaꞌa ghwənara ta gəzə nzə kaa mbəzliy kamaa ka Zhəwifə, mbaꞌa ka kwal Yesəw sənay tsəgha na kataŋ, kə ghəshi, mbaꞌa ghəshi zləɓavə, kə.
Vəh 3 paꞌ tə vəh 5:1-12 Ka mbay ndəə məniy ka ntsaa dzəghwa kwəma Hyala kala hazləni tiɓa, sa nəwti ndə kwəma pəhəti Hyala kaa ka Zhəwifəw. Ntsaa zləɓavə sləni ghərati Yesəw Kəristəw vay, ghəci na ntsaa dzaa dzəghwa kwəma Hyala kala hazləni tiɓa. Ya ndə Zhəwifə na ndə ya kala ndə ka Zhəwifə na ndə, slanti ndə fəꞌyasa lə slanti ma na gwaꞌay, shi kwətiŋ ni na ghəshi va Hyala. Ma kwəma ɗi Hyalay, mbaꞌa ndə ɓanavə nəfə tsa ci kaa Yesəw Kəristəw gwaꞌa tsəgha.
Vəh 5:13 mbaꞌa vəh 6 Mbəzliy ɓanavə nefer shi kaa Yesəw Kəristəwəy, ə kə ghəshi zlashi məni shi ɗi vəgha shi gəmgəm ni, ka məni shi ɗi Safə tsa Hyala, ka kəətiva kwa jipə shi.
Mbaꞌa pə ghwəy ɗi favə kwəma mbə zliya ka Galatə na wəzəy, pərɓa nəwər tsaa dzəkən sla fəꞌyasa lə saa dzəkən kwəma pəhəti Hyala, lə dzəkən mbəzliy kamaa ka Zhəwifə, mbaꞌa dzəkən Abəraham, pə ghwəy dzaa jangəti, tə zliyaa pərasli kwəmaa kən slən tsa shiy.
1
Pəl səkwə mbəzliy nəw Yesəw tə hiɗi ka Galatə
1:1 1:11-12; Rm 1:5; 1Kwər 9:1-2Yən yən Pəl, ndə kwal tsa Yesəw tsasliŋwəy na zliya na. Yənəy, ndə ngəri titəra naw, ndə ngəri ghwənara na diɓaw. Yesəw *Kəristəw dəꞌwə ghən tsa ci tivəra na, ghəshi lə Hyala, Dəy tsaa zhanakati mbə məti. 1:2 1Kwər 16:1Ghəy lə nihwəti ngwarməhimməə nəw Yesəw tikə gwanaŋəy səkwəŋwəy na, ghwəy mbəzliy nəw Yesəw tə hiɗi ka Galatə gwaꞌa gwaꞌa. Məntəŋwəy wəzə hwər tsa nzə Dəmmə Hyala, ghəshi lə Ndə sləkəpə Yesəw Kəristəw, mbaꞌa ghəshi ndaŋwəy zərkə mbə nzəy tsa ghwəy. 1:4 2:20; Mt 20:28; Zhŋ 1:29; 2Kwər 5:21; Ef 5:2; 1Tim 2:6; Tit 2:14; Ebr 9:12-14, 26; 1Zhŋ 5:19A Yesəw Kəristəw ɓanavə ghən tsa ci kaa məti ta mbəə mbəlantəmmə va kwəma ghwəmmə jikir na, vantaa shi jikir ni tikə tə hiɗi sləkəmmə ghwəla. Tsəgha Dəmmə Hyala ɗi njasa mənti na va. Fal pə ghwəmməə fal Hyala, kaa ngəta kə Dikə ya paꞌ hwəmɓa. *Amin.
Wəzə hwər tsa Hyala na Yəwən kwəma wəzə na gwaꞌa tsəgha
1:6 Ebr 12:15Ma sa favee kwəma ghwəyəy, mbaꞌa səəvəriɗa məhərlee. Ya sa nzana, mbaꞌa Hyala harvəŋwəy lə wəzə hwər tsa nzə va məntəmmə na, dzar kwa *Kəristəw ta nza ghwəy ka shi nzə kiy, njaa njaa zhikə na zhini ghwəy zhəghanavə hwəm tsəgha, ka dzaŋwəy ta nəw nahwəti Yəwən kwəma wəzə naa? 1:7 5:8, 10; 2:4; SləniKY 15:1, 24Na kwagwaꞌa nay, nahwəti Yəwən kwəma wəzə na tiɓa ya jəw tsətsə, dzəghwakən wəzə hwər tsa məntəŋwəy Hyala vaw. Ma gəzaŋwəy ya kwəma na tsətsəy, sa nashee nihwəti mbəzli mbə pəla kwal tsaa səəvəri məhərli ghwəy, sa ɗi ghəshi zhəghə Yəwən kwəma wəzə na va gəzəvaa dzəkən Kəristəw. 1:8-9 1Kwər 16:22Mbaꞌa kə ndə zhəkəə ɓanavəŋwəy nahwəti Yəwən kwəma wəzə na, dzar kwa tsahwəti kwal kwətiy, ghənghən lə na ɓanavəŋwəy ya vay, ntsa bəzla bəzla tsa kə tsava ndə kwa kwəma Hyala ya hwəmɓa nzə. Ya war ndə tə ghəy na, ya war ndə mbə ka kwal Hyala ghəshi shiy səəkə mə ghwəmə na gwaꞌa. Ava tsəghaa nava, war njasa niy gəzaŋwəy ya va niy nzay, war tsəgha ɗee zhiniy gəzaŋwəy diɓa sana: War mbaꞌa kə ndə səəkəə ɓanavəŋwəy nahwəti Yəwən kwəma wəzə na, dzar kwa tsahwəti kwal kwətiy, ghənghən lə naa zləɓavə ghwəy vay, ntsa bəzla bəzla tsa na tsava ndə kwa kwəma Hyala ya hwəmɓa nzə.
10  1:10 1Tes 2:4-6Ma nə ghwəy mbə zəzə kwəma ghwəyəy, ta pəla fal tsa ndə ngəri gəzee kwəma gəzee va, nə ghwəy? Əŋ, tiɓaw! Va Hyala ndəghee tsee fal. Ma nə ghwəy mbə təkə kwəma ghwəy diɓay, sləni mənee na na, ta mbə ghənzəə təɓanci kaa ndə ngəri nə ya, nə ghwəy. Nava tiɓa vəyaw! War mbaꞌa kə tsəgha, ta mbəə təɓanci kaa ndə ngəri pən məni nzay, ka nzee ka ndə ghəra sləni tsa Kəristəw nzaw.
Njasa məniy Pəl ka ndə kwal tsa Yesəw, lə dza kwa pətsa səəkə Yəwən kwəma wəzə na gəzə na
11  1:11-12 1:1A ngwarməhira, fatəram, e ɗi gəzaŋwəy kwəma. A nə yay, ma Yəwən kwəma wəzə na na gəzaŋwəy yay, səəkə mbə kwəma təkəti ndə ngəri lə na ci təkə kwəma tsəgha naw. 12 Kwəma ndara ndə mbaꞌa ghwənara li naw, va ndə ɓənivee ɓaw, tsəgha. Wa Yesəw *Kəristəw dəꞌwə ghən tsa ci citəra na kwəma na.
13  1:13-14 SləniKY 8:3; 9:1; Flp 3:5-6; 1Kwər 15:9A ghwəy niy səəkəə favə, njasa niy nzee mbə nzəy tsee, ghalaa niy nzee mbə nəw kwal Hyala dzar kwa kwəma jiji garəti *ka Zhəwifə niy nza. Ghala pətsa vay, dalala niy səəkee mbə sanshi ngəraꞌwə kaa mbəzliy nəw Yesəw, kala zhəhwər tiɓa ti shi vəya ya jəw tsətsə. Mbaꞌee niy ɗi zamtishi gwanashi. 14 Gwaꞌa gwaꞌee taŋamti nihwəti banahira mbə hwəlfə ghəy tə nəw kwəma garəti jijihiŋəy, mbaꞌee kəsəvə bekir dəvə njasa ɓanavəŋəy mətikwəkwər ghəy ghəy hwəlfə ka Zhəwifə.
15  1:15-16 Zher 1:5; SləniKY 9:3-5; 22:21; Rm 1:5; 1Kwər 9:1; 15:10Ya tsəgha nzə kiy, mbaꞌa hwər tsa Hyala zhanati tə ya tərəŋw. Dza na ghala yən ghwəlara kwa hwər mərə, mbaꞌa niy təravəra. Dzəghwa na, daꞌ harvəra ta ghəranta sləni nzee ki. 16 Dza na mbaꞌa citəra zəghwə nzə, ta mbee dza ta gəzanshi Yəwən kwəma wəzə naa dzəkən zəghwə nzə va kaa hwəlfə *mbəzliy kamaa ka Zhəwifə. Əy, ma dzəghwee sa natee kwəma va tsəgha Hyala camtəra gwaꞌa ki na, zhinee maw dza ta njəɗi kwəmaa dzəkən va tsahwəti ndə ghwəla nee kiw! 17 Səəkee ya mbə Zherəwzalem ta ɗəw va kwa taŋa *ka kwal Yesəw kənee ɓaw. Nzaꞌjəw, yən maɗira, ka dzəti hiɗi ka Arapə. Dzee tərəɗ yən zhini zhəghəkəvara səəkəə zhimbə məlmə Damasə. 18  1:18 SləniKY 9:26-28Dzəghwee, piya mahkan yən mənti, ghala citəra Hyala Zəghwə nzə, mbaꞌee maɗira ka dzaa dzəmbə məlmə Zherəwzalem ta dzee sənay Piyer ki. Dza ndəs yən tsəhəra vəgha, hi tsa ghəy məŋ lə cifə ghəy mənti li. 19  1:19 Mt 13:55Ghalaɓa na kwəməti mətsə ghəy lə tsahwəti ndə ta ka kwal Yesəw ya kwətiŋ nzəw, war Zhakə zəmbəghəy Yesəw Ndə sləkəmmə, gwaꞌa tsəgha. 20 Kwəma kataŋ naa sa tsasliŋwəy ya na sənzənva. Ava ghwəmmə kwa kwəma Hyala, ka sla dzərvə yaw.
21  1:21 SləniKY 9:30Dzəghwee ləy hwəm na, ka dzara ta dza dzar mbə məlməhi tə hiɗi ka Shiri lə shi ka Shilishi. 22 Ma ghala pətsa va na, niy səəkə mbəzliy nəw Yesəw tə hiɗi ka Zhəwde nara lə mətsə shi gar sənara ghəshi diw. 23 War kwemer gəgəzə nihwətiy dzəkənee gwaꞌa tsəgha na shiy niy fafavə ghəshi. Sa niy nə məndi: «Aya, ntsaa niy sammə ngəraꞌwə vay, aa ɓanavə nəfə tsa ci kaa Yesəw nana, ka gəzə kwəma Yesəw va niy ɗi na zamti kaa mbəzli» kə məndi niy ni. 24 Dza tapə ghəshi ka mananta ꞌwəsa kaa Hyala tə mbərkə kwəma mənti na lə ya.

1:1 1:1 1:11-12; Rm 1:5; 1Kwər 9:1-2

1:2 1:2 1Kwər 16:1

1:4 1:4 2:20; Mt 20:28; Zhŋ 1:29; 2Kwər 5:21; Ef 5:2; 1Tim 2:6; Tit 2:14; Ebr 9:12-14, 26; 1Zhŋ 5:19

1:6 1:6 Ebr 12:15

1:7 1:7 5:8, 10; 2:4; SləniKY 15:1, 24

1:8 1:8-9 1Kwər 16:22

1:10 1:10 1Tes 2:4-6

1:11 1:11-12 1:1

1:13 1:13-14 SləniKY 8:3; 9:1; Flp 3:5-6; 1Kwər 15:9

1:15 1:15-16 Zher 1:5; SləniKY 9:3-5; 22:21; Rm 1:5; 1Kwər 9:1; 15:10

1:18 1:18 SləniKY 9:26-28

1:19 1:19 Mt 13:55

1:21 1:21 SləniKY 9:30