11
Yoniu koko panaꞌa Yesutoga enoho lifiꞌehina
Lk 7:18-35
Yesu nayahaꞌni su hago nigigusaga loemo leheko malago koko panaꞌamagi liliꞌna lilana kaga alu epi su holoto ana hepaꞌi heꞌmito ana kegiꞌa hepaꞌi nila nila huꞌehinalo bula ola huto boanaꞌi kaga lu enelepito to hetofa kaga lu yege homofaꞌna huꞌehina yabe.
To Yoniu ai nagami folo epolose bo nagaꞌi emiꞌahago nohuto asaga liliꞌna Yesu nolinamofihi kaꞌa keheliloto koko panaꞌa enoho lifigo Yesutoga eꞌahana. Ya hilete ma lite Yesuhi loka heꞌahana: Kaiba Yoniu alane luto luꞌehina bomo nohapi, fato bo geba hiluta niꞌibe? Ya lago Yesu kaꞌanilo lu epiꞌehina: Lenali i behe hite bite Yonihi sipi liliꞌna li huto nohugo be enaganamofihi hapaꞌa lu emilo. Enali enubu pisi lina bonaꞌi akuꞌi enubuꞌani i gili higo asagaꞌna bu negabe. To enigi enayahi sibina huꞌehina bonaꞌi kapo malabe. To ililogo bonaꞌi eneleꞌmo gololo tugo babe. To enekesa hekini lana bonaꞌi enekesa li hokolo hugo kaga kehelite babe. To filiꞌahana bonaꞌi akuꞌi ho ti kosaba habe. To feꞌnohaꞌani menina boanaꞌi ka lamanaꞌa kehelibe. To bo moneuba nani kumuꞌi ekesa yigi yigi huto Huꞌmamofihi panaꞌa nohifi fato bo nohifi yaꞌma meluse akuꞌi nanitoga komopaꞌa nimilina bo ai gelo bino.
Ya luto Yesu kaga lu su holago Yonihi koko panaꞌa abilago Yesu Yoni kumu kaga babu boanaꞌi lu epiꞌehina: Koyapaꞌi lenali bonaꞌi menehana kamelugu biꞌahana henana bu galune lite biꞌahanabe? To lenali akepa moneꞌmofihi habafahuba li pisi huꞌehina bu galune litefihe? To lenali henana bu galune lite biꞌahanabe? To lenali bo moneuba hetofa gukete li hekoloto nohinogo bu galune lite biꞌahanafihe? Nani lu nolepube. Enali bonaꞌi hetofa gukete li hekelete to hetofana enugufalo li melete neminana bonaꞌiya enali sipi kibina bomofihi nohaꞌagu minelata nehabe. Ya huꞌehina lenali hena hibe lite biꞌahanabe? Lenali henana bu galune lite biꞌahanabe? To lu huto huto bo bu galune lite biꞌahanafihe? Oꞌyo nani lu nolepube. Ai lusi mono bo yabe. To ai asaga mono bonaꞌi lugaꞌa enohoto nohibe. 10 Yaꞌmana bo Yoni kumu luto mono kagu ma luto lulata nohina yabe: Mono kaꞌni leliꞌali boꞌni yaꞌma nohibe luto Huꞌma luꞌehina yabe. To nani yataꞌa aleꞌmo heꞌminogoꞌni ai buto kapo li hokolo hu ketalibe. 11 Yesu kaga molo emito luꞌehina: Nani maꞌnaka luto lu nolepube. Yoni ai nagami folo epolose bouba asaga bonaꞌi ma melugu nehana enohoto nohibe. Ya huꞌehina bo mone Huꞌmamofihi kapolo lagaso huto nohilinauba ai Yonihi be ligito nohibe. 12 Yoni huto hina kanaloti minomo tito yaloꞌi kanaꞌalo ago luba nehana bonaꞌmagi kokulumamofihi kapoꞌa li heꞌmiluneꞌmu nehite luba hiba hiba hiꞌahana. 13 Asaga lu yege hose bonaꞌi kaga hiti keya ka hite Huꞌmamofihi Kapoꞌamofihi kaꞌa Yoniu huto hina kanaꞌaloti moneka huto hiꞌahana yabe. 14 To lenali keheli bati hilunemoꞌmu keheli bati hilo. Yoniu aiꞌya Elaiyau yabe, ai yaꞌmana bo alibe luto luꞌohuta bo yabe. 15 Ai ekesaꞌa niꞌilina bouba keheli bati hino.
16 Yatai kanalo boanaꞌi henanalo lu malalube? Enali yagapanaꞌi hepaꞌi folagahaꞌagu luga filete nehite lugaꞌa yagapanaꞌi kehe ite ma lite lu epilata nehana suhi lite nehabe: 17 Lali folonemeyahi fu lu lepolotamo lenali nama lilana suhi hite melekehi ite memineꞌahabe. To lali eniginaga fise suhi huto yibi nama hutamo enali yibi hilana suhi hite memineꞌahabe. 18 Yoniu oꞌehina ai noseꞌna nola to bai nagamiꞌi nola mehuꞌehina yabe. Ya nohigo lenali ma lite liꞌahana yabe: Foipa fele ai komopaꞌagu niꞌibe lite liꞌahana yabe. 19 To yatai Kokulumaguti limiꞌehina Bouba oloto noseꞌna noto nagamiꞌi noto nohigo to lenali ma lite neli etabe: Bu galo. Ai noseꞌna lauꞌi iba iba bo yabe nelabe. To bai nagamiꞌi ana huto babu luto noba noba bo yabe lite nelabe. To ai takisi nelina bo to foipa bonaꞌmagihi enalaluꞌanifu yabe lite lilata nehabe. To yaꞌmananalo bu golototi Huꞌmamofihi keheli bati huseꞌnaꞌa maꞌnaka niꞌibe luto lilutaꞌmu yabe.
Ke, komopaꞌani i gelehe mehiꞌahana bonaꞌise
Lk 10:13-15
20 Hepaꞌi lugaꞌaga Yesu topa hoseꞌna li hu enebe liꞌehinalo bonaꞌmagi komopaꞌani i gelehe mehiꞌahana yabe. Ya hiꞌahago yaꞌma kanalo Yesu ka epekito minoꞌehina yabe. 21 Ai luꞌehina: Ke, Kolasini bonaꞌise. Ke, lenali Betesaita bonaꞌise. Lenalitoga babeyafana li huto nohunana enali Taiya bonaꞌi hiti Saitoni bonaꞌi hiti enalitoga li huto hutita enali meleꞌisi melugu mino laba hite gebona gukete li hekelete lahi enugufalo felete eniginaga foipanaꞌanimuꞌi finogo nehinogo ya bu goto foipanaꞌanimoꞌmu nehabe luto huto hulata nohinagi lenali komopatini i gelehe mehiꞌahana. 22 Lenali kehelilo. Meꞌi su halina kanaꞌa to ka foya lilina yupahi Huꞌmau Taiya bonaꞌi hiti Saitoni bonaꞌi hiti enalitoga babu lito keta mehu etalinaya lenalitoga sipi keta besilinaꞌmu yabe, luto Yesu lu epiꞌehina yabe. 23 To lenali Kapaneami bonaꞌise. Lenalitini kokulumalugu li saga hite tilana niꞌifihe? Logo kapogu limilanaꞌmu yabe. To topa hoseꞌna lenalilugu li huto huꞌohunana Sotomu hepalugu li huto hutita yatai hiti analo huto huba huba nohititaꞌmu yabe. 24 To ka foya sipina yupahi Huꞌmau Sotomu bonaꞌi babu luto kekeꞌi lu epalalinaya to lenaliꞌi loeꞌasi kekeꞌi lu lepalalinaꞌmu yabe.
Lenali nanitoga ete lenabasu bilo, Yesu luꞌehina
25 Yaꞌmana yupahi Yesu ma luto luꞌehina: Oho. Afoꞌniga, kokulumaꞌi hiti meꞌi hiti sipi kaba boꞌa nohane. Kai anaꞌinaka kehelise bonaꞌmagihi enubulo li fala nokito to kai lagaso yagapanaꞌmagihi enubulo li huto hulata nohataꞌmu nani kofokehi lito bati huto yabe luto kegepohi nolube. 26 Oꞌyo, Afoꞌniga kaika luꞌahatalo ana suhi ana suhi fato fatoꞌi huto hulata nohibe.
27 Nani afoꞌnifu asagaꞌna nani nayanuguko moloꞌehibe. Bo moneuba Huꞌmamofihi panaꞌa nohibe luto mekeheliꞌehina. Afoꞌnifu aisigo keheliꞌehibe. To bo moneuba Huꞌmamofihi ai nohibe luto mekeheliꞌehina, Panaꞌa aisigo keheliꞌohuto ai Panaꞌauba Afoꞌafihi enelepito kaga lu epina bonaꞌi enali ana hite Huꞌma nohibe lite kehelilata nehabe luꞌehina.
28 Lenali ketana kofilete ketatiniꞌmu koseleꞌise bonaꞌi nanitoga ete lenabasu bilo. 29 Yaꞌma yafa nani nigiꞌnagu nina lenali lite lenali lenigiꞌnagu malalo. Lenali nani hapaꞌni lilo. Henaꞌmugope nani fulu fulu kaga bonaꞌi lu noepuna bo nohube. To koyone huto legeso huto nominona bo nohube. To lenali komopatinimofihi nanitoga ete leꞌmo basu bilo. 30 Yaꞌma ketana lenigiꞌnagu nomolo lepolonanaya hetofana niꞌibe. To anaꞌina kofilabe luto nani nolepunanaya keta mehina baba hana niꞌibe, luto Yesu lu epiꞌehina yabe.