6
Yagapanaꞌmagi to itoꞌanigi afoꞌanigi lolo hite minete hilana ka
Panalaꞌi panaꞌi lenali Sipi Bomofi kumu lite kehelite itotinigi afotinigihi agoya hu epite enali kaꞌani keheli epilo. Yauba yaꞌma lenali kapo lamanaꞌa hokolo nohibe. 2-3 Keya kaguti anaꞌina huto hilibe luto moloꞌehina kamo hiti kohe toto luꞌehina ka niꞌibe. Ma luto luꞌehinamo niꞌibe: Lenali itotinigi afotinigihi enigiꞌani leꞌmo saga hilete melugu mino bati hite kanaꞌa yatama minoba minoba minalataꞌmu yabe luto luꞌehinamo niꞌibe.
To itoꞌanigita afoꞌanigita lenali yaꞌma yagapanatini eneleꞌmo enitaluga binogo li sibina mehilo. Lenali Huꞌmamofihi kaꞌamu enegekesa linogo keheli fotogo hite kagaꞌa lu epilo. Kaba hi neepelenogo mono kagu hofa talabe.
Kele kele bonaꞌi enigina bonaꞌi lolo hite minete lite hilana ka
Kele kele bonaꞌi lenali metoga enikibina bomagihi koli hite agoya hu epelenogo kaꞌani kehelinogo komopatini lamana hinogo Kilisitohi suhi hite agoya hi eteꞌahanamofihi ya hite kehelilabe. To lenali kumu kehelinogo keta mehinogomo fulu hite minete kagaꞌani kehelilo. Lenaliya enikibina bo lenugufa lenemehi epite agoya nehi epelenogo yamofihi lenubu genogo bati hilibe luto niꞌigopa lali Kilisitohi ya suhi kele keleꞌi hu etoto minalune lilete Huꞌmamofihi fokehi lu lepalalina suhi hite minalo. Bonaꞌi lenali kumu keheliꞌahana niꞌigopa Sipi Bomofihi kehelite komopatinigu babahi hinogo foyaꞌa kosele kasele mehese lilo. Lenali yaꞌma keheliꞌahabe. Moneꞌa enali koko panaꞌa nehananaꞌa to enigihiti bo lolo hite nehanaꞌa enali lamanaꞌa lolo hite hiꞌahanaloꞌi Sipi Bouba nonaꞌa epilina niꞌibe.
To lenali hiti bonaꞌi lenali koko yagapanatinimagihi ana hite keheli bati hi epelete ana suhi hite eneheꞌmete luba ka lu meepilo. Ya nehite ma lite kehelilo. Koko yagapanatini hiti to lenali hiti yaꞌma kokulumagu Sipi Bo afotinigu monekoꞌi nohibe. Ai enigihiti bonaꞌi to enigi menina bonaꞌi moneko legege nehabe luto kehelito bonaꞌi silagaꞌi kaba hulata nohibe.
Huꞌmamofitogati gimi mageꞌi luba nasana li lenayanugu malalune
10 Lu su hoto lilube. Huꞌmamofitoga bite i keꞌmenogo ai amuyanaꞌa napa huto lenalitoga niꞌinogo yanamofihi komopaꞌagu mine lite tite uleꞌale hilo. 11 To Satau ai sugunaꞌi lenimiꞌi malalubeꞌmu nohinogomo leneleꞌmo sibina hu lalibe luto Huꞌmamofitogati gimi mageꞌi luba nasana asagaꞌi li lenayanugu melelete minete kaba hite minalo. 12 Lenali yaꞌma akeheliꞌahabe. Lali faꞌmene lugufa hiti bonaꞌmagita luba sabo menohune. Metepu kapo kaba nehana to Satahi kaba boꞌa hiti enikibina bo sipiꞌa to sipi bo amuyanaꞌa nehananamagi to foipa keneꞌi samahi tito kokuluma megesaꞌaga neminana enali luba li huto hu limilata nehabe. 13 Lenali yanaꞌmu Huꞌmamofitogati gimi mageꞌi luba nasana lilete minete luba laga mehinaꞌa amuya melete nehinogo fatehatini enali ete luba hilubeꞌmu nehinogo lenali analoꞌi amuya melete minete koli mefelese uleꞌale hite minalabe.
14 Lenali ya hite ho ti kibi kibi hite minalo. To gimi bonaꞌi nehepilata gu kata legi huto lenali Huꞌmamofihi hetofa kagaꞌa gilimitini lolo hinogo gu katatini ho bite minete to aiꞌa bebe sose hapaꞌa kefe gutini lolo hinogo bite fonokotini kaba hinogo minalo. 15 To Huꞌmau bonaꞌi eneleꞌmo fulu hilata nohina ka lamanaꞌa lite minalana yanauba enigigusagu fegu lolo hu lepelenogo kapo melete minalo. 16 Yaloꞌi Huꞌmamofihi keheli amuya emiꞌahananauba helegutini lolo hinogo asaga yupahi so kite nehinogo Satahi gimiguti mageꞌmofihi logoꞌa bu nebe liginogo yanamofihi li sabalinaꞌmu yabe. 17 Ya nehinogo Huꞌmamofihi lenubuto bilatana kapaloti suhi huto kakiliꞌi lolo hinogo yamofihi lite i kolo bilete minalo. To Huꞌmamofihi kagaꞌa yauba emitaꞌi yatama lolo hinogo yamofihi lite minalo. Ana emitaꞌi Sikalafuꞌmofihi emitaꞌa niꞌina yabe. 18 Ya nehite lenali silaga kanagu Huꞌmamofihi Sikalafuꞌuba leneheꞌmenogo Huꞌmamofitoga minete leheꞌmobo lite buka tite minalo. To iyo iyo hite koseleꞌi kaseleꞌi melenehenogo kaba hite minalo. Ya nehite Huꞌmamofihi bonaꞌi yege yegeꞌnamuꞌi yabe lite nunumu foya lite minalo. 19 Ya nehite nani kumu yaꞌma nelesa melinogo Huꞌmamo nabagaꞌni leꞌmo babahi hulenogo hetofa ka lamanaꞌa sugunaꞌi niꞌina yamofihi nabaga li gelehe hinogo babahi hulenogo lu huto hilibe lite lenali Huꞌmamofitoga lilo. 20 To nani ana huto hetofa ka lamanaꞌa kumu yabe luto Huꞌmamofihi kaga leliꞌali hulata bo naga nonugu nohunaya Huꞌmau lu netalina ka nelesa melinogo lu huto hilibe lite nani kumu Huꞌmamofitoga kehe ilo.
Fayahi koyoto su halina ka
21 Minoto lito nohuna yamofihi hapaꞌa to foyaꞌa lilata nohuna yamofihi kehelilabe luto Tikiku aiꞌya buto ka lu lepilubeꞌmu nohibe. Ai lalalutifu lamanaꞌa Sipi Bomofihi agoya panaꞌa foyagu amuya moloto minoꞌehina bo yabe. 22 Ai lali malo nominana ka asagaꞌnamofihi lenali kagalo lu lepito komopatini leꞌmo amuya hilibe luto ho lufugo foiya nobibe.
23 Afotifu Huꞌmau to Sipi Bo Yesu Kilisito ai nigibo nalaluꞌnigita lenali fuluna li huto huto molo lepoloto keheli amuya melelatanatini li futili hu lepelenogo komopatini ai eminogo ai eminogo hite minalabe. 24 Sipi Boti Yesu Kilisitotoga i hepinogo komopatini emilata nehana bonaꞌi lenalitoga Huꞌmamofihi leneheꞌmoseꞌnaꞌa yamofihi minomo buto minalibe.