21
Yesu panaꞌaloboꞌa nehanalo huto huꞌehina
To alihi Yesu mone kana hiti panaꞌalobomagihi Galili hefupo nagamito beletoga huto huꞌehina. Ma suhi huto huꞌehina. Panaꞌaloboꞌamagi Simoni Pitagi Tomasigi fato giꞌa Loe Lae eteketoꞌehina yabe nelana to Natanieligi ai Galili kapomofihi Kena hepato bo to Sepetihi panaꞌamaleꞌi hiti to Yesuhi fato panaꞌaloboꞌa loemo etali hiti li nupa hite ana hefuhi nagami beletoga mineꞌahabe. Ya nehite Simoni Pitau lu epiꞌehina: Nani buto fayaꞌi lilubeꞌmu nohube, ligo enali lu emiꞌahana: Lali hiti bilune, lite enali nagamiꞌi beletoga bite boti monelugu tilete nagami mupaꞌalo bite foluguꞌmo fayaꞌi babeyafa hite aku akuꞌi fayaꞌi meliꞌahana. To etehi yege tilubeꞌmu nohigo Yesu oloto nagamiꞌi beletoga kehetoga mino ho tiꞌehina. Ya higo panaꞌalobomagi Yesuhi mehaꞌa mekeheliꞌahana yabe. To Yesu kehe ito lu epiꞌehina: Panaꞌise. Fayaꞌmo liꞌahafihe? luto ligo enali lu emiꞌahana: Oꞌe, meliꞌohune. To Yesu lu epiꞌehina: Botihi lamagaꞌaga fayaꞌi gutalafaꞌi heꞌmi malalo. Fayaꞌi lugaꞌa lilabe. Ya ligo enali kehelite gutalafa heꞌmi malago fayaꞌi babu lite gutalafatu kefefe hite botigu li malaluneꞌmu nehago ana fayaꞌi sipi keta higo memeleꞌahana. To Yesu bita huꞌehina panaꞌauba Pitahi lu emiꞌehina: Miya keneꞌi Sipi Boti nohibe, luto ligo Simoni Pitau, Sipi Boti nohibe nolinaꞌmu kehelito koyapaꞌi gu kata aheꞌmiꞌehinagi nakuꞌa mone sa gito biloto nagamilugu leke ho moloto Yesutoga buꞌehina. To ya higo panaꞌalobo botigu nehanamagi beletoga biluneꞌmu nehite faya gutalafaꞌi kefefe hite kehetoga lebatoꞌisi 100 mitalo biꞌahana. To enali ya hite nehetite botiguti limite to meya fayaꞌi hiti beleti noseꞌna hiti logogu moloꞌehinana bu geꞌahana. 10 To Yesu lu epiꞌehina: Fayaꞌi maꞌasi liꞌahanaꞌa moneꞌa maloꞌi ite alo. 11 Simoni Pitau botiga buto fayaꞌi gutalafaꞌmo abai toꞌehinagu fayaꞌi babu lite napaꞌa hiti leke seꞌahana 153 fayaꞌmo li nupa hiꞌahana. Yaꞌma babu fayaꞌi gutalafalugu bai toꞌehinagi i hepulu metuꞌehina yabe. 12 Ya kefefe hite minago Yesu lu epiꞌehina: Lenali maga ete noseꞌna nalabe. To asaga panaꞌalobomagi ai kumu enelesa noligo kiyiꞌaga nohane lite loka meheꞌahanaya, Sipi Boti nohibe lite enegekesa keheliꞌahana. 13 To Yesu logo nolanaga buto fayaꞌi guna ito to beleti noseꞌna hiti ana huto guna ito epiꞌehina.
14 Koyapaꞌi Yesu panaꞌalobomagihi filiꞌehinaguti ho tiꞌehinaꞌa kohe toto loe kana enubuꞌanilo huto huꞌehinagi to yaꞌma noseꞌna guna iꞌehina kana hiti enalitoga huto huꞌehina yabe.
Yesu Pitahi kaga lu moloꞌehina
15 To enali noseꞌna ne su heꞌahago Yesu Simoni Pitahi lu emiꞌehina: Simonio, kai Yonihi panaꞌa yale, kiginaga fi nonimitana enaliꞌanimofihi be ligiꞌehina niꞌifihe? ya ligo Pitau lu emiꞌehina: Oꞌyo, Sipi Bo yale, niginaga fi nokumuna yamofihi akeheliꞌahane. Ya ligo Yesu lu emiꞌehina: Kai sipisipi yagaꞌni nalaꞌa kaba hu epolobo. 16 To Yesu geꞌnoka Pitahi mone hiti hoꞌehina: Simonio, Yonihi panaꞌa yale, kiginaga fi nonimitana niꞌifihe? ya ligo Pitau lu emiꞌehina: Oꞌyo, kai kumu nonebesinana akeheliꞌahane, Sipi Boꞌnimaka. Ya ligo Yesu lu emiꞌehina: Kai sipisipi yagaꞌni kaba hu epolobo. 17 To Yesu geꞌnoka mone hiti Pitahi hoꞌehina: Simonio, Yonihi panaꞌa yale, nani kumu nokebesifihe? Ya luto loka hago Pitau kehelito Yesu loegi monegi loka hoꞌehina kiginaga fi nonimitaya yanaꞌmu ipaꞌagu gabu nogigo ka lu emiꞌehina: Sipi Bo yale, kai yege yegeꞌna keheli baga ito niginaga fi nokumunaya akeheliꞌahane. Ya luto ligo Yesu lu emiꞌehina: Kai sipisipi yagaꞌni kaba hu epolobo. 18 Nani maꞌnaka lu nokumube. Koyapaꞌi kai neheya kola nohutoka gu kata hiti letika hiti biloto hepaꞌi fato fatoꞌi bula ola huꞌahata kaiꞌnaka niꞌibe. To alihi oyafa loloto mone kanagu kayaka su toloto nohitogo bonaꞌmagi nagaꞌi kimite hepaꞌi monelugu mebilubeꞌmu nohilata anaga kaimofihi keleꞌmete bilabe. 19 Yesu yaꞌma kaga lu emiꞌehinaꞌmu Pitahi fililinamofihi hapaꞌa mone yupahi huto hilina yaꞌma lepiꞌehibe. To Pitahi ho fililinaꞌmu Huꞌmamofihi giꞌa liyafa hilinaꞌmu yabe. To Yesu lu emiꞌehina: Pitao, Nemegeꞌi molobo.
Yesu bita huꞌehina panaꞌamofihi kaga lu moloꞌehina
20 To Yesu lu emigo Pitau i behe huto yaꞌma Yesu bita huꞌehina panaꞌa nohigo bu goꞌehina. Yaꞌma bouba koyapaꞌi Yesu hiti panaꞌaloboꞌa hiti nonugu minete Pasa noseꞌna nete nehago loka hoꞌehina: Sipi Bo, kai kumu kiyiꞌafu fatehakamagihi gutunu ka lu epilina. 21 Yaꞌma loka hoꞌehina bomofihi nohigo Pitau bu goto Yesuhi lu emiꞌehina: Sipi Bo, mana bomofihi henana hu etalibe? 22 Ya ligo Yesu lu emiꞌehina: Ai minoba minoba huto nani aluna yupapo minenogo yaꞌma kaika foyakamo niꞌifiye? Kaika nemegeꞌi moloꞌohubo. 23 Ana kagaꞌmu Yesu panaꞌalobomagi kehelite yaꞌma bita huꞌehina panaꞌamuꞌi mefililibe lite liꞌahana. Yesu yaꞌma kaga mefililibe, luto meluꞌehinagi ai luꞌehina: Ai minoba minoba huto nani aluna yupapo minenogo yaꞌma kaiꞌnaka niꞌifiye? yaꞌma Yesu lu moloꞌehinana niꞌibe.
24 To yaꞌma Yesu bita huꞌehina panaꞌauba kaga nasanaꞌmu lu epito to anana fayahi koyoꞌehina bo ma nohibe. To ya huꞌehinaꞌmu lali kaga luꞌehinamofihi akehelito maꞌnaka luꞌehina yabe luꞌohune.
Ma fayahi koyoꞌehina su halinaꞌmu yabe
25 To Yesu huto huꞌehinana fato fatoꞌi babu luto niꞌigo mekoyoꞌohube. Anaꞌina babu luto niꞌinaya pepagu fayahi gomolo gomolo huto babu buku huto hulenogo asaga melugu moloto kikipa halinaꞌmu yabe.