Cheeti da Pawlo sa
Wagalatiyaa
Gimba guri giyaada
Galatiyaa yaa hhapee daa tla⁄ange waara hhapee doó eteedine inkotii na Turuuki. Pawlo haa Barinaaba naa kakaaniri Gimba gu Hhou gu Yeesu daqeemoo paslaapasloo gu Galatiyaa, hida wa⁄a gi ⁄imbiri Yeesu. (Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 13-14.) Qariqaaqari hida wakinay yaagi khayri haa gi caacaahhamisiri hida hhakee tuba, inay kwanda gi akhamisiyee caacaahhamisu gu sariyaa da Wayahuudi, haa hhawatee kwanda digi daba⁄iye. Teesaaqay, afamaraa gu lenge haa gu cadage, Pawlo sigitii slaslaaslay hhakee goó ⁄imbee Kristu tuba, Iliitleemu yoó ilabuꞌuna hida goõ goó ⁄imbee Kristu. Ti hhakaꞌaaba goó oowee caacaahhamisu waku gu Wayahuudi. Ina sigigi kaay, idoo gimbaki dugwaa iliimaꞌasi ha ya⁄abimiisee da Kristu Yerusaleemuge. (Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 15.)
Afamaraa gu tamige haa gu cigahhage, Pawlo ilakesaasidi tuba, hiidahhasanaaba muunaboo⁄eesa Iliitleemu hari yondu goori. Dandiray dandoóti ilafaadi kona ibinaa daa tafaꞌadi pandaa da Iliitleemuge hari ⁄imbaraa doori kilesi, idoo Aburahaamu gooay, okookoo gu pandaa gu Wayahuudi, dugwaa iliifaadi kona ibinaa daa tafaꞌadi. Afamaraa gu kooanige haa gu lahhoꞌoge, Pawlo hiti laqaaqana tuba, ibinaa doori kwanda dagari giyaadiye ha Muuna gu Iliitleemu. Hari amoti kilesi, hidahhasana akhamisu ilakaawa da didiri da Iliitleemu da slaꞌamuu hida.
1
Cehheemisu gu Pawlo
Cheetiti yaa daqa doyi dahhada ana ya⁄abimiisay Pawlo. Ana ti ya⁄abimiisay daay leehhiiba ha hida, kara dinaati ya⁄abiiba ha heedi waku. Ana dinaatii leehhi ha Yeesu Kristu haa Iliitleemu Taataa, gwaa slafisu Yeesu gwaaꞌaraago.
Hhiee goõ gu tiꞌii waaree sliimaa haa ana, hangwaani cehheemisani unkuray kanisasuu gu hhapee da Galatiyaa.
Ana firiirima ambee, hhoinay gu didiru haa qasaw goó daqa Iliitleemu dahha Taataa goori haa daqa Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu, ibiidiye sliimaa haa unkuray. Kristu hingiraatii kwahhi ina lenkosi, sa tlakwaroo doori, ma hindi ilabuꞌumi dandiray khoorotaa da tlakwaroogo. Ina yaati laqi teesaaqay idoo giyaa iliislaiye Iliitleemu ina gu Taataa goori. Iliitleemu dugu daareesiye koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo. Guti lou.
Hhanti sirakontay caacaahhamisu gu afaꞌafuuma
Ana hanti bakai hari khisla sa unkuray, sa gimba ti qatlay coko⁄u kilesi ningii cati, unkuray Iliitleemu hagu mamaamayday, ina gwaa eteedu unkuray hari hhoinay gu didiru gu Kristu. Unkuray hagi sirakontiri caacaahhamisu waku hikee gu louuba. Gu lou, wanay hida wakinay gu ilahufimaamidee unkuray, haa gu slaee hiifooka Gimba gu Hhou gu Kristu. Teesaaqay see, bere gimati dandiray baku malayika rawaa gu rawgo, sangu kakaanay unkuray caacaahhamisu waku gu pasla haa hikira dandiray sangwaa kakaani unkuray, hikee dugu ilawaasiye koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo! Idoo sangwaa ilii kakaani gooay unkuray wakaꞌalee, inkoo, ana sangu kaawa kara ambee, bere heedi waku sangu kakaana unkuray ya⁄aboo da pasla haa hatira gaa oodiri daqa dooraa, hikee dugu ilawaasiye koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo!
10 Inkoo, ana hati damaamidaaba dinima ila⁄imba ha hida. Ana hati damaamida dinima ila⁄imba ha Iliitleemu kilesi. Bere, hanti kahha hanti koiiꞌimisa muunaboo⁄eesa hida, etaa ana hangii dahhasaaba tongimoo gu Kristu tleehhida.
Pawlo eteedaraa dosi ha Iliitleemu
11 Hhiee koi, ana slaꞌa unkuray ma caahhadiri tuba, Gimba gu Hhou sangwaa kakaami unkuray, yaa daqa hida dahhiyaaba. 12 Ana hagwaati ooyiiba daqa heedigo, kara dinaati caacaahhamisiiba ha heedi lensee. Ti Yeesu Kristu ina loi naa hiitlaaꞌasi sa ana.
13 Gu lou, unkuray haa akhasidiri gimba gu ibinaa doyi da wakaꞌalee, gaa ilii diini da Wayahuudige waare. Kara ha khuꞌuday, idoo ana gaa ilii labaꞌasi hari ⁄uuru kanisaa da Iliitleemu, haa hagagi koimisi hhamisa sumuku. 14 Ana haati ooyi hari khisla diini da Wayahuudi, ba⁄ay da Wayahuudi wakinay see gu waasagala goy. Kara hagi maguudi iliikooma caacaahhamisu gu ou gu okookoiĩ koti, hari ⁄uuru goy goõ. 15 Teesaaqay see, Iliitleemu giyaa ilii arimi naraꞌa, hinaay leehhi ana dinaati kahhi laqwaloo see, haa hinigi eteedi hari hhoinay gosi gu didiru. 16 Ina yaa hiitlaaꞌasi Nankosi daqa dooii, ana ma kakaami Gimba gosi gu Hhou sa hida gu hhapapu wakinay. Gimbaki giyaa iliica⁄i, ana hangaa ilagimbusaniiba haa heedi lensee, ma sini kaay idoo ga laqe. 17 Etaa, ana haa ilakhiinaaꞌadiiba Yerusaleemuge, sa cocoꞌomoo kawa haa inay gwaa giyaadee ya⁄abimiisee tleehhida. Ana haati hadakay gesaa hhapee da Araabiyage, da hheꞌesi haagi ki⁄i kara yaamu gu Dameesikoge.
18 Da hheꞌesi, daa ilii cati koraraa tami, ana haa ilakhiinaaꞌadi Yerusaleemuge, mangi ariirini haa mangi cacahhani haa Peetiro, haa gi ibiidi haa ina balalu mibi haa kooani. 19 Qatlay gaa iliiwaare yade Yerusaleemuge, haa arimiiba ya⁄abimiisay waku ti Yakoobo kilesi, hhia gosi Looimoo Yeesu. 20 Ana sanguti giimaamisa unkuray gu lou pandaa da Iliitleemuge ambee, gimbaki sangu handikiikime guti afaꞌafuuma gooba.
21 Qariqaaqari ana haa hadakay hhapee da Siiriyage haa hhapee da Kilikiyaage. 22 Qatlaykee ana loi dinaati hhidina ha sirakoomiisee da Kristu, gu kanisasuu gu hhapee da Yudaaya. 23 Inay yaati akhamisiri kilesi gimba tuba, “Heedikira gundaa labaꞌaaꞌamisa dandiray wakaꞌalee, inkoo, ina kakaakana gimba gu ⁄imbaratira, giyaa koiiꞌimisiye hhamisaraa.” 24 Inay gi daareesiri Iliitleemu, sa idoo giyaa yondiidi daqa dooii.