Cheeti da Pawlo sa
Waefeeso
Gimba guri giyaada
Efeeso yaa yaamu gu kaari hari bara da ilacindoo gu biraa gu hhapee doó eteedine inkotii na Turuuki. Pawlo yaa ibiidi haa yaa kakaami Gimba gu Hhou gu Yeesu teꞌesii koraraa tami. (Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 19). Hida wa⁄a gi ⁄imbiri Yeesu yaamu hhakeesii haa yaamu gwaa ilaciyaage waaree. Qariqaaqari, ina giyaa ilii khiidimooge wane hhapee da Ruumige, ina gi handikimi cheetiti sa inay, ma sigi laqami idoo Iliitleemu giyaa ilii ilakhuukhuꞌusi inay ⁄imbaraa Kristu. Slime, Kristu dugugi laqami rawaa gu idadu gonge khoorooge haa rawaa gu rawge.
Afamaraa gu 1-3 Pawlo ilakesaasidi, idoo Iliitleemu giyaa ilii leehhi hida kosi haa gigi ilabuꞌumi inay tlakwaroo dooinaa. Ilabuꞌurukee haraati amoo da ilagaasa inay haa Yeesu Kristu, hari amoo da gwaaꞌaraa dosi haa hari slafaraa haa hiica⁄a dosi ayisago. Da hheꞌesi, afamaraa gu 4-6 ina yaa caacaahhamisi hida goó ⁄imbee Kristu, idoo gi ilii ibiidiyee hida daa ilagaasi gooay haa Kristu.
1
Cehheemisu gu Pawlo
Cheetiti yaa daqa doyi dahhada ana Pawlo, ya⁄abimiisay gu Kristu Yeesu daa eteedi hari slaꞌamuu gu Iliitleemu. Ana sangu handikiikima unkuray hida gu Iliitleemu gu Efeesoge waaree, goó ilakoomee ⁄imbaraage haa ilagaasa doogunayge haa Kristu Yeesu. Ana firiirima ambee, hhoinay gu didiru haa qasaw goó daqa Iliitleemu dahha, Taataa goori haa daqa Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu, ibiidiye sliimaa haa unkuray.
⁄aafaraa sandii hadisi hari amoo da Kristu
Iliitleemu, Taataa gu Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu dugu daareesiye. Ina hindii ⁄aafu dandiray, hari ⁄aafa goõ da muunaiĩ daqeemoo gonge rawaa gu rawge haa khooroo doóba arimaa, hari amoo da ilagaasa doori haa Kristu. Iliitleemu giyaa ilii kahhiye tlehhinay khooroo, hindaay leehhi dandiray, hari amoo da ilagaasa doori haa Kristu hari slaꞌamuu kosi, ma hida gubasli tlakwaroo tleehhidani, haa gubasli dakoo pandaa dosii. Ina hindaa giyaadi hiileehha, ma yaꞌay kosi tleehhidani hari amoo da Yeesu Kristu, hari hhaꞌaloo dosi haa idoo giyaa iliislaiye ina loi. Inkoo, Iliitleemu dugu daareesiye sa wanqamee da hhoinay gosi gu didiru, sindaa pihhi dandiray hari amoo da Nankosi.
Hari amoo da Kristu, dandiray dandaa ilabuꞌumi, maꞌaana dosi tlakwaroo doori dagaã ilamooyimi, hari hacimaa gu hhoinay gu didiru gu Iliitleemu. Kara, ina sindaa hiiroogisi dandiray hhoinaykee hari khisla, hari waaway gosi haa caahhamuu kosi goõ. Iliitleemu yaa yondiidi gimbaki qatlay giyaa ilii tlaaꞌasi sa dandiray ilakhuukhuꞌusa dosi daa yakwi wakaꞌalee, hari hhaꞌaloo dosi giyaa ilakhuukhuꞌusi hiigaasa hari amoo da Kristu. 10 Iliitleemu maa hiigaasi piimaa dosi giyaa ilakhuukhuꞌusi, qatlay giyaa qaasi gimaa ilii buꞌudiye. Piimatee ti nahaã tuba, ina qaasi idadu goõ gu rawaa gu rawge waaree haa gu khoorooge waaree biraa gu tawaaloo da Kristuge.
11 Slime hari amoo da Kristu dandiray dandaa aalimiisee tleehhidisi, dandaa ilii hheꞌesi hiileehha ha Iliitleemu hari ilakhuukhuꞌusa dosi. Ina yoóti yondiidi gimba goõ hari piimaa da slaꞌamuu kosi. 12 Teesaaqay, sa dandiray gwaa giyaadee iliipaꞌaru Kristu, Iliitleemu dugu daareesiye sa wanqamee dosi da didiri! 13 Slime unkuray see, qatlay gaa ilii akhasidiri ya⁄aboo da loi, Gimba gu Hhou sanguraa khawu ilabuꞌuru, hagi ⁄imbidiri Kristu. Iliitleemu sangugi hadisi Muuna gosi giyaay fadidi, sa laqaru tuba, inkoo unkuray hanti khooslay gosi tleehhitiri sumuku. 14 Muunakee gu Iliitleemu ti hiilaasa dari slawaraa aalimetira goõ daay fadidi ha Iliitleemu sa hida kosi. Kara, gimbaki sanditi laqaaqana tuba, Iliitleemu afiigweedi sumuku hida kosi. Iliitleemu dugu daareesiye sa wanqamee dosi da didiri!
Firoo da Pawlo
15 Sa gimbakee, ana qatlay gaa ilii akhasi, idoo goó ilii ⁄imbidee Looimoo gu Goõ Yeesu, haa idoo goó iliislaꞌadee hida goõ gu Iliitleemu, 16 hoó mawaaba kawaraa ⁄iisoo daqa Iliitleemuge sa unkuray, qatlay sangoó ilii firiirime pandaa dosii. 17 Ana ilakomaamida firoo Iliitleemu gu Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu, Taataa gu kooma wanqamee goõ. Ina sangu pihhiye unkuray Muuna gosi, ma hadisi sa unkuray waaway haa ma sangu hiitlaaꞌasi, magu caahhadiri ina naraꞌa. 18 Slime ana ha firiirima Iliitleemu hiitlaaꞌasiye ilaa gu muunaiĩ kokuna, ma ariniri cencee dosi. Teesaaqay hay dahhasiday caahha iliipaꞌaru sangwaa hadisi qatlay Iliitleemu sangwaa ilii eteedi unkuray. Kara, unkuray caahhaday idoo Iliitleemu gimaa ilii⁄aafiye hida kosi hari hindaqaruumaa da wanqamee dosi.
19 Kara ma caahhadiri hiidahhasa dosi da didiri haa doóbasli ilakhuukhuꞌusa, sa dandiray goó ⁄imbee. Hiidahhasatee ti leẽ haa hiidahhasatira tosi da didiri, 20 giraa slafisi Kristu yaagii ca⁄i ayisago, haa gugi ibiidisi hari daba gosi gu ⁄uya rawaa gu rawge. 21 Yade, Kristu yoóti tawaalina watemi goõ, hiidahhasa goõ, ⁄uuru goõ gu tawaaloo, haa kofiyaa goõ, tlaatleesoo da khoorotaa da inkoogo, haa khoorotira naqatloo daa khocage. 22 Iliitleemu hiĩ qaasi Kristu, ma giyaadimiisay gu idadu goõ tleehhidi, 1:22 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 8:6. sa kanisaa. 23 Kanisaa ti slaqwa da Kristu,* 1:23 Slaqwa da Kristu: Slaqwa da Kristu tiꞌii ti hida hhakaꞌa goó ⁄imbee haa goó iliipaꞌamee ina. hiigaasa dosi ina goó hacisa idadu goõ daqeemoo sliimaa.

1:22 1:22 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 8:6.

*1:23 1:23 Slaqwa da Kristu: Slaqwa da Kristu tiꞌii ti hida hhakaꞌa goó ⁄imbee haa goó iliipaꞌamee ina.