Cheeti da cada da Pawlo sa
Watesaloniike
Gimba guri giyaada
Cheetiti ya⁄abimiisay Pawlo nagaa handikimi sa hida goó ⁄imbee Kristu gu yaamu gu Tesaloniike. Qatlay giyaa ilii handikimi yaati slehheeri angaamaka giyaa ilii hheꞌesi handikiru cheeti da pandaa sa Watesaloniike. Cheetitii ina hiti tlaatlaqaaqamisi hida hhakee, ma ilakoniri qadimidu naraꞌa ⁄imbaraa dooinay, inay digimati labaꞌaaꞌamisi see. Hida wakinay yaa kakaakanay sa inay tuba, Kristu yaa khay ciraai, baku angamalee yaa hheꞌesi yaa khay kara. Teesaaqay, inay hhanti konay piimaa da yondu kara. Teꞌesii, Pawlo gigi ilii⁄oo⁄i inay tuba, hhanti akhamisiyayi hida hhakee. Ina hiti ilakesaasidi tuba, hida goó ⁄imbee Kristu hhanti naa⁄amuumuudiyay. Slime, tlakwaroo hiiroogita hari khisla khoorooge, sa gimba Kristu yaa kahhi ki⁄araa. Tlakwarotee ilakonta qatlaykaꞌa naqatloo giyaadimiisay waku gu tlaku girimaa ilii giyaadiye raqa da didiri da hida, gumaa siee Iliitleemu sumuku.
1
Pawlo cehheemisi Watesaloniike
Cheetiti yaa daqa doyi dahhada ana, Pawlo, sliimaa haa Siila* 1:1 Siila: Siila, yaa kona umaiĩ cada, Silifaano haa Siila. Silifaano, yaa uma gu Kilaatiini. Siila yaa uma gu Eburaanaisoo. haa Timoteeyo. Sangu handikiikina unkuray, kanisaa da yaamu gu Tesaloniike, unkuray gu khooslay gu Iliitleemu Taataa goori haa Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu. Hhoinay gu didiru haa qasaw goó daqa Iliitleemu dahha Taataa goori, haa Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu, ibiidiye sliimaa haa unkuray.
⁄iisoo haa firoo da Pawlo
Dandiray kwanda ga ilakone hadisa ⁄iisoo sa Iliitleemu balalu sliimaa sa unkuray hhiee koi, sa gimba hiti naraꞌa dandiray teesaaqay lalaqu. Sa gimba, ⁄imba dooguna hiiroogiigimita hari khisla. Slime slaꞌamuu gu kila heedi gi kone daqa danaꞌa gosii, ilakomaamidi hiiroogiigimidi. Hatee na idoo, dandiray sangunoó hiiduubana sa unkuray kanisasuu gu Iliitleemuge. Dandiray hangoóy duubana, sa ⁄imba dooguna haa hiikaasa ga kontee labaꞌasuge haa ilahufidu goõ, goó slaslaydee.
Hii⁄atlisa muuna labaꞌasuge
Gimbaki sliimaa hiti laqaaqana tuba, hukumuu gu Iliitleemu guti haaki. Sa gimbakee unkuray dangumaa faadi tuba, haraay boo⁄odiri hiiguma Tawaaloo da Iliitleemuge, slime ti sa tawaalotee unkuray dangoó labaꞌasi. Gu lou, ti gimba gu haaki daqa Iliitleemuge ⁄agitina hari amoo da labaꞌasu, hhakaꞌa goó ilahufidee unkuray, haa sangugi hadisi hiifiifisa, unkuray doó labaꞌasiye sliimaa haa dandiray. Qatlay Looimoo gu Goõ Yeesu, dugumaa iliitlaaꞌasiye rawaa gu rawgo hari buruburiya sliimaa haa malayika dosi da kooma ⁄uuru. Ina maa ⁄agitina hhakaꞌa goõ, goó sisiee Iliitleemu, haa hhakaꞌa goóba muriida Gimba gu Hhou gu Looimoo goori Yeesu. Hhakee, ⁄agitiru gooina maa hhamisaraa da koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo, haa digimaati paslisi segenge haa Looimoo gu Gongo haa wanqamee dosi da didiri. 10 Qatlay ina gimaa iliiki⁄iye, duguma daareesi haa hida kosi goõ, goó iliipaꞌamee ina. Unkuray see, slime maa wantay tla⁄aã gooinay, sa gimba unkuray haa ⁄imbidiri ilatlawaraa dosi sangwaa kaawani.
11 Sa gimbaki, dandiray hoó firiirina sa unkuray balalu sliimaa, Iliitleemu mangu ilafaadi tuba, unkuray haraay boo⁄odiri ibinaa ibidinaa sangwaa eteedi. Slime, ina harii dahhasa dosi hiigaasiye piimaa dooguna da hhoi, haa yondu goõ doó giyaadiye ha ⁄imbaraa dooguna. 12 Dandiray ha firiirina teesaaqay tuba, uma gu Looimoo goori Yeesu, dugu daareesi waꞌay kokunay. Kara unkuray see, dangu dumbeesiye waꞌay kosii, hari hhoinay gu didiru gu Iliitleemu goori haa Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu.

*1:1 1:1 Siila: Siila, yaa kona umaiĩ cada, Silifaano haa Siila. Silifaano, yaa uma gu Kilaatiini. Siila yaa uma gu Eburaanaisoo.