Cheeti da pandaa da Pawlo sa
Timoteeyo
Gimba guri giyaada
Timoteeyo yaa qaraimoo gwaa hhiyumaamida sliimaa haa ya⁄abimiisay Pawlo koraraa angaamaka hhiyuuma dosii da kakaaru Gimba gu Hhou gu Yeesu Kristu. Qariqaaqari, Pawlo gugi ya⁄abi ina, ma giyaadimiisay gu kanisaa da yaamu gu Efeeso tleehhidi.
Pawlo yaati ya⁄abi cheetiti daqa Timoteeyoge, maguu gadimi ina gimba gu firiiriru Iliitleemu kanisasuuge haa gimba gu ilafataqa da maarimamaa da afaꞌafuuma. Slime, Pawlo hiti ilakesaasidi tuba, ti hida gu malee waaree diginii leehhi ma giyaadimiisee da kanisaa tleehhidiri. Kara, ina hiti ilakesaasidi, idoo giyaadimiisee da kanisaa gi ilii yondiidiyee haa qaraiya, gaduũ haa mogombiisee.
1
Cehheemisuu gu Pawlo daqa Timoteeyoge
Ana Pawlo, ya⁄abimiisay gu Gimba gu Hhou gu Kristu Yeesu hari ilakaawaraa da Iliitleemu Ilabuꞌumiisay goori haa da Kristu Yeesu goó iliipaꞌaaꞌane, ha handikiikima cheetiti daqa doogu Timoteeyo. Ugu ti nankoy loi pahha daqa dooii ⁄imba da Kristuge. Ana ha firiirima Iliitleemu, Taataa goori haa Kristu Yeesu, Looimoo goori gu Goõ, sugu laqane hhoinay gosi gu didiru, sugu ⁄awaarine, kara sugu qaye ibinaa da qasaw.
Hiigadiruu gu Timoteeyo sa maarimamaa da afaꞌafuumaa
Qatlay saa ilii hhiyuumaamide yade Makedooniyage, hagwaa tlaatlaqasi ugu kwanda ga mete teꞌesii yaamu gu Efeesoge, ma ilakaadi hida wakinay teꞌesii, ma mayri caacaahhamisu gu afaꞌafuumaa. Kara ilakaawaki, ma mayri catimisu guba faydaa haa faadoo da tleedi da umaiĩ gu okookoiĩ koina. Gimbakee haroóti khay naanaqamoo tla⁄aã gooinay, kara yoó ilakonaaba pandaage yondu gu Iliitleemu, doó yondiidiye hari ⁄imba. Inkoo, piimaa da ilakaawarati, ti slaꞌamuu goó muuna gu ⁄abaaku dahha, gu khua idoo doó iliicaahhiye hhoinay haa siaraa da tlakwaroo, kara goó laqama ⁄imba da loi. Hida wakinay yaa mayri slaꞌamukee gu hhou, gii fookidiri sa idara gu bawma. Inay yoóti slaiyay, ma digi caahhi ha hida wakinay maarimamaa da sariyaa pahha. Kara tay inay ma gimbakee see giyoó cocoiyeei, gu lou maꞌaana dosi gi hhidinay naraꞌa, gimati gimbakee see giyoó cocoiyee hari ⁄atlimaa.
Dandiray ha khuana tuba, gimba daa handikimi sariyaa da Iliitleemuge guti hhou, bere hida giyoó iliikonay caacaahhamisu naraꞌa. Kara dandiray ha khuana tuba, sariyatee dagaati qaasiiba sa hida goó yondiidee hhoinay pandaa da Iliitleemuge. Sariyatee dagaati qaasi sa hida goóba ⁄imba sariyaa lensee, goóba itatiimisu, goóba muriida Iliitleemu, haa gu koomee tlakwaroo. Slime, dagaati qaasi sa hida hhaã goóba tlintiꞌisa ibinaa dooina sa Iliitleemu, hhaã gu slaee khooroti, goó cu⁄ee hari taariru ayiĩ haa amu koina haa hida wakinay. 10 Kara sariyaa dagaati qaasi sa hida gwaa slipalauumidee, guroó guee hhawatee deneꞌee koina, goó ooyimee deneꞌee koina sa kiriga tongee pahha, afaꞌafuusee, goó seeliilimee gimba gu afaꞌafuumaa, haa gimba waku goõ goó tlatlankima caacaahhamisu gu lou. 11 Caacaahhamisukee gu lou ti wana Gimba gu Hhouge goó laqama wanqamee da Iliitleemu, hiĩ sinaa taatahhi ha Iliitleemu magu kakaami.
⁄iisoo da Pawlo sa ⁄awaariru gu Iliitleemu
12 Ana kaawa ⁄iisoo sa Kristu Yeesu Looimoo goori, hiĩ sinaa qaw ⁄uuru, sa gimba hinaa faadi tuba, ana hinaa ⁄imbi, kara hinaa hiileehhi, ma sugu yondiidi. 13 Wakaꞌalee Kristu hagwaa pende⁄esi, gwaa labaꞌasi, kara hagwaa wahaahama ina. Teesaaqay see, sinaa ⁄awaarimi, sa gimba hagwaa kahha ⁄imba, kara bawma dooii haa caahhiiba gimbakira gaa yondimaamide. 1:13 Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 8:3; 9:4-5. 14 Taataa Iliitleemu sinaa pihhi hhoinay gosi gu didiru hari khisla. Kara sinaa qay ⁄uuru gu ⁄imba Kristu haa ⁄uuru gu slaꞌamuu hida wakinay ilagaasaraa doorii daqa Kristu Yeesuge.
15 Kaawarati dati loi, kara hagati ⁄imbane loi muunaiĩ kotii tuba, Kristu Yeesu yaati khay tiꞌii khoorotii, sa ilabuꞌuru gu hida gu koomee tlakwaroo. Kara tla⁄aã gu hida hhakeesii goõ, ana na asu kooma tlakwaroo hari khisla ba⁄ay da inay seei! 16 Inkoo, sa gimbakee Kristu Yeesu sinaati arimi ana ⁄awaariru. Yaati laqami hiikaasa dosi da didiri daqa dooii, heedi gwaa kooma tlakwaroo wa⁄a ba⁄ay da hida wakinay see goõ. Ana dinima arimi amoo pahha daqa hhakaꞌay gumaa ⁄imbee qariqaaqari, ma slayri ibinaa da koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo. 17 Teesaaqay, muree haa wanqamee da ina lenkosi ti kosi ina Mutemi goó ibiida koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo, goóba gwaaꞌaraa, doóba arimaa, ina leẽ na Iliitleemu koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo! Guti lou.
Ilakaawa da Pawlo sa Timoteeyo ma karahhasi ⁄imba dosi
18 Timoteeyo nankoy, ooyi ilakaawati doó khoca sliimaa haa tletirukira gu wakaꞌalee, daa tletimi daqa dooguu ha tletimiisay. Ilakaawati na khasima googu, ma gauusidi gau gu hhou gu Iliitleemu. 19 Kara karahhasi ⁄imba Kristu haa slay ilahudaa gu hhoi. Hida wakinay yaa mayri caahharaa hhoinay haa gi siꞌiri tlakwaroo, teesaaqay yaa hhamisiri ⁄imba dooina daqa Kristuge, meelitaꞌa pahha daa tlakwaakwadi rawaa gu hhafidaduge. 20 Tla⁄aã gu hida hhakeesii wanay Himenaayo haa Alekisanda. Inay giyaa taatahhi sa Sataanimoo, ma digi caacaahhamisi, ma hhanti pende⁄esiri Iliitleemu.

1:13 1:13 Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 8:3; 9:4-5.