16
Yesu nagaꞌamagihi efahi li nupa hilabe luto lu epiꞌehina
To yatai lenali Huꞌmamofihi bonaꞌmagi Yelusale hepato nehana kumu yabe lite moni efahi li nupa hilabe luto lu lepilugi kehelilo. Galesia hepatoga mono bonaꞌmagihi lu epiꞌohuna suhi hite hilo. Lenali efahi nelina suhi hite ana legegeto kehelite fuli yupa yupapo salele napagu yaꞌma lugaꞌa fuku lite leꞌmo eto eto hite melete minalo. Faꞌmene nehinogo buto nehe netinogoꞌni efahi li nupa hiluneꞌmu ligitagahi hi lalagi yatai li nupa hilo. Lenalitoga binogoꞌni bonaꞌi moneꞌa eneleꞌmo eto hilana bomagihi fayaha nasana epiloto enoho lifinogoꞌni, li nupa hiꞌehilana efahi yaꞌma Yelusale hepatoga lelite bilabe. To lenali kehelinogo bati hinogomo nani hiti moneka bilune.
Polu enalitoga bilubeꞌmu nohuto kaꞌa lu malago buꞌehina
Nani Masetonia hepatogati bilubeꞌmu nohunaya anaga butoꞌni kanaꞌa nesiꞌa minoto lenalitoga bilubeꞌmu hube. Lenalitoga buto kanaꞌa nesiꞌa minomo netinogo koꞌmofihi kanaꞌa su halina niꞌifihe? To kapoga neleꞌmo bati hilana yaꞌma yagafi yagafi bilunaꞌmu yabe. Nani yaꞌma yatai kana yamofihi faꞌmene kapoga nobuto lenaliꞌi bu lenogomo biluna yamofihi bati mehilubeꞌmu hibe. Ya huꞌehinaꞌmu Sipi Botiuba kehelinogo lenalitoga buto kana nesiꞌa minototi bilube luto nolube.
Nani yaꞌma Efeso hepatoga nohugo Yuta bonaꞌmagihi sipi noseꞌna nalana yupahi, giꞌa Petikosu nelana, ana fuli su halinaꞌmu yabe. Yaꞌmaga Sipi Bomofihi kaꞌamofihi kapoꞌa bili etoto foyaꞌni huto higo nolugo legeyaꞌa holata nohibe. To ka lamanaꞌamofi kumu fatehe boꞌa babu lite nehabe.
10 Timotiu lenalitoga buto henetilenogo be tiginogo gufaꞌa gabu meginogo bati huto minalibe. To nani Sipi Bomofihi foya lilata nohuna ana suhi huto lilata nohibe. 11 Ai neheya kola nohinaꞌmu lenali ai kumu kehelinogo melimino. Nani hiti nigibo nagabo lugaꞌa hiti geba huto nohutagihe. Lenali legeso hite kaba hi etete ho lifinogo fulu fulu huto kapoga oba oba huto nanitoga o henetilibe luto geba nohube.
12 To lalalutifihi Apolosihi kaꞌa lilugi, lalalutigihi Kilisitohi bo lugaꞌa enali hiti lenalitoga bilibe ekesa lito ho lifiꞌohunamo ai yatai bilinaꞌa babahi mehibe. Yataꞌisigo niꞌigopa kanaꞌa monelugu bilina kapoꞌa hokolo hilenogo lenalitoga bilubeꞌmu hibe.
Polu kekeꞌi lu epoloto fayahi koyo su hoꞌehina
13 Lenali kaba hite minelete Huꞌmamofihi ka kehelilatanamofi kumu uleꞌale hite minalo. Ya nehite koli mehise gimi bomofihi hapaꞌa lite amuya melete minalo. 14 To liliꞌna nasana silagaꞌi liluneꞌmu nehitemo komopatini ai emigo ai emigo hite lolo hilabe.
15 To nalaluꞌnigitabe, mone lu lepilugi kehelilo. Lenali Setefanasi to lalamehaꞌa enali kumu yaꞌma lite keheliꞌahabe: Enali Akaiya hepatogati kohe tete Huꞌmamofihi ka kehelilete komopaꞌani li gelehe hite Kilisitotoga keheli emiꞌahana. To Huꞌmamofihi bonaꞌa enalitoga kele kele foya minalune lite lilete lilata nehabe. 16 Yaꞌma lenali ya suhi nehana bonaꞌi hiti to enali hiti Huꞌmamofihi foya lite nehana bonaꞌi lugaꞌa hiti enemegeꞌi malalo.
17 Koliti bonaꞌmagi lenali kumu kekeꞌi lu epoloto nohunaga Setefanasi hiti Fotunatasi to Akaikasi enali nanitoga elago komopaꞌnigu nokehelugo bati nohibe luto negelo nobube. 18 Ya hulotoꞌni nani hiti lenali hiti asagaꞌi enaliꞌi bu go lu mala huto nohutogo lipagu legelo biꞌohuta. Lenali bonaꞌi ya hanaꞌa enali kumu kehelinogo bati hino.
19 Esia metoga Huꞌmamofihi bonaꞌamagi enali lenali kumu kekeꞌi neli lepalago nolube. To Akuila to lihaꞌa Pilisila etali nonugu mono kumu li nupa hilata nehana bonaꞌmagi enali Sipi Bomofi kumu yabe lite lenali kumu kekeꞌi neli lepalago nolube. 20 Lalalutigita lenali kumu nehafihe lite asaga bonaꞌmagi liꞌahana. Lenalitini moneko monekoꞌi soso hi epelete minalo.
21 Nani Poluita fayahi koyolata osahi neheꞌmose bonaꞌnimofihi yanuguti lito naniꞌni keketini nolu lepoloto fayahi yaꞌma nayahaꞌnitu koyo su nohobe.
22 Moneuba Sipi Bomofihi mehi meemilina yaꞌma Huꞌmau gumiꞌi molo etelenogo yabalugu limilibe.
Nani Giliki kaguti: Malana ta, noluto lali kaluguti Sipi Botio kai obo, luto nolube. 23 Sipi Boti Yesu leheꞌmoseꞌna lenalitoga mino moloto mineno. 24 Komopaꞌniuba Yesu Kilisito kumu yabe luto lenalitoga minolata nohibe.