Cheeti da pandaa da
Yohaana
Gimba guri giyaada
Ya⁄abimiisay Yohaana yaa handikimi cheetiti sa hida wakinay goó ⁄imbee Kristu. Hida hhakee ina giyaa slai yaꞌay kosi pahha. Ina giti tlaatlaqaaqamisi inay, ma ilakoniri ibinaa ilagaasage haa Iliitleemu sliimaa haa Yeesu Kristu. Kara ina giti ilii⁄oo⁄ii⁄imina inay, ma mayri akhamisu gimba gu maarimamaa da afaꞌafuuma haã da waaree kanisaage. Yohaana sigitii slaslaaslay hida hhakee goó ⁄imbee Kristu tuba, ina loi yaa ibiidi sliimaa haa Yeesu. Teesaaqay, ina yaa khui naraꞌa tuba, Yeesu yaati heedi loi haa yaati Nanku Iliitleemu. Ina gi maꞌaaꞌamisi inay tuba, inay slayay slafimaa gu koraraa haa koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo, bere iliikonay ⁄imbaraa Yeesu. Ina ilakesaasidi sa inay tuba, hida goó ⁄imbee gooay Kristu, balalu sliimaa inay kwanda gi slaiyee Iliitleemu haa hingi slaꞌaaslaiyee inay haa inay.
1
Yeesu na Gimba gu Slafimaa
Dandiray sanguti kakaakana unkuray gimba gosi, ina na gimba gu slafimaa, gwaa waara yadaa tlaatleesoogo. Dandiray hagwaa akhasani haa gugi arini hari ilaa koti loi. Hagugi khuꞌuni, haa hari dabaiĩ koti loi hagugi nangumisani hari gwaa⁄amee gimbakee gu slafimaa. Gu lou, slafimaa hhanki digaa hiitlaaꞌasi, dandiray hagwaa arini haa hagu ilatlatlaatlayna gimba gosi daqa doogunay. Kara, dandiray sangu kakaakana unkuray slafimaa hhakee gu koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo. Slafimaa hhakee yaa wanay sliimaa haa Taataa haa digigii tlaaꞌasi daqa doorii. Hikee gimbakee gu slafimaa gwaa arini haa gwaa akhasani, haguni kakaakana sa unkuray, mangi ilagaasidiri haa dandiray, ilagaasa ga konege sliimaa haa Taataa Iliitleemu haa Nankosi Yeesu Kristu. Kara, dandiray ha handikiikina gimbaki, hhaꞌaloo doori gonkotaa ma buꞌuti.
Iliitleemu ti cencee
Kara, haã na ya⁄aboo gaa akhasani daqa Yeesu Kristugo tuba, Iliitleemu ti cencee, kara daqa dosii wantaaba hhantee lensee. Inkoo ya⁄aboti haga kakaakana daqa doogunay. Bere hakaawana tuba, ha kona ilagaasa haa ina, tay ha tooraa khokhocina hhanteege, teꞌesii hati giimaamisana afaꞌafuuma, kara ha yondiidanaaba gimba gu lou. Teesaaqay, bere ha ibiidana cenceege, idoo ina gooay gi ilii cenceege wane, teꞌesii ha kona ilagaasa dandiray haa dandiray. Kara, ceedee da Yeesu, Nanku Iliitleemu hindi ilabuslita dandiray tlakwaroo gongo.
Bere kaawana tuba, wantaaba tlakwaroo lensee ga kone, teꞌesii hangitii coridana dandiray kilakoti, kara gimba gu lou wanaaba daqa doorii. Iliitleemu, ina guti ⁄imbaraa haa gu kooma haaki. Teesaaqay, bere kaawana tlakwaroo doori pandataa daqa dosii, ina hindi ilamooyina tlakwaroo doori haa hindi ilabuusli fitlaaloota gongo. 10 Bere hakaawana tuba, hoó yondiidanaaba tlakwaroo, teꞌesii Iliitleemu hagunii fookana afaꞌafuusayi, kara gimba gosi wanaaba waꞌay gu muunaiĩ kotii.