Cheeti da cada da Pawlo sa
Timoteeyo
Gimba guri giyaada
Qatlay Pawlo giyaa ilii handikimi cheetiti, yaa jeerage wana hhapee da Ruumige haa yaa caahhi tuba, ina dugu cira gaasi. Teesaaqay, ina yaati slai Timoteeyo maa cira khay daqa dosii. Wakaꞌalee, Timoteeyo yaa iliiaꞌay Pawlo hari khisla, Pawlo gugi slai ina nankosi loi pahha.
Cheetitii Pawlo ti laqaaqana iliikooma dosi da hida goó ⁄imbee Yeesu, hhaã goó slawee labaꞌasu. Slime, ina muuna hii⁄atliitlimisi Timoteeyo, ma ilakoomi ⁄imba ya⁄aboo da Kristu. Ya⁄abotee magi kakaami hari ⁄atlimaa, gimati qatlay gu gimbadiira, haa ma ilii⁄oo⁄i maarimamaa da afaꞌafuuma.
1
Cehheemisu gu Pawlo daqa Timoteeyoge
Ana Pawlo, Iliitleemu naayii leehhi, ma ya⁄abimiisay gu Kristu Yeesu tleehhidi, hari slaꞌamuu gosi, ma kakaami sa hida slafimaa hhakira, daayii fadidi ha Iliitleemu hari amoo da ilagaasaraa daqa Kristu Yeesuge. Timoteeyo, ugu ti nankoy ga slae ⁄imbaraage. Ana firiirima ambee, hhoinay gu didiru, ⁄awaariru haa qasaw goó daqa Iliitleemu dahha, Taataa goori haa daqa Looimoo gu Goõ Kristu Yeesu, ibiidiye sliimaa haa ugu.
Pawlo idoo giyaa ilii muuna hii⁄atlisi Timoteeyo
Timoteeyo, ana ha daareeremisa Iliitleemu, hiĩ soó yondiide hari muuna gu hhou, idoo daa ilii yondiidi gooay okookoiĩ koi. Amasi haa tleemaa, qatlay goó ilii firime sa ugu, ina goó mawaaba daareesa sa ugu. Gu lou, hoóyii slaslaw hherehheraa koku, kara hagoóti slaꞌa magu arimi ugu ciraai, ma haci hhaꞌaloo muuna gooii. Kara ana hoóyii slaslaw ⁄imba doogu doóba peereehhiya ga konte daqa Kristu Yeesuge, ⁄imbatee daa kone slime ha maamaa doogu Looysi haa iyoo doogu Euniike. Gu lou, ana goo ilatahhe, ⁄imbatee slime ga konta. Sa gimbakee, ana slaꞌa mayii slaydi, ma ilahamisidi ⁄uurukee gu muuna sugwaa qay ha Iliitleemu, qatlay gwaa ilii qaasi dabaiĩ koi sa yondu gu Iliitleemu. Teesaaqay laqe, sa gimba Iliitleemu sandaa qayiiba dandiray muuna gu tlaꞌamee. Ina sindaati qay muunaiĩ kotii muuna gu ⁄uuru guri yondu sa Iliitleemu, muuna gu slaꞌamuu haa waaway hangigi ga⁄ayna dandiray kilakoti.
Inkoo hhanti ilamurita kakaaru sa hida gimba gu Looimoo goori gu goõ. Kara hhanti anta ilamuree sa ana daa khiidimi jeerage sa Kristu. Ba⁄ay hari ⁄uuru gu Iliitleemu ugu see ⁄imbi, ma dugu labaꞌasi ana pahha, sa kakaaru Gimba gu Hhou gu Kristu. Iliitleemu naa ilabuꞌumi dandiray tlakwaroogo, kara naa eteedi dandiray, ma dandi tlintiꞌisi haa gimba gu khooroti hida kosi pahha. Hindaati eteediiba, sa gimba gu yondu goori gu hhou. Teesaaqay gooba! Hindaati eteedi sa ilakhuukhuꞌusa dosi giyaa kone haa sa hhoinay gosi gu didiru. Hari amoti da Kristu Yeesu, Iliitleemu sindaati laqami hhoinay gosi gu didiru, giraa ilii kahhiye see khawaraa khooroti. 10 Arimi inkoo, Iliitleemu sindaa hiitlaaꞌasi dandiray hhoinay gosi gu didiru, hari amoo da khawaraa dosi Ilabuꞌumiisay goori, Kristu Yeesu. Qatlay ina giyaa iliica⁄i ayisago, yaati kaba⁄i ⁄uuru gu gwaaꞌaraa, kara hari Gimba gu Hhou yaatii tlaaꞌasi slafimaa goóba tlakwaakwaw coko⁄o seei.
11 Iliitleemu hinaa hiileehhi, ma kakaami Gimba gu Hhou gu Yeesu, ma leehhisi gimbakee daqeemoo paslaapasloo haa ma caacaahhamisi hida goõ. 12 Sa gimbakee, ana sagani labaꞌasuge waara tiꞌii jeerage. Teesaaqay see, ana ilamuriidaaba sa ilapingiruki, sa gimba Kristu goó ⁄imbe hagu khua. Kara ana kooma ⁄atlimaa balalu sliimaa tuba, maati amoolaa khay karaai, ina hiidahhasi ga⁄aw naraꞌa gimbaki gu hiiloou, gwaa oodi balotiraa.
13 Ugu ilakoomi caacaahhamisu hida gimba gu lou, nama caacaahhamisukee loi loi gaa akhasidi daqa dooaa. Teesaaqay laqe ⁄imbage haa slaꞌamuu gu waara ilagaasaraa daqa Kristu Yeesuge. 14 Ga⁄ay naraꞌa gimbakee gu lou, idoo gwaa iliioodi gooay daqa Iliitleemugo. Ugu ga⁄awaku hari ⁄uuru gu Muuna gu Iliitleemu goó ibiida daqa doorii.
Muunaiĩ gu hida wakinay pandaa da Pawloge
15 Ugu ha khuꞌuda tuba, hida wa⁄a hhaã goó ⁄imbee Kristu, goó ibiidee hhapee da Aasiyage, hinaa kwahhiri, tla⁄aã gooinay wanay Figeelo haa Herimogeene. 16 Taataa Iliitleemu laqane ⁄awaariru sa hida gu mara gu Onesifooro, sa gimba ina yaati nikiikina khakhawu daqa dooii, nagi muunaboo⁄eesi, yaa ilamuriidiiba, sa gimba gaa khiidimooge waare. 17 Qatlay giyaa ilii day yaamu gu Ruumige, ina naa dabiidi hari khisla daqeemoo sliimaage, hinaati amoolaa slay. 18 Looimoo gu Goõ sugu laqane ⁄awaariru baloteesii gimaa kara ilii khaye. Kara ugu khuꞌuda hari khisla, idadu wa⁄a giyaa yondiidi sa ana yaamu gu Efeesoge.