21
Yeesu yaa iliica⁄i sirakoomiisee
Qariqaaqari gimbakee giyaa ilii cati, Yeesu gi iliica⁄i kara sirakoomiisee dosi kenga gu tlawa da didiri da Galilaayage, slime doó eteedine “Tlawa da Tiberiyaa.” Ina giyaa taqay iliica⁄i, Simooni Peetiro, Toomaasi doó eteedine Irangimoo, Natanaeeli yaamulooay gu yaamu gu Kanaa da Galilaaya, haa yaꞌay cada gu Sebedaayo sliimaa haa sirakoomiisee waka cada da Yeesu, gonkoinaa yaa sliimaa wanay. Simooni Peetiro, gi kaay sa danaee kosi tuba, “Ana ooyiru kaw samaakii.” Inay sugugi kaayri tuba, “Dandiray see hadakayna haa ugu.” Da hheꞌesi gii guniri masuwaage, gi waaudiri, tay tooinaa ooyina samaakii tlawage. Teesaaqay see, amasi piray yaa slayriiba idoo lensee.
Qatlay daa ilii tlaatleesi pisaraa, Yeesu gi qadidi kenga gu tlawateesii. Teesaaqay see, sirakoomiisetee gwaa baraslayiriiba tuba, ti ina. Yeesu gigi maasi inay tuba, “Hhiee koi, haã slaydiriibaslii samaakii ma lensee?” Inay gi ilaki⁄isiri tuba, “Haã slayniiba.”
Yeesu gi kaay sa inay tuba, “Lihhaw makumbaa dooguna hari bara da ⁄uya da masuwaa, ha slayday samaakii.” Inay gi teesaaqay laqiri, gi slayri samaakii wa⁄a hari khisla, digiraati amoolaa slanqadi hiiduukha makumbaa waꞌay gu masuwaage, sa gimba gu hacimaa gu samaakii.
Teꞌesii sirakoomiisaykira daa slaiye ha Yeesu, gi kaay sa Peetiro tuba, “Hiĩ ti Looimoo gu Goõ!” Simooni Peetiro giyaa ilii akhasi gimbakee tuba, ti Looimoo gu Goõ, gi ila⁄utli qayru gosi, hingigi tosaa hiikwahhi tlawateesii. (Qatlay giyaa ilii masuwateesii wane, ina yaati baci jurungii dosi.) Sirakoomiisetira waka gi sirakonti kenga gu tlawa naqatloo hari masuwaa, tay tooinaa dafimidiyay makumbatee, daa hacidi samaakii. Inay yaa segenge wanaaiiba haa kenga gu tlawa, tledaruũ kosi yaati hiiwanqudimisu gu yeꞌeeroo mibeeri mibi taqaaqay. Inay giyaa ilii dayri kenga gu tlawage, gi aniri aslaa da makara, rawaa kosii diĩ da⁄ami samaakii haa mukaatee.
10 Yeesu gi kaay sa inay tuba, “Hintaa tiꞌii samaakii angaamaka gaani ooyintiri inkootuutuu.” 11 Da hheꞌesi, Simooni Peetiro gii day waꞌay gu masuwaage, yaagii duukhi makumbatee kenga gu tlawa naqatloo. Makumbatee yaa hacidi samaakii gu denu mibeeri mibi haa mibeeri kooani haa tami, gimati konti see samaakii wa⁄a teesaaqay, yaa feehhitiiba. 12 Yeesu gi kaay sa inay tuba, “Khocaa haamisaw guraiĩ.” Hhaku sirakoomiisee lensee gwaa hiidahhasu maasaraa ina tuba, “Ugu ti miyaa?” Sa gimba, yaa caahhiri gu lou tuba, yaati Looimoo gu Goõ. 13 Yeesu gii oyi mukaatimokira, gi hadisi sa sirakoomiisee dosi. Slime, gii oyi samaakii, gi teesaaqay laqi. 14 Haã yaati waa da tami, Yeesu iliicaca⁄uu gu sirakoomiisee dosi, qariqaaqari giyaa ilii slafi haa giyaa iliica⁄i ayisago.
Yeesu haa Peetiro
15 Qatlay inay giyaa ilii hheꞌesiri ⁄agoo, Yeesu gi maasi Simooni Peetiro tuba, “Simooni, nanku Yohaana, hani slaꞌadaa, ba⁄ay da danaee hhanki koku?”
Peetiro gi kaay tuba, “Ye, Looimoo gu Goõ, ugu khuꞌuda tuba, hagu slaꞌa.” Yeesu sugugi kaay tuba, “⁄agimisi bee⁄u goy.”
16 Yeesu gugi kara maasi waa da cadii, kakaana tuba, “Simooni, nanku Yohaana, hani slaꞌadaa?”
Peetiro gugi ilaki⁄isi tuba, “Ye, Looimoo gu Goõ, ugu khuꞌuda tuba, hagu slaꞌa.” Yeesu sugugi kaay tuba, “Deꞌemi bee⁄u goy.”
17 Ina gugi kara maasi waa da tamii, kakaana tuba, “Simooni, nanku Yohaana, hani slaꞌadaa?”
Peetiro gi slahhaai, sa gimba dugwaa maasi waa tami tuba, “Ye, Looimoo gu Goõ, ugu khuꞌuda tuba, hagu slaꞌa.” Yeesu sugugi kaay tuba, “⁄agimisi bee⁄u goy.” 18 Yeesu gi kaay sa ina tuba, “Gu lou, qatlay gaa ili kahhade qaraimoo, haa daamisidi qayroo haa gi waauti daqa ga ugu slaꞌade. Inkoo, qatlay gamaa ilii gadute, hamaa tafaꞌasida dabaiĩ koku, heedi waku gumaa ila⁄utlidisi qayroo, haa gugi leehhisi ugu daqa ga ilii slaꞌadaaba hadakawa ugu.” 19 Yeesu yaati kaay gimbaki daqa Peetiroge, ma sugu laqami ti hari gwaaꞌaraa da malee slanqasa, ginirimaa daareesi Iliitleemu. Da hheꞌesi, gi kaay sa Peetiro tuba, “Na sirakonte!”
20 Teꞌesii, Peetiro gii fookidi, gi arimi sirakoomiisaykira, daa slaiye hari khisla ha Yeesu, yaa khoci alunkoinaa. Sirakoomiisaykee naa ibiidi ilaciyaa loii haa Yeesu, qatlay gu ⁄agoo da khwayaiĩ, haa naa maasi Yeesu tuba, “Looimoo gu Goõ, ti miyaa nugu hiifookidi?” 21 Inkoo, Peetiro giyaa ilii arimi sirakoomiisaykee, gi maasi Yeesu tuba, “Inkoo, Looimoo gu Goõ, hari hiĩ himaa malee gwaai?”
22 Yeesu gugi ilaki⁄isi tuba, “Bere ana slaꞌa, ina ibiidi qatlaykaꞌa naqatloo gamaa ilii ki⁄e ana, ugu gu mala ilii slaꞌada? Ugu, hanisirakonte ana!” 23 Teesaaqay, gimbakee gii qoomi tla⁄aã gu hhiee hhakira goó ⁄imbee Yeesu tuba, sirakoomiisaykee gwaaiyaaba. Yeesu yaa kaayiiba teesaaqay, yaati kaay tuba, “Bere ana slaꞌa, ina ibiidi qatlaykaꞌa naqatloo gamaa ilii ki⁄e, ugu gu mala ilii slaꞌada?”
24 Hiĩ naa sirakoomiisay gwaa arimu gimbaki haa gugi handikimi. Dandiray hati khuana tuba, ilatlawa dosi dati loi. 25 Yeesu yaa yondiidi slime gimba waku wa⁄a haa dugwaa handikimiiba. Bere gimbakee sliimaa dugwaati handikina, goó ilatahhe khooroo sliimaa yaa aloo kontaaba daqa, da iliiqaasa kitaababaa daa aloo handikine.