8
Yesu sipi hepuhi loꞌehina bomofihi leꞌmo bati huꞌehina
Mk 1:40-45; Lk 5:12-16
Yesu kosaguti limitogo babu boanaꞌmagi megeꞌi biꞌahana. To sipi hepuhi loꞌehina bo moneuba Yesutoga oto lahupa nohi fito luꞌehina: Sipi bomaka. Kai kegekesa kehelito nugufaꞌni leꞌmo bati hilataꞌmu nohane. Ya ligo Yesu yatu su toto gufaꞌalo bako huto ma lu emiꞌehina: Nani ya hilubeꞌmu nohuto kugufaka gulu gulu hilinagi kehepuhaka asu hoꞌehina, Yesu ya luto ligo anaꞌasilo hepuhaꞌa asagaꞌna asu hoto fenene huꞌehina. Ya higo Yesu lu emiꞌehina: Kehelibo. Fato fato bonaꞌmagi kaga lu meepibo. Mono bomofitoga buloto kugufaka lepibo. Ai bu go bati huto higo mone nonaꞌa Mosehi koyapaꞌi kaga moloꞌehinamoꞌmu mono bomofihi emibo. Ya huletogo asaga bonaꞌi enubulo kugufaka gulu guluꞌehinana bu kagalabe, Yesu luꞌehina.
Sipi Lomu bomofihi koko panaꞌa besiꞌehigo Yesu leꞌmo bati huꞌehina
Lk 7:1-10
To Yesu kapo moloto mone hepato Kapaneami tito nohigo mone Lomu gimi bouba oto lu emiꞌehina: Sipi bomaka neheꞌmobo. Koko panaꞌni moneuba hepaꞌnimogu sipi besito nebelusaga minoba minoba nohigo gabu sipiꞌa nogibe, luto ligo, Yesu lu emiꞌehina: Hepakaloga buto leꞌmo bati hilube. Gimi bouba luꞌehina: Ya hilapi? Oꞌe. Nani faꞌmene bo nohunagi kai nohaꞌnigu metilane luto nokehelube. Kai faꞌmene lusa kaꞌago litogo koko panaꞌni gufaꞌaluga bati hilibe. To henaꞌmube? Nani ana huto napa liꞌehina sipi bomofihi mahaꞌaluga nohugo liliꞌna nonimina yabe. To naniꞌni ana huto gimi boꞌni nehana nani namanuga ana hite nehabe. To nani mone keneꞌmofihi bubo luto nolugomo ai bulata nohibe. To mone fatoꞌamofihi obo luto nolugomo aꞌolata nohibe. To koko panaꞌnimofihi ya liliꞌna libo luto nolu etogomo ana liliꞌna lilata nohibe.
10 Ya luto ana bouba Yesuhi lu emilago Yesu ana kaꞌa keheliloto ekesa yigi babu lu emiꞌehina. Ya huloto boanaꞌi megeꞌi lefeliꞌali hana kaga ma luto lu epiꞌehina: Kehelilo. Nani lu nolepube. Isilaeli bo moneuba yaꞌma bouba hinaꞌa huto komopaꞌa li nimiꞌehina bu megolata nohube. 11 Lenekesu meheno. Asagaꞌi yege notinagati noliminagati fato fato hepatogati eteꞌani Huꞌmamofihi kapoꞌalo Abalahagi, Isakagi to Yakopugi li nupa hilete mineteꞌani noseꞌna nalabe. 12 To Isilaeli bonaꞌi moneꞌamagi ana kapoꞌalo tiluneꞌmu nehago Huꞌmau fegutoga sipi metepumogu heꞌmi epalalibe. Fegutoga sipi yibi hiba hiba hilete enabaga heni kofilabe. 13 Yesu gimi bomofihi lu emiꞌehina: Hepakaloga abubo. Keheli uleꞌale huseꞌnaka, to komopaka li nimiꞌahatana yaꞌma huto hilibe, Yesu luto luꞌehina. Ana kanaꞌagu meleꞌisi yaꞌma gimi bomofihi koko panaꞌa leꞌmo bati huꞌehina.
Yesu babu luto epesina bonaꞌi li bati huꞌehina
Mk 1:29-34; Lk 4:38-41
14 Yesu Pitahi nohaꞌagu buloto bu ganamo Pitahi litayamiꞌafipo gufa mukoho akohona besiꞌehigo sipalo koꞌehigo bu goꞌehina. 15 Yesu ana aꞌmofihi yahi bako huto besinanaꞌa meleꞌisi fa hu etoꞌehina. Ana aꞌuba sipaloti ho tito noseꞌna laita hu epoloto gabu ito epiꞌehina.
16 Utepoya bonaꞌmagi babu bonaꞌi epesina foipa felemo tiꞌahana bonaꞌi Yesutoga eneleꞌmete eꞌahana. Ya nehago Yesu ana foipa felemagi amuya kagaꞌasigo monekoꞌisi lu epigo bi fa hiꞌahana. To fato epesina bonaꞌi hiti eneleꞌmo bati huꞌehina yabe. 17 Ai ana huto huꞌehinagi koyapaꞌi Aisaiyau bu goꞌohuto kaga moloꞌehina: Ai lebesiseꞌnamo li heꞌmi letoꞌehibe. Ai lugufati sibina huꞌehinanamo aigokoꞌi kofito buꞌehina.
Bonaꞌi Yesuhi megeꞌi malalune lite hiꞌahana
Lk 9:57-62
18 Yesu babu boanaꞌi li nupa hilete nehago bu goto koko panaꞌamagi lu epiꞌehina: Muya hefutoga bilutagihe. 19 Kaga lu noepinogo keya ka enelepise bo moneuba aitoga oto ma luꞌehina: Tisao, kai hiti hiyaꞌaga bilapi bilatamoga bilube luto neleꞌmoto biluꞌibe luto luꞌehina. 20 To Yesu lu emiꞌehina: Lopi kalamo kalina muliꞌi niꞌibe to namamo kalina nohi niꞌinaya to Kokulumaguti limiꞌehina Bouba koto basu bilina hepaꞌi meniꞌibe luto lu emiꞌehina. 21 To bo mone Yesuhi megeꞌi moloꞌehinanauba lu emiꞌehina: Kibina boꞌnio, yataꞌa hepaꞌniga bulotoꞌni afoꞌnifu fililenogo keli hoto i behe huto kai hiti nani hiti minaluꞌibe luto ligo, 22 Yesu lu emiꞌehina: Kai nemegeꞌi molobo. Filiꞌahanana bonaꞌi komopaꞌani menimiseꞌnamagi filiꞌehina bonaꞌi keli halabe, Yesu ya luꞌehina.
Yesu sipi habafahi lu emigo felele huꞌehina
Mk 4:35-41; Lk 8:22-25
23 Yesu hiti koko panaꞌamagi hiti botigu tilete hefuhu nagamilugu biꞌahana. 24 To Yesu buꞌi koꞌehina. Ya huꞌehigo meleꞌisi amuya habafahi hefupoguti liloto nagamiꞌmouba bililoto sipinamo botigu foloꞌehina. 25 To koko panaꞌa Yesutoga leꞌmo ho tilete ma lite liꞌahana: Sibi bo yale. Lali maꞌasi afililutaꞌa nohinagi leheꞌmobo. Meleꞌisi. 26 Yesu lu epiꞌehina: Koli gofana nehana henabe lutobe? Nani kumu keheliseꞌnatini nesiꞌasi niꞌigo uleꞌale hitemo memineꞌahabe. Koꞌehinati ho tiloto ana sipi amuya habapofihi hiti to nagamiꞌi bilina hiti kaga lu etimigo analo meleꞌisi felele huto buꞌehina. 27 Ya huꞌehigo asaga bonaꞌi enelesaꞌani liꞌahana. Ma bose. Henana bo nohibe? Habapofihifi nagamiꞌi bilinamofihifi kaga lu epigo enali kaꞌa keheli emina bo yabe, lite liꞌahana yabe.
Bo loemaleꞌi komopaꞌatitigu felemo nehago Yesu li heꞌmiꞌehina
Mk 5:1-20; Lk 8:26-39
28 Yesu kapo molotoꞌa hefupo muya beletoga heleko moloto Gatala bonaꞌmagihi kapoꞌanigu nehetigo bo loemaleꞌi aitoga kene mala mala muliluguti eꞌahaꞌibe. Ana bomaleꞌi komopaꞌatitigu foipa felemagi tiꞌahanagi luba hise nehite hagulu netaꞌina bomaleꞌi yabe. Yana hepaꞌmo mineꞌahaꞌigo fato bonaꞌi koli nehite tilina mehiꞌahana yabe. 29 Yesu olenogo etali sipi kehe ilete: Huꞌmamofihi panaꞌise. Hena suhi hu leꞌetalubeꞌmu nohane? Alihi asaga bonaꞌi halata yupahi yatai aku leꞌahalapiye? liꞌahaꞌina yabe. 30 Analo afehi yaga babu lite noseꞌnaꞌani line mane hite mineꞌahana. 31 Foipa felemagi Yesuhi loka heꞌahana: Heꞌmi lepelenogomo miya yagamagi enugufagu leleꞌmo molobo lago, 32 Yesu: Abilo, luto enoho lifiꞌehina. Ya higo enali ana foipa felemagi bomaleꞌititihi heꞌmite yagamagi enugufagu tite falago ana yaga enali asagaꞌi yabatoga limilete bite hefunugu nofu ti su heꞌahana yabe.
33 Ya hago yaga afoꞌagi analoti heꞌmite hololu lite bite tauniga nehetite asaga huto hinanamo hiti bomaleꞌi foipa fele komopaꞌatitigu nemina kagamo hiti lu epiꞌahana. 34 Ya lu epilago tauniga neminana boanaꞌi asagaꞌna Yesutoga bilune litemo biꞌahana. Yesu nohinalo nehetite loka heba heba hite: Lali metimoloti heꞌmiloto bufa hubo, lite liꞌahana yabe.