Cheeti da pandaa da
Peetiro
Gimba guri giyaada
Cheetiti ya⁄abimiisay Peetiro nagaa handikimi sa hida goó ⁄imbee Kristu gwaa ibimaamidee hhapetaꞌay doó eteedine inkotii na Turuuki. Ina sigaa handikimi sa hii⁄atlisa inay, sa gimba inay digi labaꞌaaꞌamisi sa ⁄imba dooina daqa Kristuge. Ina sigitii slaslaaslay inay tuba, Yeesu Kristu dugwaa labaꞌasi tlakwaroo ibinaa dosii tiꞌii khoorooge. Teesaaqay hida goó ⁄imbee Kristu slime kwanda gi iliipaꞌanee slawa labaꞌasu. Ina sigiti qaqaaqay inay iliipaꞌaru tuba, Iliitleemu hari yondiidi labaꞌasu gooina. Hari amotee, magi boo⁄isi inay ma hida kosi gu kaari tleehhidiri, hhaã sa hadisiye ha ina ⁄aafaraa wa⁄a. Teesaaqay Peetiro giti tlaatlaqasi hida goó ⁄imbee Kristu, ma ilakoniri ibinaa hida gu Iliitleemu pahha.
1
Cehheemisu gu Peetiro
Cheetiti yaa daqa doyi dahhada ana, Peetiro, ya⁄abimiisay gu Yeesu Kristu. Ana sangu handikiikima unkuray daay leehhi ha Iliitleemu, gwaa pasidee haa goó ibiidee dahaa pahha yaamu gu Pontooge, Galatiyaa, Kapadookiya, Aasiya haa yaamu gu Bitiniiya. Iliitleemu Taataa yaa hiileehhi unkuray yadaa tlaatleesoogo, hari amoo da ilabuusla ha Muuna gosi, ma laqantiri muree sa Yeesu Kristu haa dangugi iliitiitihhisi ceedee dosi. Hhoinay gu didiru gu Iliitleemu haa qasaw gosi hiiroogidiye daqa doogunay.
Iliipaꞌaruu gu kooma slafimaa
Iliitleemu, Taataa gu Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu dugu daareesiye! Ina hari ⁄awaariru gosi gu didiru, hindaa laqwali dandiray waa da cada, taqaaqay ha kona iliipaꞌaru tuba, ha ibiidana haa Iliitleemu koraraa gooba hiifaakoo, hari amoo da slafisaraa Yeesu Kristu gwaaꞌaraago. Ina yaa laqi teesaaqay, dandiray ma slayni aalimetira doóba tlakwaakwaw, doóba cuma haa doóba moomooa, daa qaasi ha Iliitleemu rawge sa unkuray.
Unkuray dangoó ga⁄ay ha ⁄uuru gu Iliitleemu, hari amoo da ⁄imba ga kontee daqa dosii, sa ilabuꞌuru damaay tlaaꞌasiye qatlay gu hiifaakooge. Gimbakii sliimaage unkuray hhaꞌaluumitay hari khisla, gimati hari qoomay gu coko⁄o inkoo, kwanda dangu hiili⁄eemisiye hari koimisu paslaapasloo. Koimisukee ti sa ilatahharaa da ⁄imbaraa dooguna. Sahaabu ti idoo doó koisiye da⁄araa hari aslaa, teesaaqay see, kahhada yoó tosaa tlakwakwayda. Namati teesaaqay, ⁄imbaraa dooguna dati kaari ba⁄ay da sahaabu see, kwanda daga ilatahhiye hari koimisu, dagama arimi hhoinay gosi. Teꞌesii ha asu slayday hhaꞌaleesa, daareesa haa muree balotirayi Yeesu Kristu dugumaa iliitlaaꞌasiye.
Unkuray hagu slaꞌaday ina, hagumati kahhadiri see arimaa. Kara ina goó iliipaꞌantay, gumati kahhadiri see arimaa inkoo. Teesaaqay, haã hhaꞌaluumitiri hari hhaꞌaloo doóba ilakeesa haa da kooma daareesa, sa gimbakee, ha ooyiiyintayi ilabuꞌuruu gu muunaiĩ kokuna, hatee na piimaa da ⁄imbaraa dooguna daqa Kristuge.
10 Gimba gu ilabuꞌuruki, tletimiisetira da Iliitleemu yaa cangicangimisiri hari maguuma. Inay yaa tletiniri gimba gu hhoinay gu didiru gu Iliitleemu, sangumaa hadisiye unkuray. 11 Inay yaa dabimidiri ti qatlay haloo haa gu malee slanqasa, gimbaki gimaa iliica⁄iye. Muuna gu Kristu gwaa waꞌay koinay waara, yaa giyaadi ilatlawa sa inay labaꞌasu gu Kristu, haa gu wanqamee da didiri damaa waara qariqaaqari. 12 Iliitleemu yaay tlaaꞌasi sa tletimiisetee tuba, gimba giyaa tletiitineei yaati faydaa dooinaaba, yaati sa faydaa dooguna. Inkoo, gimbakee diĩ kakaami daqa doogunay ha hhakira sangwaa kakaamee unkuray Gimba gu Hhou, hari hiidahhasa da Muuna gu Iliitleemu daa ya⁄abiye rawgo. Gimbaki malayika see, suguti konay kwayru gu caahharaa.
Eteedaraa sa ibinaa dabasli tlakwaroo
13 Teesaaqay, hangu ilakhuukhuꞌusidee haa hangu ga⁄aydee naraꞌa. Qaasa iliipaꞌaru googuna goõ hhoinaykiray gu didiruge gu Iliitleemu, sangumaa hadisiye qatlay Yeesu Kristu dugumaa iliitlaaꞌasiye. 14 Yaꞌay hhakaꞌa pahha gu koomee muree, hhanti sirakontay slahhaahhaau gu tlaku gaa kontee wakaꞌalee, qatlay gaa ilii kahhadee bawmage. 15 Teesaaqay see, ina gooay gungwaa eteedu unkuray, ti konaaba tlakwaroo, unkuray see, ibiida tlakwaroo see hhaka, ibinaa doogunay gonge. 16 Maꞌaana, daa handakimi Handikaa da Iliitleemuge tuba, “Ana koomaaba tlakwaroo coko⁄o see, teesaaqay, unkuray hhanti yonditay tlakwaroo coko⁄o see.” 1:16 Yuꞌudii kitaabuu gu Gimba gu Walaawi 11:44-45; 19:2; 20:7.
17 Iliitleemu, hiĩ unkuray goó eteedintee Taataa, ina yoóti hukuna hida goõ hari yondu gooina hiileehha see hhaka. Teesaaqay, ibiida hari gwaa⁄amee dosi, qatlay goõ gu ibinaa dooguna dahaa pahha khoorotii. 18 Maꞌaana, unkuray ha khuꞌuday idoo dangwaa ilii ilabuꞌumi, ibinaa doogunaa da tlakwigo, gaa aalintiri daqa ayiĩ kokunaa. Unkuray dangwaati ilabuꞌumiiba hari idadu goó tlakwaakwawee, taqay da feesa haa sahaabu gooay. 19 Teesaaqay see, unkuray dangwaati afiigweedi hari ceedee da kaari da Kristu, hataꞌa pahha da ⁄ambeenimoo gubasli slaama haa gubasli pi⁄ima. 20 Ina dugwaatii leehhi ha Iliitleemu, khooroo see dagaati kahhi tlehhinay. Da hheꞌesi, dugugii tlaaꞌasi sa unkuray balalu hhankii gu hiifaakooge. 21 Hari amoo da Kristu, unkuray hoó ⁄imbiday Iliitleemu, gwaa slafisu ina gwaaꞌaraago haa sugugi hadisi wanqamee da didiri. Teesaaqay, ⁄imba dooguna haa iliipaꞌaru googuna, daqa Iliitleemuge wana.
22 Inkoo, muunaiĩ kokuna digiĩ hheꞌesi ilabuusla, hari muriidaraa gimba gu lou, inkoo kontay slaꞌamuu gubasli peereehhiya daqa hhiee kokunay. Hangi ilakontee slaꞌamuu unkuray haa unkuray hari muunaiĩ gu hhoi. 23 Maꞌaana, unkuray dangunti laqwali waa da cada, ti hari pisagoroo doó tlakwaakwawa gooba, ti hari hataꞌa doóba tlakwaakwaw, hari gimba gu Iliitleemu gu slafa haa goó hiikaasa koraraa goóba hiifaakoo. 24 Maꞌaana,
“Hida goõ ti sluufaa pahha,
kara, wanqamee dooina goõ, ti humbalaalay gu sluufaa pahha.
Sluufaa yoóti kay, kara, humbalaalay gosi yoóti gaagahhadi,
25 teesaaqay see, gimba gu Taataa Iliitleemu, yoótii kaasi koraraa goóba hiifaakoo.” 1:25 Yuꞌudii kitaabuu gu Isaaya 40:6-8.
Kara gimbaki ti Gimba gu Hhou, daa kakaami daqa doogunay.

1:16 1:16 Yuꞌudii kitaabuu gu Gimba gu Walaawi 11:44-45; 19:2; 20:7.

1:25 1:25 Yuꞌudii kitaabuu gu Isaaya 40:6-8.