Cheeti da pandaa da Pawlo sa
Wakorinto
Gimba guri giyaada
Cheetiti ya⁄abimiisay Pawlo nagaa handikimi, haa gigi ya⁄abi daqa sirakoomiisee da Yeesu da yaamu gu didiri gu Korintoge waara, taysi hhapee da Yunaanige. Pawlo yaa kakaakana Gimba gu Hhou gu Yeesu yaamu gu Korintoge kori leẽ haa slehheeri lahhoꞌo, hida wa⁄a gi ⁄imbiri Yeesu. (Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 18). Qariqaaqari, Pawlo giyaa ilii waaudi Korintogo, teꞌesii gimbadiira wa⁄a gii ca⁄adi tla⁄aã gu hida gwaa ⁄imbee Yeesu. Teesaaqay, ina giyaa ilii akhasi gimbakee, gi handikimi cheetiti sa inay, ma ilafataqi gimbadiiratee.
Cheetitii Pawlo hiti ilakesaasidi, ti tlakwaroo hida goó ⁄imbee Yeesu deehhiihhiru raqoo haa raqoo gi naanaqamidiyay inay haa inay (afamaraa gu 1-4). Da hheꞌesi, ina gi ilii⁄oo⁄i raqoo wakinay goó ibiidee amamu gu slipalauumage, hida gu hhidimee pahha Iliitleemu (afamaraa gu 5-6). Kara, ina gigi caacaahhamisi inay, idoo hida goó ⁄imbee Yeesu gi ilii ibiidiye pandaa da tigayge, hhawatee haa hida gu maraai koinay (afamaraa gu 7). Slime, ina gigii gadimi inay hari gimba gu kaaru, idoo gi ibiidiyee hida goó ⁄imbee Yeesu pahha tla⁄aã gu hida goó firiirimee iliitleemamee. Kara, gigii gadimi idoo inay gi ilii firiirine Iliitleemu hiikurunkurimidu gooinay. Pawlo ilakesaasidi tuba, Muuna gu Iliitleemu sandoó hadimisi ⁄uuru gu muunaiĩ goó daqa Iliitleemu dahha da slaꞌamuu loi gooay (afamaraa gu 13). ⁄uurukee gu muunaiĩ hindoóti iliiay dandiray, ma firiirini Iliitleemu haa ma ibiidani hida goó ⁄imbee gooay Yeesu. Slime, ina singoótii slaslaaslay inay tuba, Kristu yaa slafi haa yaagii ca⁄i ayisago. Sa gimbakee, dandiray khuana tuba, Iliitleemu slime hindimaa slafisi haagii ca⁄ana kara ayisasugo.
1
Cehheemisu
Cheetiti yaa daqa doyi dahhada, ana Pawlo haa Sositeene 1:1 Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 18:17. hhia goori. Iliitleemu naa hiileehhi ana, hinigi eteedi hari slaꞌamuu kosi, ma ya⁄abimiisay gu Kristu Yeesu tleehhidi.
Dandiray sangu handikiikina unkuray kanisaa da Iliitleemu da Korintoge waara. Unkuray dangwaa tlintiꞌisi sa Iliitleemu ilagaasaraa doogunay haa Kristu Yeesu, daa eteedi, ma hida gu Iliitleemu tleehhitiri. Yaa teesaaqay laqi, sliimaa haa hhakira goõ, goó eteedimee uma gu Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu daqeemoo sliimaa, Looimoo gooina haa koori.
Dandiray sangu firiirina ambee, hhoinay gu didiru haa qasaw goó daqa Iliitleemu dahha, Taataa goori haa daqa Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu, ibiidiye sliimaa haa unkuray.
Daareesoo
Balalu sliimaa ana hoóti kawa ⁄iisoo daqa Iliitleemu gooii sa unkuray, sa gimba sanguũ qay hhoinay gosi gu didiru hari amoo da Kristu Yeesu. Maꞌaana hari ilagaasaraa doogunay haa Kristu, dangunii daqaruudisi gimba sliimaage, kakaaru googunay haa cacahharu googunay goõ. Ilatlawaraa doori gimba gu Kristuge, dagaa mai daqa doogunay. Inkoo, unkuray dangwaa afariibukudiiba ha ⁄uuru lensee gu muuna doó hadisiye ha Iliitleemu, qatlay goó ilii baqamitee hari kwayru hiitlaaꞌasa dosi Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu. Slime, Yeesu hangumaa hii⁄atlisi unkuray hiifaakoo naqatloo, ma dangu hhanti ilii kaay dakoo lensee, balotirayi gimaa iliiki⁄iye Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu. Iliitleemu guti lou, ina gwaa eteedu unkuray, mangu ilagaasidiri sliimaa haa Nankosi, Yeesu Kristu, Looimoo goori.
Deehhoo kanisaa da Korintoge
10 Hhiee koi, hangu tlaatlaqasa hari uma gu Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu ambee, hangu wariiakhasidee unkuray haa unkuray, deehhoo ma maydi hiica⁄a tla⁄aã googunay. Kara unkuray, mangu ilagaasidiri naraꞌa ilahudaa lenge haa piimaa lenge. 11 Maꞌaana hhiee koi, siniĩ kaay gimba googuna ha hida wakinay goó ibiide aya gu Kilooyege tuba, kontay naanaaqamoo tla⁄aã googunay. 12 Inkoo, kaawa taqay ambee, hida wakinay tla⁄aã googunay yoóti kakaanay tuba, “Ana guti Pawlo,” waku yoóti kaay tuba, “Ana guti Apoolo.” Waku yoóti kaay tuba, “Ana guti Keefa,”* 1:12 Keefa: Keefa tiꞌii ti uma gu Eburaanaisoo, hari Yunaanaisoo na Peetiro, hiĩ gu uma waku gu ya⁄abimiisay Peetiro. haa waku yoóti kaay tuba, “Ana guti Kristu.”
13 Kristu hingaa deehhiihhimii? Gu lou, ana Pawlo dugunaa hiitluhhumisii musalaabage sa unkuray? Baku unkuray danguraa uma gu ana Pawlo hiinunqudimisii? 14 Ana kaawa ⁄iisoo daqa Iliitleemuge ambee, haay nunqudisiiba heedi lensee tla⁄aã googunay, ti Kiriisipo haa Gaayo kilesi ginaay nunqudimisi. 15 Inkoo, hhaku heedi lensee tla⁄aã googunay gwii dahhasa kaawa tuba, unkuray danguraa uma goy hiinunqudimisi. 16 (Slime haay nunqudimisi hida gu aya gu Sitefaana. Hiicata da hhakee, ha hhidima bere haay nunqudisi heedi waku lensee.) 17 Maꞌaana Kristu hinaati ya⁄abiiba ana, may nunqudimisi hida. Ina hinaati ya⁄abi sa kakaaru gu Gimba gu Hhou. Kara magu hhanti kakaami Gimbaki gu Hhou hari waaway gu heedi lensee, gwaaꞌaraa da Kristu musalaabage, ma hhanti hhamisidi ⁄uuru gosi.
Kristu ti waaway haa ti ⁄uuru gu Iliitleemu
18 Maꞌaana ya⁄aboo da gwaaꞌaraa da Kristu musalaabage ti gimba gu bawma daqa hhakaꞌay goó hhamee. Teesaaqay see, daqa doori doó ilabuꞌune ti ⁄uuru gu Iliitleemu. 19 Daa handikimi Handikaa da Iliitleemuge tuba,
“Ha hhamisa waaway gu hida gu koomee waaway.
Kara ha sia caahhamuu gu hida gu koomee caahhamuu.” 1:19 Yuꞌudii kitaabuu gu Isaaya 29:14.
20 Inkoo, kaanoo heedi gu kooma waaway? Kaanoo maarimuu gu sariyaa, goó caacaahhamisa sariyaa da Musaa? Kaanoo heedi gu khua cocoꞌomoo qatlaykii? Gu lou, Iliitleemu hiĩ laqami pandataa tuba, waaway gu khooroti ti bawma! 21 Maꞌaana waaway gu Iliitleemuge, hida gu khooroo gwaa caahhiriiba ina hari waaway gooina. Iliitleemu dugwaa muunaboo⁄eesi ilabuꞌuruu hhakaꞌa goó ⁄imbee hari bawma da gimbakira daa kakaami. 22 Gu lou, Wayahuudi yoó laqaru gu gimba gu bakaꞌasa slaiyay, kara Wayunaani yoóti dabita waaway. 23 Inkoo, dandiray Kristu gunoó kakaana, daay tluhhumisi musalaabage. Daqa Wayahuudige ti muuna sluhhusa, kara daqa hida gu hhapapu wakinayge ti bawma. 24 Teesaaqay see, daqa hida hhakaꞌay daa eteedi ha Iliitleemu, gonkoinaa Wayahuudi haa Wayunaani, Kristu ti ⁄uuru gu Iliitleemu haa waaway gu Iliitleemu. 25 Maꞌaana, gimba doó arine ti bawma da Iliitleemu kona waaway hari khisla ba⁄ay da waaway gu hida. Kara, mooroꞌoda da Iliitleemu ti konta ⁄uuru hari khisla ba⁄ay da ⁄uuru gu hida.
26 Hhiee koi, slawaw, idoo gaa iliiwante qatlay dangwaa ilii eteedi ha Iliitleemu. Hari ilahudaa gu hida ti wa⁄aaba tla⁄aã googunay gu koomee waaway. Kara ti wa⁄aaba gu koomee ⁄uuru, kara ti wa⁄aaba daa laqwali hiidayuuma da hida gwaa koomee tawaaloo. 27 Teesaaqay see, Iliitleemu yaay leehhi idadu doó arine yaa bawmidiri khoorotii, magi muriidisi hida gu koomee waaway. Kara Iliitleemu yaay leehhi idadu gu khooroo gwaa mooroꞌomidee, magi muriidisi idadu gu koomee ⁄uuru. 28 Kara Iliitleemu yaay leehhi idadu guba muree haa daa qooqiidi gu khooroti, idadu gu hhaki, magi qooqiidi idadu hhakira gu waaree. 29 Ina yaati teesaaqay laqi, hhaku heedi lensee gungii duuba pandaa dosii. 30 Iliitleemu na tlaatleesoo da ilagaasa doori daqa Kristu Yeesuge. Iliitleemu yaa ⁄isimi Kristu, ma waaway goori tleehhidi. Kristu na amoo dandiray hoó slaslayna ibinaa daa tafaꞌadi. Kara, ina na amoo dandiray, ma hida goóba tlakwaroo tleehhidani, haa daa afiigweedi tlakwaroo dooraa. 31 Inkoo, idoo daa ilii handikimi gooay Handikaa da Iliitleemuge tuba, “Ina gungoó slaꞌa hiiduubidu, hingii duubiye sa Taataa Iliitleemu.” 1:31 Yuꞌudii kitaabuu gu Yeremiyaa 9:23-24.

1:1 1:1 Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 18:17.

*1:12 1:12 Keefa: Keefa tiꞌii ti uma gu Eburaanaisoo, hari Yunaanaisoo na Peetiro, hiĩ gu uma waku gu ya⁄abimiisay Peetiro.

1:19 1:19 Yuꞌudii kitaabuu gu Isaaya 29:14.

1:31 1:31 Yuꞌudii kitaabuu gu Yeremiyaa 9:23-24.