Cheeti da Pawlo sa
Wakolosaay
Gimba guri giyaada
Kolosaay yaati yaamu guraa bara dari ilacindoo gu biraa waaree gu hhapee doó eteedine inkotii na Turuuki. Qatlay ya⁄abimiisay Pawlo giyaa ilii handikimi cheetiti yaa khiidimooge wana hhapee da Ruumige. (Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 28:16-31.) Ina loi ya kahhi dawa yade yaamu gu Kolosaayge. Teesaaqay see, ina yaa arimi ilahufidu muuna gosii, sa gimba yaa akhasi tuba, yade kanisaage yaa wanta maarimamaa da afaꞌafuuma. Maarimamatee yaa kakaakanta sa hida gwaa ⁄imbee Kristu tuba, inay kwanda gi ilakonee ou gu Wayahuudi da hinkaa gooay gu daba⁄u haa gu firoo da malayika. Inay teesaaqay laqiyee, ma muunaboo⁄eesiri Iliitleemu. Teesaaqay, Pawlo yaati handikimi cheetiti sa hida gwaa ⁄imbee Kristu, ma hiislayri tuba, ti gwaaꞌaraa da Kristu naa ilabuꞌunti inay. Kara, Kristu rawaa gu rawge wana tawaaliilina malayika, gieeri haa idadu goõ gu khoorotii waaree. Inkoo, inay kara hhanti ilakonay ou baku caacaahhamisu waku. Inay Kristu kilesi guni daareesiyee haa guni firiirinee. Slime, ina yaa kaay sa inay tuba, hiislayee ibinaa dooina kwanda gi laqante tuba, inay ti hida daa hiileehhi ha Iliitleemu.
1
Cehheemisu gu Pawlo
Cheetiti yaa daqa doyi dahhada ana Pawlo, ya⁄abimiisay gu Kristu Yeesu hari slaꞌamuu gu Iliitleemu, sliimaa haa Timoteeyo hhia goori. Dandiray sanguti handikiikina unkuray hida gu Iliitleemu, hhiee koi gwaa karahhasee ⁄imbaraa dooguna ilagaasage ha Kristu, goó ibiidee yaamu gu Kolosaayge. Sangu qaye hhoinay gu didiru haa ibinaa da qasaw doó daqa Iliitleemu Taataa goori dahha.
Pawlo firoo da daareesoo
Balalu sliimaa hoóti kaawa ⁄iisoo daqa Iliitleemuge, Taataa gu Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu, qatlay sangoó ilii firiirine unkuray. Dandiray hoóti teesaaqay laqana, sa gimba haã akhasani gimba gu ⁄imba dooguna ga kontee daqa Kristu Yeesu haa idoo ga ilii kontee slaꞌamuu daqa hida goõ gu Iliitleemu. ⁄imba dooguna haa slaꞌamuu googuna yoóti yada dahhi musingi gu iliipaꞌaru sangwaa qaasi rawaa gu rawge. Unkuray haa akhasidiri wakaꞌalee gimba gu iliipaꞌarukee, qatlay sangwaa ilii kakaami Gimba gu Hhou, ya⁄aboo da loi. Gimbakee gu Hhou haroóti khay ⁄aamu, slime yoótii qona khooroo sliimaa giyaa iliiwane gooay daqa doogunay, tlaatleesa da balotiraa gaa ilii akhasidiri Gimbakee gu Hhou haa gi caahhadiri hhoinay gu didiru gu Iliitleemu, idoo gu ilii lou. Epaafura tongimoo danaꞌa goori ga slaꞌane naa caacaahhamisi unkuray Gimba gu Hhou. Ina ti yondimiisay daa ⁄imbi gu Kristu, hari amoti yoóti iliiaꞌay unkuray. Ina sandaa kaay dandiray gimba gu slaꞌamuu googuna sangwaa pihhi ha Muuna gu Iliitleemu.
Sa gimbaki tlaatleesi balotiraa gaa ilii akhasani gimba googuna, dandiray hoó maynaaba firiiriru sa unkuray. Dandiray firiirina Iliitleemu, ma sangu hadisi unkuray caahhamuu gosi goõ daqa gimbakaꞌay gi slaiye ina, hari amoo da hadisaraa waaway gosi goõ, haa caahhamuu gu Muuna gosi. 10 Dandiray hati firiirina gimbaki, may dahhasidiri ibinaa ibidinaa daraa hiiboo⁄odi pandaa da Looimoo gu Gonge haa hagugi muuna boo⁄eesiday amamu sliimaage. Slime, hay dahhasiday slawaraa ⁄aamu gu hhou yondu sliimaa gu hhouge, haa gi ilaqinciday caahha Iliitleemu. 11 Iliitleemu pihhiye ⁄uuru sa unkuray hari hiidahhasa dosi da kooma wanqamee, may dahhasidiri hiikaasa idadu sliimaage ba⁄adaa see hhaki. 12 Hari hhaꞌaloo unkuray kaawa ⁄iisoo daqa Taataage, hiĩ gwaa iliiawu unkuray, ma slaydiri daqa da aalimee tla⁄aã gu hida daa tlintiꞌisi daqa Iliitleemuge tawaaloo da cenceege. 13 Ina hindaati ilabuꞌumi ⁄uuru gu hhanteego, hindigi looyisi haa hindigii guumisi dandiray tawaaloo da Nankosii gi slaiye. 14 Hari amoo da Nakee dandaa afiigweedi, haa hari amotee dandigi ilamooyimi tlakwaroo doori.
Kristu haa yondu gosi
15 Kristu ti laqaaqana pandataa, idoo Iliitleemu gi iliiwane, dugoómatibasli see arimaa. Ina na didiri idadu sliimaage. 16 Sa gimba hari amoo dosi, Iliitleemu yaa tleehhi idadu sliimaa gu waaree rawaa gu rawge haa khoorooge. Ina yaa tleehhi idadu doó arine haa doóba arimaa, gina idadu goó tawaalimeegoo rawge, baku hida gu deni gu koomee ⁄uuru, watemi goõ baku hida goõ gu koomee kofiyayuu. Iliitleemu giyaati tleehhi idadu sliimaa hari amoo dosi sa ina. 17 Kristu yaati wana, daa ilii kahhiye tlehhinay idadu sliimaa. Kara, hari amoo dosi idadu sliimaa hingoóti ilaooyayi daqa lenge. 18 Ina na saga gu slaqwa, doó eteedine kanisaa. Kara, ina na tlaatleesoo da slafimaa gu slaqwatee. Ina na tlaatleesoo, haa guni pandaa slafaraa ayisago, ina ma pandaa tleehhidi idadu sliimaage. 19 Sa gimba, Iliitleemu yaati slai hiigaamisu gosi goõ duguma arimi daqa Kristuge. 20 Kara, hari amoo da Nankosi yaati slai ilagaamisu idadu goõ haa ina. Hari amoo da ceedee da Nankosi daa tuutuquti musalaabage, Iliitleemu haraa khay qasaw daqa idadu gu khoorooge waaree haa idadu gu rawaa gu rawge waaree.
21 Wakaꞌalee unkuray see haa segenge wantay haa Iliitleemu, yaati fa⁄ayaa dosi, sa gimba gu ilahudaa kokuna haa yondu googuna gu tlaku. 22 Teesaaqay see, inkoo Iliitleemu hanguu ilagaasi unkuray haa ina hari amoo da gwaaꞌaraa da Kristu. Ina yaa teesaaqay laqi, manguraa khay pandaa dosi, tay kontaaiiba tlakwaroo, dakoo ma ilawaasa lensee pandaa dosi. 23 Inkoo, unkuray ilakooma ibinaa daa hii⁄atlidi ⁄imbaraage, danguma may rinqirinqisa haa gi hhamisiday iliipaꞌarukira gaa slaydiri qatlay gaa ilii akhasidiri Gimba gu Hhou. Ana, Pawlo dinaati qaasi, ma yondimiisay gu kakaaru gu Gimba gu Hhou tleehhidi, daa kakaami daqa hida gu khooroo sliimaage.
Pawlo yondu gosi kanisaa da Kolosaayge
24 Inkoo, hoó hhaꞌaluuda labaꞌasu goó slawe sa unkuray. Hari amoo da labaꞌasu gooi gu slaqwa, hoóti ilakooma slawa labaꞌasukira pahha gu Kristu. Labaꞌasukee koi ti sa slaqwa da Kristu, doó eteedine kanisaa dosi. 25 Ana haati yondimiisay gu kanisaa tleehhidi, hari amoo da yondu sinaa taatahhi ha Iliitleemu sa unkuray. Ina yaati teesaaqay laqi, ana may gaasi kakaaru gimba gu Iliitleemu. 26 Gimbaki na siiri giyaa yakwi tlaatleesa da wakaꞌaleego haa tlaatleesa da laqwaloo gongo. Inkoo, Iliitleemu gingii tlaaꞌasi daqa hida kosii, 27 slai hiitlaaꞌasa siiri da hindaqaruumaa da wanqamee dosi da didiri sa hida gu hhapapu goõ. Siiritee, ti Kristu waꞌay kokunay, kara ina naroó khay iliipaꞌaru gu wanqamee da Iliitleemu.
28 Dandiray, Kristu gunoó kakaana daqa hida sliimaa. Hoótii gadina haa hoóti caacaahhamisana hida sliimaa hari waaway goõ, ma hiidahhasani hari khawa kila heedi pandaa da Iliitleemuge, tay hindii ⁄atli ilagaasaraa haa Kristu. 29 Ti hari piimatee, ana Pawlo saganoó yondiida, hari maguuma hari ⁄uuru gosi Kristu, hiĩ goó yondiida waꞌay koii.