2
Tghachyestla Onketi.
Kahchu kwiyalon Capernaum tahke dzine oolitatatich wazilate; kahchu kooachatilon ayiti nito kwa oota ko-ochati ihe mewoyu. Kwete natlone tyechi ghlaghatilon, kwa hlilon taghadesmanlon atulitah ookuzze ooli ghintlon kye, kwa hlilon tusla aghoo ooghata taghadesman ghintlon kye; kahchu sa yatatilon. Kahchu kiyinkhatestyetl yatilonooh yatitihi ihe, tyentane kooyahtyel. Kahchu atu ugha otsighatatyel iyua aoontye ootaneghutl kye, nighatilalon anetiyi ootaneghutl kye alinti; kootoo ghaghatagheoo yatilone, kitaghintsut takeustyi tyela satyechti. Kootoo Jesus wai aha oochati, toowela ooli yehtilon ayi yatilone, Sechue, nametselihi naoonchatuleli.
Ahwole tahkine ayiti tyechii adesklesne, kahchu koodzye otsi indighateshalon, Yeoogha ti teze atu oochu ateotye? mea metsehhi ka oontoolelassi kootahtye Nagha Tgha zon?
Kwete Jesus ataotio yaghatei intidesakehe, toowela ooli yehtilon, Yehoo oohtye naghadzye ihe intidaa aoontye? Tyeyi meotena achatooti kehe yatilone, Nametselihi naoonchatoolel; koolehe, Tsitike sinta, nustyi neodiah? 10 Atawahtihi iyu aoontye hligi teze Machue natsutti ayehi chode tike kakametselihi naghaoontooleli, (toowela ooli yehtilon yatilone,) 11 Toowela nesiih, Niiya, nustye nioodiah, nakwa otsidiya. 12 Kwa kwete niiya, ustyi nioodioo, kahchu hadesha aitye yai; kwa hlilon atghe yaooli, kiyaooli Nagha Tgha, toowela ghatyeh, Atu haoontyedi oohwetyi tahooli.
13 Kahchu tu chok meootyesha; atghe aghanetye machichatyesha, kwa yaotatich. 14 Intyizon ghayalu, yailon Levi Alphaeus ma chue sata sooniya mechetilichti, toowela ooli yehtilon, Sakyetiya. Kahchu niiya yekehtesha.
15 Hesai wazeluh Jesus yakwa kwesata atsitsoo, natlone tanechowhoine chu metseline chu Jesus yakahtehtsi yaotatichne chu: oohchu ghintlone, kooketestyetl chu. 16 Kootoo hatseto adesklesne chu Phariseene chu kiyaichi inka aghatsitsoo tanechowhoine chu metseline chu, toowela ooli yehtilon yaotatichne, Yehoo yakaatsits aoontye yakah chu tuaton tane chowhoine chu metseline chu?
17 Kootoo Jesus ootitsahoo, toowela ooli yehti, Yaghine oochu oontyene atu kiyinkhasootati yutane, yatitihizon: atu yuhchideya tyechi kooyusine tyeswe yaghitane, ahwole ayi atu tyeswe yaghitane chodeh kyetsahanohoolehe koometselihi ooghatihuali.
18 Kahchu yaotatichne John chu Phariseene chu ooneaghatatihya toonkye: kahchu yuhchihatestyetl toowela ooli, yehoogha yaotatichne John chu Phariseene chu ooneatatehya aoontye, ahwole nuni maghotintichne atu ooneatatehya?
19 Kahchu Jesus toowela ooli yehti, Maskyege la kwa nichiyehi kooyehkyatechi ooneatatulela la? kooyehkyatechton atu ooneatatehya iyu aoontye. 20 Ahwole kwa kwete khoonahwozetasi, kootoo mka tuchainklitne kwiya kwa oochayihate, kahchu ayi dzine ooneatatuyelassi.
21 Atu chu ooli koonde ale ooli tsatse ihe kyechatoohkatassi, yaikoole koonde ihe kechaghinghati kwa hlilon hleooyu awotiassi. 22 Kahchu atuline tata ahklitassi chiche tu koonde satsoone tontyeto otsi: atu chu chiche tu ooli tsatse tataoohklit ootookyezasi, kahchu natesklitchiche tu, kahchu mataootsayih oontookyezasi: ahwole chiche tu koonde ooli ta koonde chuhklitassi.
23 Kahchu otles tghah niya achuniyehti Menejitti Dzine; kahchu yaotichne makye ghatehlu atghe inchaghakinesla otles. 24 Kahchu Phariseene toowehchu vehti, Nye, yehoo koohghaghati aoontye Menejitti Dzine atu tu dzine kooh ghatsati iyu aoontye?
25 Kahchu toowela ooli yehti, Atu makyeh ootahtyech tah oolila David aoontli kootoo intaklinto kahchu tapatoo, atane chu ayi vehkyatiche chu? 26 Kwiye sikooh Nagha Tgha kwa, intyizon Abiathar taneghaotatyechi metihi chok acha, kahchu kiyatsetslon otles oochu atuline yetsitslon gha yai zon taneghaotatyech, kahchu yayigholon ayi yehkyatiche.
27 Kahchu toowela ooli yehti, Menejitti Dzine achilalon tane gha, kahchu atu chu tane Menejitti Dzine gha: 28 Ayigho teze Chue ghakaoodzut Menejitti Dzine.