2
Keheli bati huse bomagi Yesutoga eꞌahana
Yesuhi Betelehe hepato Yutia melugu Heloti sipi bo minana kanagu Maliau ketoꞌehina. Ya hulago alihi keheli bati huse bo lugaꞌa enali yege notinagati sonofiꞌi kene ite Yelusale hepato nehetiꞌahana. To enali ma lite enoloka heꞌahana: Yuhufa panaꞌi huto huꞌehina ai Yuta bonaꞌmagi sipi boꞌani lolo hilina hiyaꞌa nohibe? Ai sonofiꞌa yege notinagati tiꞌehigo bu golototi lali fokehi halune luto noone lite liꞌahana yabe. Sipi bo Heloti yaꞌmana kaga keheliloto topa holoto lesaꞌa noligo ana huto asaga Yelusale boanaꞌi enelesa lu baga iꞌehina yabe. Helotiu asaga keya ka tisa bonaꞌi to mono noto kaba bonaꞌi kehe i nupa iloto ma luto enoloka hoꞌehina: Mesia hiyaꞌalo huto nohilina niꞌibe? Enali lu emiꞌahana: Betelehe hepato Yutia melugu yabe. Lu huto huto bouba ya luto fayanugu go moloꞌehina yabe:
Kai Betelehe Yuta melugu,
kai sipi bo Yuta meꞌi kaba hiꞌahana bo
enali enemegeꞌi olata mehubo.
Kailuguti sipi bo mone huto huloto
to ai Isilaeli nagaꞌnimagi
kaba hu epalalinaꞌmu yabe.
Ya higo Helotiu Yesuhi bu galune lite yege tinagati ana bonaꞌi kehe iloto ma luto sugunaꞌi enoloka hoꞌehina: Hena kanaꞌalo ana sonofiꞌi huto huꞌehifi luto enoloka hoꞌehina yabe. To ai ana bonaꞌi heꞌmi epalago nebago ma luto kaga lu epoloꞌehina: Bite ana panaꞌi sa hu bati hilete to bu getetinimo lenali ete lu nimilo, ya hinogo nani ana huto buto ai kumu fokehi halube. Enali Helotihi kagaꞌa akehelilete abiꞌahana. To enali ana sonofiꞌi koyapaꞌi yege notinagati bu gelete lifite eꞌahana kohe to epoloto buto ana panaꞌi nohina noto latahaꞌalo minoꞌehina yabe. 10 Enali sonofiꞌi bu gelete komopa bati higo sipi enegelo biꞌahana yabe. 11 Enali ana nonuga tilete ana panaꞌi itoꞌafihi Malia hiti nehaꞌigo enali enalapusa fi emilete mono ka li etete hilete sisaku guꞌaniguti hetofa hatofana hefite emiꞌahana.
12 To bamulugu Huꞌmau hu enubulo mololoto Heloti nohinaga mebilo luto lu epigo enali fato kapoga bite hepaꞌaniga nehetiꞌahana yabe.
Iyipitoga biꞌahaꞌibe
13 Enali abilago Huꞌmamofihi ageloꞌauba Yosefehi bamuꞌi hu bulo mololoto ma lu emiꞌehina: Ho tito panaꞌi hiti itoꞌafi hiti eteleꞌmoto koli huto Iyipi melugu buto nohitogo alihi nani lu kiminogoꞌni alane. Helotiu pana kumu sa huto halinaꞌmu yabe. 14 Ya ligo ana foluguꞌi Yosefeu ho tiloto ana panaꞌi itoꞌafi hiti eteleꞌmoloto Iyipitoga biꞌahana.
15 Ya hite anaga nehago Helotiu filiꞌehina yabe. Yaꞌmana kana Huꞌmau lu yege hose bomagi enabagagu luꞌehina noseꞌnaꞌa huto hilibe luto Iyipi meluguti akuꞌi kehe ugo oꞌehina yabe.
Helotiu ligo babu yagapanaꞌi enoho fili su heꞌahana
16 Yege notinagati Yesuhi bu galuneꞌmu ana bonaꞌi enali Helotihi ya hite miꞌi malana akeheliloto italuga logo biꞌehina. Ya higo ai bonaꞌi lugaꞌa enoho lifigo Betelehe hepato hiti to hepaꞌi lugaꞌa ana lebato ninalo hiti asaga panaꞌi kufuꞌani loemo buꞌehinafi to yuhufa huto nehana asagaꞌi enoho fili su heꞌahana. To ai yege notinagati ana bomagihi enoloka nohago lu emina kaga ekesa yigiloto yabe.
17 Ya huꞌehigo kaga mone Huꞌmau koyapaꞌi lu huto huto bo, Yelemaiyaha, bagalo moloꞌehinaꞌa huto nohibe luto luꞌehina:
18 Enali Lama hepaluguti
bona nogo mone keheliꞌahana.
Sipi eniginaga figo
yibi ahi ahi lite nehana
enali keheliꞌahana
Laseliu ai yagapanaꞌa asagaꞌi
afili su heꞌahago
sipi yibi huto minago
bonaꞌmagi leꞌmo fulu mone mehiꞌahana.
Yosefeu lihaꞌa hiti to panaꞌa hiti akuꞌi eꞌahana
19 Alihi Helotiu afililago Huꞌmamofihi ageloꞌauba Yosefehi Iyipi melugu bamuꞌi hu bulo moloto ma luto lu emiꞌehina: 20 Ho tito panaꞌi hiti itoꞌafi hiti eteleꞌmoto Isilaeli hepatoga akuꞌi bubo, enali panaꞌi haluneꞌmu sa sa hiꞌahana bonaꞌi yatai afiliꞌahabe. 21 Ya ligo Yosefeu ho tiloto ana panaꞌi itoꞌafi hiti eteleꞌmoto Isilaeli hepatoga akuꞌi legete biꞌahana yabe.
22 Ya huꞌehina Akeleasiu afoꞌafihi Helotihi nonaꞌa Yutia bonaꞌmagihi kaba boꞌani nohibe lana Yosefeu koli huto Huꞌmau bamulugu kaga mone hiti lu emigo keheliꞌehina. Ya huloto ai ana hepa heꞌmito Galili kegiꞌa bu moloꞌehina yabe. 23 Ai buto Nasalete hepato nohi gito minoꞌehina. Ya higo kaga lu huto huto bonaꞌmagi liꞌahanauba legeyaꞌa li huto nohibe lite liꞌahana: Enali Nasalete bo yabe lite lilata hilanaꞌmu yabe.