Zliya tsasliti Pəl kaa ka
Filipə
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Ghala pətsa tsasli Pəl zliya nay, ghəci kwa fərshina na. Ma kə nihwəti mbəzliy, ghəci kwa fərshina tə hiɗi ka Rəm na, kə ghəshi. Ma kə nihwəti ɓa na, kwa fərshina mbə məlmə Efesə na, kə ghəshi, zhini ma kə nihwəti ɓa na, kwa fərshina mbə Shezare na, kə ghəshi. Kaa mbəzliy nəw Yesəw mbə məlmə Filipə tsasli Pəl zliya na. Məlmə Filipə vay, va hiɗi ka Masedəwan, tə hiɗi ka Erəwpə fa na kwəma. Ghala pətsaa nza Pəl mbə wə kwa baka wə harvə Hyala ghəshi lə Shilasə ta dza ghəshiy dzəti hiɗi va ta gəzanshi Yəwən kwəma wəzə nay ghalaɓa niy mənishi ka Filipə ka mbəzliy nəw Yesəw ki. Ɗaŋɓa mbəzliy kamaa ka Zhəwifə niy nza ghəshi. Ta kəsay nəwər tsa va dza ghwəy lə nəwər tsaa dzəkən shiy kəsashi kar Pəl lə Shilasə mbə məlmə Filipə va, mbə Zliya ka kwal Yesəw vəh 16:6-40.
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1 Pəl fal Hyala, ka vəshi ta kwəma ka Filipə. Zhini na ka gəzəə dzəkən nzəy tsa ci kwa fərshina.
Vəh 2:2-18 Pəl gəzanshi kaa ka Filipə a ghəshi jakay ghən tsa shi, zhini mbaꞌa ghəshi ɓəti ghən tsa shi jəw jəw kala kəli ma ghən.
Vəh 2:19-30 Pəl təkə ghwənəghə kar Timəte lə Epafəraditə kaa ka Filipə.
Vəh 3:1-11 Pəl gəzanshi kaa ka Filipə əntaa ghəshi dzaa zləɓa kwəma mbəzliy ni va, war ndə nəwti kwəma pəhəpəhə na dza ndəə mbay dzəghwa kwəma Hyala kala hazləni tiɓa, kə ghəshi.
Vəh 3:12-21 Na ci kwəma ɗi Pələy, sənay dzəkən Yesəw wəzə wəzə gwaꞌa tsəgha, ka kəsli bali kwa kwəma ta kwəmavə shi fəy na ghən tsa ci ti shi.
Vəh 4 Pəl gəzanshi kaa ka Filipə nza ghəshi nzəy nzəy tsa wəzə tsa, ka vəshi ta sləni mənti Yesəw Kəristəw. Zhini na ka falshi diɓa ta shi vəlanaghə mbəzli va ta tihə ndərma kən.
Nəwər tsaa gwəramti mbə zliya nay, kaa ngəmmə na ghwəmmə mbəzliy nəw Yesəw Kəristəw. Shiy tiɓa mbaꞌa ghwəmmə tərəhashi mbə jakəva tsa ghwəmmə lə Yesəw Kəristəwəw, ə pə ghwəmməə vəshi mbaꞌa nəfə tsa ghwəmmə həniy.
1
Pəl səkwə mbəzliy nəw Yesəw mbə məlmə Filipə
1:1 Timəte: 1Kwər 4:17Yən tsasli na zliya na, yən yən Pəl, ghəy lə Timəte, ghəy ghəy ka ghəra sləni Yesəw *Kəristəw tsasli na kaa mbəzli mbə məlmə Filipə mənishi ka mbəzli Hyala, tə mbərkə jakəva tsa shi lə Yesəw Kəristəw. A səkwəŋwəy ghəy, ghwəy lə mbəzliy ꞌwaŋwəy kwal, lə niy kəətishi gwaꞌa. Məntəŋwəy wəzə hwər Dəmmə Hyala, ghəshi lə Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw, mbaꞌa ghəshi ndaŋwəy zərkə mbə nzəy tsa ghwəy.
Cəꞌwə Pəl ta mbəzliy nəw Yesəw mbə məlmə Filipə
1:3 Rm 1:8-10; 1Kwər 1:4; 1Tes 1:2-3Ya hwəmɓa, war zəzəti mee dzəkən ghwəyəy, mbə mananta ꞌwəsa kee nza kaa Hyala tə ghwəy. Cəꞌwə mee Hyala tə ghwəy ya hwəmɓa nzəy, tərəŋw ka vəshiy nza mbə nəfə tsee. Tərəŋw yən vəshira, sa nzana mbaꞌa ghwəy kəətitəra mbə gəzə Yəwən kwəma wəzə naa dzəkən Yesəw *Kəristəw kaa mbəzli. Sa ghati ghwəy ghala pətsa favə ghwəy kwəma va, paꞌ sana sənzənva. 1:6 2:13; vici səəkə tsa Kəristəw: 1:10E sənay wəzə wəzə, ma sləni wəzə na va ghati Hyala ghəra nzə mbə nefer ghwəyəy, ta nəw ghəra nzə dza na, ka kərkamti paꞌ tə vici dza Yesəw Kəristəw zhəkə ti. 1:7 2Kwər 7:3; Ef 3:1Kwəma lə kwal tsa nzə na vəya yən təkəə dzar ghwəy tsəgha, sa nzanay, mbə nəfə tsee na kwəma ghwəy. Ma wəzə hwər tsa məntəra Hyala va ta ghəra sləni vay, aa məntəŋwəy kwərakwə. Ma gəzee kwəma va tsəghay, sa nzana mbə kəətira ghwəy, ya njasa nzee tsa kwa fərshina sənzənva, ya ghala vəghwə tsaa nzee kwa kwəma mbəzli, ka gəzanshi yəwən kwəma wəzə na, lə kataŋ bazhə bazhə gwaꞌa. 1:8 1Kwər 16:24; 2Kwər 5:14Kay, tərəŋw ɗitəŋwəy ya. A Hyala sənay tsəgha na kə, dzərvəə sla yaw. Njasa ɗiti Yesəw Kəristəw va mbəzliy, tsəgha ɗitəŋwəy ya kwərakwə.
1:9 Kwəl 1:9-10Ma shi cəꞌwee va Hyala tə ghwəyəy, war a ghənzə mənti, a ɗi tsa mbə nefer ghwəy mətsəhəə kəliva dza kwa kwəma kwa kwəma, vici gwaꞌa. Ma ghalaɓa kiy, nza Hyala ndaŋwəy məhərliy sənata kwəma kataŋ na, lə naa təra ghalaa dzəghwa na wəzə na kwəma lə na jikir na gwaꞌa. 10  1:10 Rm 12:2; Ef 5:27; Ebr 5:14; vici dza Kəristəw zhəkə ti: 1Kwər 1:8; 2Kwər 5:10; Flp 1:6; 2:16Nza ghwəy mbay məni naa təɓə kwəma. Ghalaɓa ki na ma nza ghwəy nza ka mbəzli ɗewɗew ni va Hyala, kala nza fəti nza dzar kwa kaɓaka ghwəy fəca dza Yesəw Kəristəw zhəkə ta sla ngwəvəə dzəkən mbəzli. 11  1:11 Zhŋ 15:8; Zhk 3:17Nza ghwəy məni kwəmaa təɓanta kaa Hyala. Kwəma vay, Yesəw Kəristəw dza naa məni mbə ghwəy, ta mbə məndiy fə bamaa dzəti dikə tsa Hyala, ka fal slən tsa nzə.
Piy mbə Yesəw *Kəristəw na kwəmaa gwəramti diɓədiɓə va ndə
12  1:12 Ef 3:1; 2Tim 2:9A ngwarməhira, e ɗi ghwəy sənay, ma ngəraꞌwə tsa kənee tsay, war ta mbə Yəwən kwəma wəzə naa mətsəhəva kwa kwəma kwa kwəma na. 13 Nighətiməy, ya dəwgerhiy ndəghwə ghi tsa ngwəmna gwanashi, lə mbəzli mbə məlmə na gwaꞌay, ndə tiɓa kala sənay tə mbərkə sa ghəree sləni Kəristəw kəsaghwara məndi kwa fərshina kəw. 14 E gəzaŋwəyəy, tərəŋw kwəmavə nihwəti ngwarməhimmə mbə nəw Yesəw bərci sa favə ghəshi nza tsa nzee tikə kwa fərshina. Nana kiy, mbə gəzə kwəma Hyala na ghəshi kaa mbəzli, kala hazləni ma.
15  1:15-17 2Kwər 2:17A nanzəy, a nihwəti mbəzli mbə shi, mbə gəzə kwəma Kəristəw vay, mbə hərhə na ghəshi va sləni ghəratee, ka ɗi njəghəzliva ghəshi lə ya. Nihwəti ki na, lə nəfə kwətiŋ ghəshi gəzə kwəma Kəristəw. 16 Ma na niva mbəzliy, mbə ɗira na ghəshi, sa nzanay a ghəshi sənay, a Hyala ndara sləni dza ta gəzəə dzəkən kataŋ tsa Yəwən kwəma wəzə na kwa kwəma mbəzli, kə ghəshi. 17 Ma niy dza va mbəzli ta gəzəpə kwəma Kəristəw, kala hərhə ghəshi vəyay, lə nəfə kwətiŋ gəzə ghəshiw, war ta taŋətəra na kwəma ɗi ghəshi. A ngəraꞌwə tsa nzee tsa mbə tikə kwa fərshina mətsəhəvaa dzəkənee na na ɗi ghəshi.
18 Ma vəya, ta na tsee ghən talay, kwəmaa shashara dzar mbə niva shiyəw. War gəzə ma ghəshi Yəwən kwəma Yesəw Kəristəw wəzə na, ya war lə hərhə mbə nəfə shi na, ya war lə kwəma ɗi mbə nəfə shi nay, kama na mbaꞌa kwəma Kəristəw gəzəta na na vəshee ti. Mbə zhini nzee nəw lə vəshi va diɓa. 19  1:19 Rm 15:30Sa nzanay, e sənay, ma shi va gwanashiy, shiy dzaa kəətitəra ta mbəlira na ghəshi. Ta mbəlira dzee tə mbərkə sa cəꞌwə ghwəy Hyala tə ya, lə kəəti tsa mərshi Safə tsa Yesəw Kəristəw ɗewɗew tsaa kəətira. 20 Ma na nee kwəma fəy ya ghən tsee ti gəzliŋə ka ndəghə lə nəfə tsee gwanayəy, haꞌwə tsaa dza vaa kama kənee na. Ta na navay, e sənay wəzə wəzə, ya sənzənva, ya hwəmɓay, ta fə shəndəkə dzee dzəti Kəristəw. Ya ə dzam pəəslitəra, ya ə dzam pəlara. 21  1:21 Gal 2:20; Kwəl 3:3-4Sa nzana, vəya ta na tsee ghənəy. Mbaꞌa pən tə ghwəmə na, war ta Kəristəw nzee tə ghwəmə. Mbaꞌa pən mətira na, ka zhəmə kwəmavee nava vəya ghalaɓa tsəgha, sa nzana dzəvəgha Kəristəw yən taa dza. 22 Ma war ghwəlara pən tə ghwəməray, wəzə na ɓa, ta mbee mətsəhə kəəti mbəzli. Dzəghwa nava kwəma sana kiy, mbaꞌa səətəra, kala zhinee sənata na kee təravə kwəma mbə ghwəla. 23  1:23 2Kwər 5:8-9Bakə bakə na ghən tsee mbə nava kwəma: Ma na gwəree mawtiy, mətira ta nza ghəy tə pi kwəti lə Kəristəw. Ava na wəzə na, kaa na kee nza tə ghwəməra. 24 Ma naa gwəramti wəzə ɓa na, nza tsəgha tə ghwəməra tə ghwəy, ta mbee kəətiŋwəy. 25 Njana nzana, mbaꞌee sənata kwəma va tsəgha mbə nəfə tseyey, e sənay war ta nzaynza dzee tiɓa tə ghwəmə lə ghwəy gwanaŋwəy, ka kəətiŋwəy, nza ghwəy mbəə kəli kwa kwəma kwa kwəma, ka vəshi mbə nəw kwal Hyala. 26 Ma ghala pətsa dzee zhiniy tsəhəra mbə ghwəy taa nza diɓa kiy, ta vəshi dza ghwəy tərəŋw, ka fal slən tsa Yesəw Kəristəw, tə mbərkə sa dza Hyalaa zhiniy jakətəmmə lə ghwəy.
27  1:27 Kwəl 1:10; 1Tes 2:12Ma nanzə kiy ngwarməhiray, njasa ɓanavəŋwəy məndi mbə Yəwən kwəma wəzə naa dzəkən Yesəw Kəristəw pə ghwəy məni kwəma. Ghalaɓa ki, ya ə dzee tsəhəra mbə ghwəy, ya war kala dzee tsəhəra ta nighətəŋwəy na, mbaꞌee dzaa favə, mbə jihəva nza ghwəy, ta ghəra sləni jakə, lə nəfə kwətiŋ, kə məndi taa ni. Zhini mbaꞌee dzaa favə njasa jakəti ghwəy miy tsa ghwəy ta gəzə Yəwən kwəma wəzə na kaa mbəzli, nza ghəshi mbəə zləɓa. 28 Əntaa ghwəy dzaa gwərsə va kwəma mbəzli mbəz ghwəy li shi ya jəw nzə ma. Kala gwərsə pə ghwəyəy, ghənzə na kwəma dza Hyalaa canshi li, njasa nza ghəshi ka mbəzli zaza ni. Zhini ghənzə kwəmaa dzaa ciŋwəy mbəli tsa mbəlitəŋwəy Hyala. Kwəma va gwanatay, Hyala bərkəti na. 29 Sa nzanay, ma wəzə hwər tsa məntəŋwəy Hyala va na, kwataka ta mbə ghwəy ɓanavə nefer ghwəy kaa Yesəw Kəristəw məntəŋwəy na gwaꞌa tsəghaw. Əhəŋ, lə ta sa ngəraꞌwə ghwəy tə mbərkə kwəma ci na diɓa. 30  1:30 SləniKY 16:19-40; Flp 1:13Ma mbaꞌa pə ghwəy mbə sa ngəraꞌwə ta kwəma ciy, mbəz tsa kwətiŋ tsa na sa nza ghwəmmə mbə tsəgha lə ghwəy. Mbəz tsa vay, ghəci na saa nara ghwəy va yən mbə ghala ndimndim niy nza. Zhini ghəci sa favə ghwəy tsa yən mbə tsəva mbə sana ɓa.

1:1 1:1 Timəte: 1Kwər 4:17

1:3 1:3 Rm 1:8-10; 1Kwər 1:4; 1Tes 1:2-3

1:6 1:6 2:13; vici səəkə tsa Kəristəw: 1:10

1:7 1:7 2Kwər 7:3; Ef 3:1

1:8 1:8 1Kwər 16:24; 2Kwər 5:14

1:9 1:9 Kwəl 1:9-10

1:10 1:10 Rm 12:2; Ef 5:27; Ebr 5:14; vici dza Kəristəw zhəkə ti: 1Kwər 1:8; 2Kwər 5:10; Flp 1:6; 2:16

1:11 1:11 Zhŋ 15:8; Zhk 3:17

1:12 1:12 Ef 3:1; 2Tim 2:9

1:15 1:15-17 2Kwər 2:17

1:19 1:19 Rm 15:30

1:21 1:21 Gal 2:20; Kwəl 3:3-4

1:23 1:23 2Kwər 5:8-9

1:27 1:27 Kwəl 1:10; 1Tes 2:12

1:30 1:30 SləniKY 16:19-40; Flp 1:13