Zliya tsaslati Pəl kaa
Titə
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Ma kə nihwəti mbəzliy, ghala pətsaa tsasli Pəl zliya nay, məndi pəlikəmə kwa fərshina tə hiɗi ka Rəm, ghəci mbə təwrə dzar mbə məlməhi ghənghən ghənghən na, kə ghəshi (vəh 1:5 lə 3:12).
Kaa Titə tsasli Pəl zliya na. Ma Titə naciy, ntsaa nəw kwal tsa Yesəw na, mbə hwəhwə tsa ka Gərekə ghəci (nighəm mbə Galatə 2:3). Aa niy pəhəhwə Pəl mbə dza ta wə ghənghən ghənghən. Mbaꞌa məniy ka ntsaa kəəti mbə sləni ci (nighəm mbə 2 Kwərintə 7:6-16).
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1 Ma ghala pətsaa tsasli Pəl zliya nay, Titə mbə hiɗi Kəretə na. Pəl niy zlay na mbəɓa ta mbə ghəciy kərni sləkati naa niy tərmbə kwəma mbəɓa. Zhini nza ghəci tivə mbəzliy dzaa ꞌwa kwal kaa mbəzliy nəw Yesəw dzar mbə jakəvahi mbəzliy nəw Yesəw tə hiɗi ka Kəretə. Dzəghwa Pəl ki mbaꞌa cinti njasa ka na təra mbəzli va.
Vəh 2 Dzəghwa Pəl diɓa ki mbaꞌa cinti kaa Titə njasa dza naa ɓəni kwəma kaa nihwəti mbəzli gwanashi ni mbə mbəzliy nəw Yesəw.
Vəh 3 Pəl gəzanci kaa Titə a ghəci gəzə kaa mbəzli njasa ka ghəshi nzəy tikə tə hiɗi, zhini ka gəzanshi, əntaa ghəshi zləɓa kwəma mbəzliy həərə mbəzli va ta tihəva lə ta nəw kwəma jiji.
1
Səkwəpə
1:1-3 ndə kwal tsa Yesəw: 1Tim 2:7Yən tsasli na zliya na, yən yən Pəl, ndə ghəra sləni tsa Hyala, zhini diɓa na, ndə kwal tsa Yesəw *Kəristəw yən. Hyala ghwənara na ta dzee ta kəəti mbəzli təravə na, nza ghəshi mbəə ɓanavə nefer shi kaa ngəta, mbaꞌa ta mbə ghəshiy ɓənivə kwəma nzə kataŋ na. Na kataŋ na va kwəma Hyalay, ghənzə cimmə na njasa ka ghwəmmə nzəy ta təɓanta kaa Hyala. 1:2 1Pi 1:3-5; Gal 3:6, 17-18Ma nə ya kaa kwəma mənee va tsəghay, a mbəzli mbəə fəy ghən gəzliŋə ta kwəmavə piy tsaa kəɗi ma dza ghəy kataŋ, kə ghəshi, nə ya. Ghala kwataŋata hiɗi ghwəla ta ghavay, a Hyala niy gəzəkə ɓanshi piy tsaa kəɗi ma va kaa mbəzli. A na Hyala nanzə kiy, ka sla dzərvə na tepəw. 1:3 3:4; sa bərkəti na vəghwə: 1Tim 2:6Ma sa bərkəti na vəghwə tsa va kiy, dza na mbaꞌa cikəvərimmə piy tsa vaa dzəti ngwəla, səvəri mbə kwəma nzə va ɓənee kaa mbəzli. Ghənzə ghənzə Hyalaa mbəlitəmmə va, fambəra na kwəma va mbə dəvee. «Mbala, a gha dzaa gəzanshi kwəma va kaa nihwəti mbəzli kwərakwə» kə kaa ngəra.
1:4 Titə: 2Kwər 2:13; zəghwə: 1Tim 1:2Kaa ngəŋa tsaslee zliya na Titə. Ghay, nja zəghwə yakee məniŋa gha, sa nzanay, kaa ntsa kwətiŋ tsa ɓanavə ghwəm nefer ghwəm. Məntəŋa wəzə hwər tsa nzə Didi Hyala, ghəshi lə Yesəw Kəristəw Ndə mbəlimmə, mbaꞌa ghəshi ndaŋa zərkə mbə nzəy tsa gha.
Sləni Titə tə hiɗi ka Kəretə
1:5 SləniKY 14:23Kwəma zlaŋee va tə hiɗi ka Kəretə tiy, a gha sləkati naa niy tərmbəta kwəma ta sləka mbəɓa gwaꞌa nə ya. Ma niy ɗee kiy, mbaꞌa gha tsəhəŋa dzar mbə jakəvahi mbəzliy nəw Yesəw mbə məlməhi tə hiɗi ka Kəretə gwanashi. Sa ghaa dza ya mbə tsamaɓa jakəvay, mbaꞌa gha dzaa titivə mbəzli ta nza ghəshi ka mbəzliy ꞌwa kwal kaa mbəzliy nəw Yesəw mbəɓa, njasaa niy gəzaŋee va. 1:6-9 1Tim 3:2-7; 1Pi 5:1-4Ma ntsa dza ghaa fə ka Ndə ꞌwa kwal təɓə nay, ntsa hanci ma məndi cəm dzar kwa *kwəma jikir na ya jəw nzə. Mali kwətiŋta sa və, mbaꞌa ndərazhi ci ɓanavə nefer shi kaa Yesəw *Kəristəw, wəzə nzəy tsa shi kwa kwəma mbəzli, kala zhini ma ghən ghəshi. Ma ntsa fəy məndi ka ntsaa ꞌwa kwal mbə mbəzliy nəw Yesəwəy, ndə ghəra sləni tsa Hyala na tsava ndə naci. Va tsəgha kiy, ka təɓə na məndiy hanci cəm dzar kwa kwəma jikir na ya jəw nzəw. Ka təɓə na ghəciy ndə kəli ghən tsa ciw. Ka təɓə na ghəciy ɓə nəfəw. Ka təɓə na ghəciy sa sa shiy ka ghiw, ka təɓə na ghəciy ndə pəla miyəw. Ka təɓə na ghəciy gwəfə shiy va mbəzli diɓaw. Ma təɓə nay: Ndə ka kaꞌwə ka məlmə ghəci wəzə kəghi tsa ci, ndə məni kwəma wəzə na, ndə ka zəzə kwəma wəzə, ntsaa nəw kwəma lə kwal tsa nzə, ɗewɗew nəfə tsa ci kwa kwəma Hyala, ntsaa məni ma kwəma ghwampa ghwampata. 1:9 2:1; 1Tim 1:10Ma təɓə nay, mbaꞌa ghəci kəsəvə na kataŋ na va kwəma ɓananavə məndi wəzə mbə nəfə ci. Ma ghalaɓa kiy, aa taa mbay mətsahanshi bərci kaa nihwəti mbəzli, lə kwəma kataŋ na va. Zhini diɓay, aa taa mbay cikəvəri wəzə mənti mbəzliy ɗi ma zləɓa kwəma va vaw, kə.
10  1:10-16 3:9-11; 1Tim 1:3-7 1:10 1Tim 1:6Ava mbəzli tsəgha ni va pə gha taa ti, sa nzanay, ɗaŋ na nihwəti mbəzli tiɓa, ka zhini ghən ghəshi, war kwemer gəmgəm ni va kama ghən ti shi ka ghəshiy gəgəzə, ka dadakə mbəzli. Kwatama *ka Zhəwifəə nəw Yesəw gwəramti na kwəma va. 11  1:11 1Tim 6:5; 2Tim 3:6War hashi kə məndi dzaa hashay gəla mbəzli va. Sa nzanay, gwaꞌa gwaꞌa ka ghəshiy yiɗivəri nihwəti mbəzli mbə nzəy tsa shi kəghi tsa shi lə shi ɓənipə ghəshi va. Shi təɓə ma məndiy ɓananshi kaa mbəzli na shi ɓəɓəni ghəshi va kaa mbəzli. Ta nahwəti na kiw, war ta pəlavə gəna shi nə ghəshi kaa kwəma va gwaꞌa tsəgha. 12 A tsahwəti *ndə gəzə kwəma Hyala tsa shi ghəshi mbəzli ka Kəretə niy gəzəkə kwəma dəꞌwə ghən tsa ciy dzəkən shi. Ma kə niy niy: «Mbəzli ka Kəretəy, war dzərvə ka ghəshiy slasla, nja shəkwadeshi ndərəm ghəshi, ka mereɗem na ghəshi, war hwər tsa shi na sa sənay ghəshi gwaꞌa tsəgha» kə niy ni. 13  1:13 2Tim 4:2Ma kwəma gəzəkə ntsa va vay, kwəma kataŋ na. Va tsəgha kiy, gəla mbəzli va na, ə pə ghaa gəzanshi kwəma lə bərci, nza ghəshi mbəə nəw kwal Hyala njasa təɓə na. 14  1:14 3:9; 1Tim 1:14Gəzanshi kwəma a ghəshi zlata nəw kwəma jiji ka Zhəwifə, ka zlata nəw kwəmaa dzəkən məni ɗewɗew va pəhəti mbəzliy ɗi ma fəti va ta nəw kwəma kataŋ na. 15  1:15 1Tim 1:5; Mt 15:11; Rm 14:14, 20Mbaꞌa kə nəfə tsa ndə ɗewɗew kwa kwəma Hyalay, ya nimaɓa shiy na war ɗewɗew dza ghəshiy nza və kwərakwə. Ma na mbəzliy yivə ma kwəma Hyala, shi kama nefer shi ɗewɗew kwa kwəma Hyalay, shiy tiɓa ɗewɗew və shi na shi kiw. Na na shiy, war shi gəmgəm ni ghəshiy zəzə ya hwəmɓa. Ya ə mənti ghəshi shi gəmgəm ni na, kwəma tiɓaa shashanshiw. 16  1:16 2Tim 3:5; 1Zhŋ 2:4Ma mbə kwəma shi ka ghəshiy gəzəy: «Mbəzliy sənata Hyalaa gə ghəy» kə ghəshiy ni. Ma sa ka ndəə nighə sləni shi məni ghəshi gəmgəm na ɓa na, war nja mbəzliy sənata ma Hyala ghəshiy pəzli. Ka zhini ghən na ghəshi, war shi ɗi ma Hyala na shi məni ghəshi, ka mbay ghəshiy məni na wəzə na kwəma tepəw.

1:1 1:1-3 ndə kwal tsa Yesəw: 1Tim 2:7

1:2 1:2 1Pi 1:3-5; Gal 3:6, 17-18

1:3 1:3 3:4; sa bərkəti na vəghwə: 1Tim 2:6

1:4 1:4 Titə: 2Kwər 2:13; zəghwə: 1Tim 1:2

1:5 1:5 SləniKY 14:23

1:6 1:6-9 1Tim 3:2-7; 1Pi 5:1-4

1:9 1:9 2:1; 1Tim 1:10

1:10 1:10-16 3:9-11; 1Tim 1:3-7

1:10 1:10 1Tim 1:6

1:11 1:11 1Tim 6:5; 2Tim 3:6

1:13 1:13 2Tim 4:2

1:14 1:14 3:9; 1Tim 1:14

1:15 1:15 1Tim 1:5; Mt 15:11; Rm 14:14, 20

1:16 1:16 2Tim 3:5; 1Zhŋ 2:4