Cheeti da cada da Pawlo sa
Wakorinto
Gimba guri giyaada
Cheetiti ti cheeti waka, ya⁄abimiisay Pawlo nagaa handikimi sa sirakoomiisee da Yeesu da yaamu gu didiri gu Korintoge waara, taysi hhapee da Yunaanige. Qatlay giyaa ilii handikimi, yaati amooge wana hhiyuudi daqa dooinay. Ina naa tlaatleesi kanisaa dooina haa giyaati muuna hii⁄atliitlimisi inay hari amoo da hhiyumidu daqa dooinay. Slime, ina yaati ya⁄abiibina cheetatu daqa dooinay. Teesaaqay see, gimbadiira kahhada yaa tosaa ilakomaamita tla⁄aã gooinay. Teesaaqay, ina gi handikimi cheetiti, magi iliiay inay ilafataqa gimba gooina, giyaa ilii kahhiye dawa taysi.
Qatlaykeesii daa arimi tuba, hida wakinay gu kanisaa da yaamu gu Korinto, yaa sitaakiikinay Pawlo tuba, ina yaa palanquuquumisi peesay gu kanisaa haa yaa ya⁄abimiisay gu louuba. Sa gimbakee, cheetiti Pawlo hiti laqaaqana yondu gosi wa⁄a gu kakaaru gu Gimba gu Hhou gu Yeesu. Yondukee gu ya⁄abimiisay, ti Iliitleemu nugwaa eteedi magu yondiidi. Slime, ina yaa caacaahhamisi hida goó ⁄imbee Yeesu gimba gu kaaru gu iliiawaraa hida gu Iliitleemu hari peesay gooina, haa iliiawaraa yondu gu kanisaa daqeemoo wakinay (afamaraa gu 8-9).
1
Cehheemisu gu Pawlo
Cheetiti yaa daqa doyi dahhada, ana Pawlo haa Timoteeyo hhia goori. Iliitleemu naa hiileehhi ana, hinigi eteedi hari slaꞌamuu gosi, ma ya⁄abimiisay gu Kristu Yeesu tleehhidi.
Dandiray sangu handikiikina cheetiti unkuray kanisaa da Iliitleemu da yaamu gu Korintoge waara, haa sa hida goõ gu Iliitleemu gu hhapee goõ da Akaayage waaree.
Dandiray sangu firiirina, hhoinay gu didiru haa qasaw goó daqa Iliitleemu dahha, Taataa goori haa daqa Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu, ibiidiye sliimaa haa unkuray.
Pawlo ⁄iisoo dosi daqa Iliitleemuge
Dugu daareesiye Iliitleemu haa Taataa gu Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu. Ina na Taataa goó ⁄awaarima haa Iliitleemu goó tlaatlaqasa hida gimba sliimaage. Ina noó tlaatlaqasi dandiray ilahufiduu goorii goõ. Dandiray see, ma hiidahhasani tlaatlaqasa wakinay gu ilahufidu sliimaage waaree, hari tlaatlaqasatee goó slayne daqa Iliitleemugo. Maꞌaana, labaꞌasu gu Kristu pahha goó ilakooma daqa doorii, nama teesaaqay leẽ, tlaatlaqasa doori ginoó ilii roogita hari amoo da Kristu. Bere dandiray hoó slayna ilahufidu, ti sa tlaatlaqasa dooguna haa sa ilabuꞌuru googuna. Kara, bere dandiray dandoó tlaatlaqasi, slime unkuray see dangoó tlaatlaqasi, haa ma slaydiri ⁄uuru gu hiikaasa labaꞌasukee lenge, goó slayne dandiray. Teꞌesii, iliipaꞌaru goori daqa doogunay ti kona ⁄uuru, sa gimba dandiray ha khuana tuba, idoo hangoó ilii ilagaasidee haa labaꞌasu goori, slime hangoó ilagaasiday haa tlaatlaqasa doori.
Maꞌaana hhiee koti, dandiray slaꞌana unkuray ma caahhadiri ilahufidukira gaa slayni hhapee da Aasiyage. Ilahufidukee hindaa ilii loay hari khisla, haraati slanqadani hiikaasaraa, kara haati konaaba iliipaꞌaru gu ibinaa see. Gu lou, dandiray see haati ilahudeesani muunaiĩ kotii tuba, dandaa hheꞌesi hukuruu gwaaꞌaraa. Gimbakee yaa hiica⁄i, mangi mayni iliipaꞌaru dandiray loi, ba⁄ay hati iliipaꞌane Iliitleemu goó slafisa tuueenaa. 10 Ina hindaa ilabuꞌumi dandiray, cokhoriima da didirigo da gwaaꞌaraago, kara hindimaa ilabuꞌuna. Dandiray haã qaasani iliipaꞌaru goori daqa dosii tuba, hindi ilabuꞌuna kara. 11 Slime, unkuray handi iliiaꞌaaꞌadee dandiray hari amoo da firoo. Teesaaqay, hida wa⁄a himaa kaayiyay ⁄iisoo daqa Iliitleemuge sa dandiray, sa ⁄aafaraa wa⁄a gaa slayni daqa Iliitleemugo, hari amoo da firoo da hida wa⁄a.
Pawlo deelisaraa da hhiyuuma dosi
12 Maꞌaana, dandiray hiiduuba doori na nahaã. Ilahudaa gu muunaiĩ koti hindoó ilatahhiyay tuba, haã ibiidani tiꞌii khoorotii, hari muunaiĩ gu hhoi haa hari gimba gu lou, goó daqa Iliitleemu dahha. Haati yondiidaniiba teesaaqay hari waaway gu khooroti, haati yondiidani hari hhoinay gu didiru gu Iliitleemu. Teesaaqay ganaa ilii ibiidani daqa doogunay loi. 13 Maꞌaana, dandiray ha handikinaaba sa unkuray gimba ga maydee hiidahhasa somaa haa gugi caahhaday. Ana kooma iliipaꞌaru ambee, gimbakee goõ hagu caahhaday naraꞌa loi, 14 maꞌaana inkoo naqatloo handinti caahhadiri coko⁄o kilesi. Dandiray iliipaꞌana tuba, hamaa caahhaday naraꞌa, mangii dahhasidiri hiiduuba sa dandiray, dandiray gooay idoo hangimaa ilii hiiduubane sa unkuray balotirayi damaa iliiki⁄iye Looimoo gu Goõ Yeesu.
15 Maꞌaana, ana haa koomaa iliipaꞌaru gu lou gimbakii, haa slaꞌa khawa daqa doogunay gesaa, ma dangu ⁄aafi waa cada. 16 Ana haa ilakhuukhuꞌusi ilakhookhocu unkuray, ga ilii hhiyuuma dooii waare hhapee da Makedooniya khuꞌusa, slime haa qatlay gu ki⁄eemooge. Ana hari amotee mani iliiaydiri hhiyuuma dooii hhapee da Yudaaya khuꞌusa. 17 Qatlay gaa ilii ilakhuukhuꞌusi taqaaqay laqaraa, unkuray ga ilatahhadee ana haati koomaa fokifokimidu? Baku hoóti yondiida ilakhuukhuꞌumisu goy ilahudaa gu khoorotii, haa hoóti kaawa ambee, “Ee” haa “Suti” nama teꞌesii lenge?
18 Gu lou, idoo Iliitleemu gu ilii lou gooay, slime gimba goori gaa kakaani daqa doogunay haa kaawaniiba “Ee” haa “Suti.” 19 Maꞌaana, Nanku Iliitleemu, Yeesu Kristu, hiĩ gimba gosi gaa kakaani daqa doogunay, ha ana Pawlo, Siila haa Timoteeyo, hhaku heedi gwaa kaaw tuba, “Ee” haa “Suti.” Yuꞌudiyaa! Ina balalu sliimaa daqa dosii ti “Ee” kilesi. 20 Maꞌaana, hiifadidu goõ gu Iliitleemu ti “Ee” daqa Kristuge. Sa gimbaki, slime hari amoo da Kristu dandiray hoó kaawana “Guti lou” sa daareesa da Iliitleemu.
21 Inkoo, ti Iliitleemu ina loi noó qay hiidahhasa sa dandiray sliimaa haa unkuray, ma qadimidani naraꞌa ilagaasa doorii daqa Kristuge. Kara, ina hindaa hiileehhi dandiray, hindigi maakhi du⁄iya. 22 Slime, Iliitleemu hindaa iliiqamidi chapaa, sa laqaru tuba, dandiray ti khooslay gosi loi. Kara ina sandigi qay Muuna gosi laanii pahha muunaiĩ kotii, sa laqaru gu gimba goõ gwaa khawa, ina sindaa hiifadidi.
23 Kara, ana ha seelima pandaa da Iliitleemuge tuba, ana haa khayiiba kara Korintoge, sa gimba ana haa slaꞌaaba, ma ⁄isimi daqa doogunay kara ilahufidu. 24 Ana hati kakaakamaaba ambee, dandiray hoóti tawaalina ⁄imba dooguna. Dandiray hoóti yondiidana yondu sliimaa haa unkuray sa hhaꞌaloo dooguna, sa gimba haroóti amoo da ⁄imba qaditay naraꞌa.