Gimba gu Hhou daa handikimi ha
Yohaana
Gimba guri giyaada
Yohaana yaa leẽ gu ya⁄abimiisee mibi haa cada da Yeesu. Ina yaa handikimi kitaabuki, ma iliiay Wayahuudi sliimaa haa hida wakinay, ma ⁄imbiri Yeesu. Ina loi ti ilakesaasidiyaaba ibinaa da Yeesu. Ina piimaa dosi da didiri ti ilakeesa gimba wa⁄a gu denu gu bakaꞌasa daa yondiidi ha Yeesu haa caacaahhamisu giyaa hadisi sa hida. Gimbakee hiti laqaaqana pandataa tuba, Yeesu yaati heedi gu lou hari amoo da slaqwa, slime ina ti Iliitleemu.
Tlaatleesa da kitaabukii Yohaana hiti laqaaqana tuba, Yeesu ti Gimba gu Iliitleemu, ya⁄aboo da Iliitleemu khoorotii. Kara, gwaaꞌaraa dosi hinti sadaaka tleehhiti doó hiiowa sumuku tlakwaroo da hida gu khooroo. Slime, ina ti Masiiya khawaraa dosi daa tletimi Ila⁄imbidu gu Seguge. Yohaana ilakesaasidi slaꞌamuu gu Yeesu daqa sirakoomiisee dosii haa gimba gosi gu hii⁄atlisa inay afamaraa gu 13-17 naqatloo, qatlay gu khwayaiĩ sugwaa kahhiye oowaraa. Hiifaakoo da kitaabukii ti ilakesaasidi, idoo Yeesu dugwaa ilii hukumi haa dugwaa ilii tluhhumisi musalaabage. Slime, hiti ilakesaasidi idoo giyaa ilii slafi haa yaagii ca⁄i ayisago, haa asunkuilee idoo giyaa ilii caca⁄i sirakoomiisee dosi daqeemoo haa qatlay paslaapasloo.
1
Gimba yaa heedi tleehhidi
Tlaatleesoogo khooroo sagaa kahhiye tlehhinay, Gimba yaa wana.* 1:1 Gimba yaa wana: Hiĩ ti uma Yohaana gi giimaamisiye gu Nanku Iliitleemu, Yeesu Kristu. Hari amoti da Kristu, Iliitleemu hingay tlaaꞌasi daqa doorii. Gimbakee yaa sliimaa wana haa Iliitleemu. Kara, Gimbakee yaa Iliitleemu. Tlaatleesoogo Gimba yaa sliimaa wana haa Iliitleemu. Hari amoo dosi idadu goõ digaati tleehhi. Kara, wantaaba idoo lensee daaba tlehhinay hari amoo dosi. Ina na tlaatleesoo da slafimaa, kara slafimaa hhakee hiraa khayri cencee sa hida. Slime cencetee wanqada hhanteege, kara hhantee giyaa hiidahhasidiiba kaba⁄a cencetee.
Heedi waku yaa khay daa ya⁄abi ha Iliitleemu, uma gosi na Yohaana. 1:6 Yohaana: Hiĩ daa ya⁄abi ha Iliitleemu, yaati Yohaana Hiinunqudimiisay. Ina yaati khay sa ilatlawa cencetee sa hida, haa hari amoo dosi hida goõ ⁄imbiyee cencetee. Yohaana yaa cencetee gooba. Ina yaati khay, ma ilatlay cencetee sa hida. Haã na cencee da loi daa khoca khoorooge haa gii cencuusida kila heedi.
10 Gimbakee yaa wana khoorooge, kara hari amoo dosi khooroo dagaa tleehhi. Teesaaqay see, khooroo gwaa baraslaydiiba ina. 11 Ina yaati khay daqa hida kosii, teesaaqay see, hida kosi gwaa ⁄imbiriiba ina. 12 Hida goõ gwaa oowee ina, sigaa hadisi haaki da yaꞌay gu Iliitleemu tleehhida, hhakee na hida hhakaꞌa gwaa ⁄imbee uma gosi. 13 Yaꞌay hhakee ti hhakaꞌaaba daa laqwali hari amoo da slaslaw hhawata haa hadee, baku hari slahhaahhaau gu slaqwa, baku hari slaꞌamuu gu hhawata, ti Iliitleemu nigaa tleehhi.
14 Inkoo, Gimbakee gi heedi tleehhidi, gi ibiidi sliimaa haa dandiray. Dandiray haã arini wanqamee dosi, wanqamee da Naw gu leẽ gwaa daqa Taataa dahha, yaani haci hhoinay gu didiru haa gu lou.
15 Yohaana yaa ilatlatlay sa hida gimba gosi, sigigi kaay hari afoo da didiri tuba, “Hiĩ na hikira gaa kaay gimba gosi ambee, ‘Ina gwaa khoca aluũ koaa hikee gu didiri ba⁄ay da ana, sa gimba ina yaa wana ana dinaa ilii kahhiye see laqwaloo.’ ” 16 Slayii tuba hari buꞌudisaraa dosi, dandiray goõ haã oowani hari khisla hhoinay gu didiru gu Iliitleemu. 17 Sa gimba, sariyaa dagaati hadisi ha Iliitleemu hari amoo da Musaa. Hhoinay gu didiru haa gimba gu lou, yaati khay hari amoo da Yeesu Kristu. 18 Hhaku heedi lensee gwaa arimu Iliitleemu qatlay lensee. Ti Naw gu leẽ kilesi ina gu Iliitleemu gu sliimaa waara haa Taataa, hikee naa hiitlaaꞌasi Iliitleemu daqa doorii.
Ilatlawaraa da Yohaana Hiinunqudimiisay
(Mataayo 3:1-12; Maariko 1:1-8; Luuka 3:1-18)
19 Baloo waka giyaadimiisee da Wayahuudi yaa ya⁄abiri hhapalooee haa Walaawi daqa Yohaanage, Yerusaleemugo. Haã na ilatlawa da Yohaana, gwaa ilii maasiri tuba, “Ugu na miyaa?” 20 Yohaana yaati gimbuusi pandataa yakwaraa see guba tuba, “Ana Kristu 1:20 Kristu: Tiꞌii umaki Kristu hari Yunaanaisoo na Masiiya, maꞌaana dosi na Daa maakhi du⁄iya. gooba.”
21 Teꞌesii, inay gugi maasiri tuba, “Inkoo, ugu ti miyaa? Ugu na inaa tletimiisay Eliyaa?”
Yohaana gi ilaki⁄isi tuba, “Suti, ana na inaaba.”
Gugi maasiri tuba, “Inkoo, ugu na tletimiisaykiraa?” 1:21 Yuꞌudii kitaabuu gu Hiislaslaw gu Sariyaa 18:15, 18; Malaaki 4:5-6.
Yohaana gigi ilaki⁄isi tuba, “Suti, ana na inaaba.”
22 Inay gugi maasiri kara tuba, “Inkoo, ugu ti miyaa? Kara ugu hati mala oiiꞌinta daqa dooguu ugu loi? Sandi kaade, ma slayni gimba ga leehhisane sa hhakira gundaani ya⁄abee.”
23 Yohaana gigi ilaki⁄isi inay hari gimba gu tletimiisay Isaaya tuba, “Ana na afoo da heedi gu kakaakama kongoqomeege tuba, ‘Tafaꞌasa amoo da Looimoo gu Goõ.’ ” 1:23 Yuꞌudii kitaabuu gu Isaaya 40:3.
24 Inkoo, hida hhakee daa ya⁄abi, yaa daqa Farisaayoo dahhiyay. 25 Inay gugi maasiri ina tuba, “Bere ugu Kristu gooba, Eliyaa gooba, kara tletimiisaykiraaba, inkoo ugu sa soꞌoyi hiinunqudiidimisida?”
26 Yohaana gigi ilaki⁄isi inay tuba, “Gu lou, ana hanguri maꞌay kilesi hiinunqudimisa. Wana leẽ guũ qadidu tla⁄aã googunay, unkuray hagu kahhaday caahha. 27 Hikee gwaa khoca aluũ koaa, ana haraa hiiboo⁄iiba tongimoo gosi tleehhida, gimati gweedaraa dincaaraa da ye⁄eetoo kosi.”
28 Gimbakee yaa yade hiicaca⁄i tongoo da Betaniyaage, hari tlo⁄osaa gu duudu gu Yoridaani, yade Yohaana daqa giyaa ilii nunqudiidimisiye.
Yeesu ⁄ambeenimoo gu Iliitleemu
29 Heetlaalee dosii, Yohaana yaa arimi Yeesu yaa khoci daqa dosii, gi kaay tuba, “Yuꞌudaa! Hiĩ na ⁄ambeenimoo gu Iliitleemu gu hiiowa tlakwaroo da khooroo. 30 Hiĩ na hikira sangwaa kaay gimba gosi ambee, ‘Ina gwaa khoca aluũ koaa, ina na didiri ba⁄ay da ana, sa gimba ina yaa wana ana dinaa ilii kahhiye see laqwaloo.’ 31 Gu lou, ana loi haguũ caahhiiba ina. Teesaaqay see, ana hanti khay haa hiinunqudimisa hari maꞌay, ina duguma hiitlaaꞌasi daqa hida gu Israeelige.” 32 Da hheꞌesi, Yohaana gi ilatlay, kakaana tuba, “Ana haã arimi Muuna gu Iliitleemu yaa hii⁄eeti tlabiya pahha rawaa gu rawgo haa gii ibiidi daqa dosii. 33 Gu lou, ana loi hagwaa caahhiiba ina. Teesaaqay see, ina gwaa ya⁄abu ana, ma hiinunqudimisi hida hari maꞌay, sinaa kaay tuba, ‘Heedikaꞌa gamaa ante Muuna gu Iliitleemu yaa hii⁄eeti rawaa gu rawgo haa gii ibiidi rawaa kosii, hikee namaa hiinunqudimisi hida hari Muuna gu Iliitleemu.’ 34 Ana loi haã arimi gimbaki, haa hagu ilatlatlaatlaw ambee, hiĩ ti Nanku Iliitleemu.”
Sirakoomiisee da tlaatleesoo
35 Heetlaalee dosii, Yohaana yaa qadidi kara nama daqatiray sliimaa haa sirakoomiisee dosi cada. 36 Qatlay Yohaana giyaa ilii arimi Yeesu hiicati hari teꞌesa, gi kaay tuba, “Yuꞌudaa! Hiĩ na ⁄ambeenimoo gu Iliitleemu!”
37 Qatlay sirakoomiisetee cada da Yohaana giyaa ilii akhasiri ina gimbuusi gimbaki, inay gi sirakoniri Yeesu. 38 Yeesu gii fookidi alunge, gi arimi sirakoomiisetee cada gwaa sirakonay, ina gigi maasi inay tuba, “Unkuray mala damaamitay?”
Inay gugi ilaki⁄isiri tuba, “Maarimuu, ugu kaale ibimaamita?” 39 Yeesu gigi ilaki⁄isi inay tuba, “Khocaa, unkuray ha arintayi daqa goó ilii ibiide!”
Teesaaqay, inay gi hadakayri haa gi ariniri, ina daqa giyaa ilii ibimaamidiye. Qatlaykee daa daadaauusi saa mibi da khwayaiĩ. Inay gi ibiidiri haa ina balotee.
40 Andareyaa, hhia gu Simooni Peetiro, yaa leẽ gu hhakira gu cada gwaa akhasee Yohaana gimbuusi teesaaqay, haa gi sirakoomi Yeesu. 41 Andareyaa gi hadakay gesaa gi dabiidukay hhia gosi Simooni haa sugugi kaay tuba, “Dandiray haã arini Masiiya.” Hiĩ slime doó eteedine na Kristu. 42 Da hheꞌesi, Andareyaa gugi leehhisi Simooni daqa Yeesuge.
Yeesu gi khuꞌumi Simooni haa gi kaay tuba, “Ugu na Simooni nanku Yohaana, inkoo duguti eteedina na Keefa.” Hari Yunaanaisoo umaki gu Peetiro, maꞌaana dosi na hhafida.
Filiipo haa Natanaeeli eteedaraa dooina
43 Heetlaalee dosii Yeesu yaa hadakay hhapee da Galilaayage. Ina gi arimi Filiipo, sugugi kaay tuba, “Hanisirakonte.” 44 Filiipo yaa yaamulooay gu yaamu gu Betisayda, slime ti yaamu guũ Andareyaa haa Peetiro. 45 Ina see Filiipo gi slay Natanaeeli haa sugugi kaay tuba, “Dandiray haã arini ina gimba gosi daa handakimi ha Musaa kitaabuu gu sariyaage, slime tletimiisee da Iliitleemu yaa handikiniri gimba gosi. Ina ti Yeesu gu Nasareeti, Nanku Yoseefu.”
46 Natanaeeli gi maasi Filiipo tuba, “Gu louu, idoo da hhoi yaa hiidahhasida hiica⁄a Nasareetigo?” Filiipo gi kaay sa Natanaeeli tuba, “Khoca arimi.”
47 Yeesu giyaa ilii arimi Natanaeeli yaa khoci daqa dosii, gi kaay gimba gosi tuba, “Yuꞌudaa! Hikee na Israeelimoo loi loi, waꞌay kosii wantaaba afaꞌafuuma.” 48 Teꞌesii, Natanaeeli gi maasi Yeesu tuba, “Ugu haniĩ malee caahhadi ana?”
Yeesu gugi ilaki⁄isi ina tuba, “Ana haguũ arimi ugu, qatlay gaã iliiwante yaqay biraa gu ⁄ancimooge, Filiipo giĩ ilii kahhiye see eteedaraa ugu.”
49 Teꞌesii, Natanaeeli sugugi kaay Yeesu tuba, “Maarimuu, ugu ti Nanku Iliitleemu! Ugu ti Mutemi gu Israeeli!”
50 Yeesu gi ilaki⁄isi, sugugi kaay tuba, “Ugu hanti ⁄imbidii, sa gimba sugunti kaay kilesi ambee, ana haguũ arimi ugu, qatlay gaã iliiwante biraa gu ⁄ancimooge? Yuꞌudiyaa, ha arinta gimba gu denu ba⁄ay da hiĩ.” 51 Yeesu gi kaay sa ina tuba, “Gu lou, sangu kaay ambee, unkuray ha arintayi raw hiitlaaꞌadi haa malayika da Iliitleemu hiidadayay haa hii⁄eemidiyay daqa Nanku Heedige.”

*1:1 1:1 Gimba yaa wana: Hiĩ ti uma Yohaana gi giimaamisiye gu Nanku Iliitleemu, Yeesu Kristu. Hari amoti da Kristu, Iliitleemu hingay tlaaꞌasi daqa doorii.

1:6 1:6 Yohaana: Hiĩ daa ya⁄abi ha Iliitleemu, yaati Yohaana Hiinunqudimiisay.

1:20 1:20 Kristu: Tiꞌii umaki Kristu hari Yunaanaisoo na Masiiya, maꞌaana dosi na Daa maakhi du⁄iya.

1:21 1:21 Yuꞌudii kitaabuu gu Hiislaslaw gu Sariyaa 18:15, 18; Malaaki 4:5-6.

1:23 1:23 Yuꞌudii kitaabuu gu Isaaya 40:3.