Cheeti da tami da
Yohaana
Gimba guri giyaada
Ya⁄abimiisay Yohaana yaa handikimi cheetiti da qunqumaadi sa giyaadimiisay gu hida goó ⁄imbee Yeesu, daa eteediidine na Gaayo. Yohaana hhaꞌaleelemisi Gaayo sa kwahhasuusa kwasluumuudee angaamaka giyaa ya⁄abi daqa dosii. Ina hiti tlaatlaqaaqamisi Gaayo, ma sirakoomi ilaꞌaaꞌaatisa da hida goó ⁄imbee Kristu, hhaã goó yondiidee hhoinay. Yohaana hiti ilakesaasidi sa ina tuba, hhanti sirakona hida hhakaꞌa goó yondiidee tlakwaroo haa hhakaꞌa gungoó laqamee inay kilakoina tuba, inay na hida gu kaari kanisasuuge.
1
Cehheemisu gu Yohaana
Cheetiti yaa daqa doyi dahhada ana gaduwaa. Ana suguti handikiikima ugu Gaayo, hhia goy ga slae gu lou.
Gaayo dugu hhaꞌaleesi sa cabuuma dosi
Hhia goy ga slae, ana sugu firiirima duguma pihhi gimba sliimaage, haa ma slaqwa boo⁄odi, idoo muuna googu gooay dugoó ilii pihhiye. Maꞌaana, ana haa hhaꞌaluudi hari khisla, qatlay hhiee angaamaka giyaani ilii khayri tiꞌii. Inay gi ilatlayri iliipaꞌaru googu gimba gu louge, haa idoo goó ilii ilakontee ibinaa gimbakeesii gu louge. Wantaaba idoo dinoó muunaboo⁄eesa ana hari khisla, da gimbaki gooay gu akhasa tuba, yaꞌay koi yoó ibiidiyay gimba gu louge.
⁄imbaraa da Gaayo
Hhia goy ga slae, ugu hoó laqanta muuna googu gu hhou yondu goó yonditege sa hhiee, inay gimati dahaa see daqa dooguu. Hhiee hhanki hiĩ ilakeesiri gimba gu slaꞌamuu koku pandaa da kanisatii. Ugu hoó yondita naraꞌa iliiawaraa inay, hari amoo da hhoi da slaiye ha Iliitleemu, ma ilakoniri hari hhiyuuma dooina. Hida hhanki yaati hhiyuudiri sa yondu gu Kristu, teesaaqay inay yoóyi oyaaiiba iliiawa lensee daqa hida goóba iliipaꞌaru Kristu. Teesaaqay, dandiray gonkotaa kwanda ga iliiayne hida da hhakee gooay, ma yondiidani sliimaa haa inay kakaaru gimba gu lou.
Deyotireefe haa Demetiriyoo
Ana haa handikimi gimba waku sa kanisaa. Teesaaqay see, Deyotireefe yoó ⁄imbiyaa hiidahhasa doori ga kone, sa gimba ina yoó slai giyaadimiisay tleehhida tla⁄aã gooinay. 10 Inkoo, sa gimbakee, qatlay goo ilii khawe taysi, ana sangoo laqama pandataa yondu gosi giyoó yondiidiye. Slime sangoo laqama, idoo hindoó iliitlohhidiye hari gimba gu tlaku haa guba maꞌaana, giyoó gimbuumisiye daqa doorii. Kara, yoó buꞌudisiyaaba hari yondukee gu tlaku giyoó yondiidiye, slime yoóti sisiꞌi kwahhasuusa hhiee. Kara, hhakee goó slaee teesaaqay laqa, giyoóti tlaatlahhamisi haa gigi gusina, ma waaudiri kanisaago. 11 Hhia goy, ugu hhanti ilakeesinta gimba gu tlaku, ba⁄ay ti ilakeesimi gimba gu hhou. Kila heedi goó yondiida gimba gu hhou, hikee gu Iliitleemu, ina goó yondiida tlakwaroo hhidina Iliitleemu.
12 Hida goõ hiĩ ilatlatlayri gimba gu hhou gu Demetiriyoo, slime haa gimbakee see gu lou. Dandiray see, hoóti ilakesidana hhoinay daqa dosii, kara unkuray see ha khuꞌuday tuba, ilatlatlaw goori guti lou.
Cehheemisu gu hiifaakoo
13 Ana kooma gimba wa⁄a ga slae handikiru sa ugu, teesaaqay see, ana slaꞌaaba suguma handikimi gimbaki cheetige. 14 Teesaaqay see, ana kooma iliipaꞌaru gu arimaa ugu ciraai, ma gimbuusana afaiĩ haa afaiĩ.
15 Ana sugu firiirima qasaw sliimaa wane haa ugu. Deneꞌee koku gu sliimaa waaree haa ana tiꞌii, gwaani cehheemisiri ugu. Cehheemisi deneꞌee koti goõ hari umaiĩ koina.