17
Yesuhi gufaꞌa fato suhi huto i gelehe huꞌehina
Mk 9:2-13; Lk 9:28-36
To loebe loebe loebe yege bulago minelete Yesu Pita hiti Yemesi hiti to ai gonaꞌa Yoni hiti eneleꞌmo megeꞌi toloto yatama kosagu eneleꞌmoto tilago ana kosalo enaliꞌanisigo mineꞌahana yabe. To Yesuhi gufaꞌa enali enubulo leꞌmo fato suhi hu etoꞌehina yabe. To okabaꞌa fi besa loloto yege legi huto huto huꞌehina. To guketeꞌa koholina huloto gulu gulu luto fi besa loꞌehina. To koyapa bomaleꞌi Moseugo Elaiyaugo Yesutoga nehetilete kaga lite nehago bu geꞌahana. Pitau ya hago bu enogoloto ma luto Yesuhi lu emiꞌehina: Sipi Bo, yaꞌmaga nohuta bati huto nohune. Kai bati huto yabe litogomo yege nohi loegi monegi maga gilune. Mone kaiꞌi yagi mone Mosehi yagi to mone Elaiyahi yagi huto gi lepalalube. Ai kaga luto nohigo sopohi mone besa loꞌehinauba eneleꞌmo samapahi buꞌehina. To ana soponuguti nogo mone ma luto huto huꞌehina: Yaꞌma ai nibita hina panaꞌni nohibe. Nani nipaꞌni aitoga emilata nohube. Lenali kagaꞌa keheli emilo. Ya noligo Yesuhi koko panaꞌamagi topa hete sipi koli hilete melugu enokabagati lipi gehesa hiꞌahana yabe. Ya hago Yesu enalitoga oloto enugufalo meko huloto lu epiꞌehina: Lenali koli mehite ho tilo. Ya ligo enali be go saga hilete Yesu aiꞌasigo nohigo bu geꞌahana yabe. To loemaleꞌi minigiꞌahaꞌina yabe. Enali ana kosa heꞌmilete kapo melete nelimite amuya kaga luto enekesa biloto Yesu ma luto lu epiꞌehina: Yaꞌmanana huto higo lenali bu geꞌahana lenali bonaꞌi lugaꞌa meepilo. Lenali komopatinigu melelete nehinogo Kokulumaguti limiꞌehina Bouba keli heꞌmiloto ho tilenogo ana kaga lu huto hilo. 10 To Yesuhi koko panaꞌamagi ma lite loka heꞌahana: Keya ka kehelise bomagi hena hibe lite Elaiyau yataꞌa alibe lilata nehabe? 11 Ya lago Yesu lu epiꞌehina: Oꞌyo, maꞌnaka nelabe. Elaiyau asagaꞌna oto li loloba hilubeꞌmu yataꞌa kohe toto oꞌehina yabe. 12 Ya huꞌehina nani maꞌnaka luto lu nolepube. Elaiyau ai aoꞌehibe. Ya huꞌehinamo bonaꞌmagi Elaiyau nohibe lite menekehelibe. Ya hite enali enemehuba hinanamofihi megeꞌi melete nehite fato fato suhi hi eteꞌahana yabe. Kokulumaguti limiꞌehina Bomofihi ana suhi hi etete gabuꞌi gilinana hi etalanaꞌmu yabe. 13 Yesu ya luto lu epigo enali koko panaꞌamagi enekesa i hokolo higo Yoniu nagami folo epolose bomoꞌmu linagi lite keheli bebe seꞌahana yabe.
Panaꞌi mone foipa feleuba leꞌmo foipa nolana Yesu leꞌmo bati huꞌehina
Mk 9:14-29; Lk 9:37-43a
14 To enali babu boanaꞌi nupa hite nehanalo nehe netigo bo moneuba Yesutoga oto gigusaꞌagu lipito minoloto ma luꞌehina: 15 Sipi Bo, kai panaꞌnimofihi kiginaga fi emibo. Ai negi nagi noto nominago gufaꞌa nohetibe. To ai babu yupahi afoya tibibi nohuto nagamilugu ho koto kola to logogu ho koto kola nohibe. 16 To nani koko panaka nehanalo leꞌmo bati hu etalafi luto leꞌmoto onamo enali leꞌmo bati mehilanaꞌa hiꞌahabe. 17 Ya ligo Yesu kaꞌalo luꞌehina: Akae, lenali yatai kanalo boanaꞌise, lenali ka keheli uleꞌale huseꞌnatini meminabe, to komopatini bebe soto meminolata hibe. Henaki yupahi lenali hiti nani minoto foipanatini kofeliꞌali nohube? To ana bomofi kumu ma luto lu emiꞌehina: Panaka leꞌmoto maga obo. 18 Yesu ana foipa felemofihi panaꞌi heꞌmi etoto bufa hubo ligo ana foipa fele nohigo anaꞌasilo ana panaꞌi bati huꞌehina yabe.
19 Yalo Yesuhi koko panaꞌasigo Yesutoga elete ma lite loka heꞌahana: Hena huꞌehigo lali foipa fele ho menolufune? 20 Ya lago Yesu ma luto lu epiꞌehina: Henaꞌmugope lenali nanitoga komopatini nesiꞌasi meleꞌahanaꞌmu yabe. Lenali maꞌnaka lu lepilunagi kehelilo. Lenali nalepa legeyaꞌa legi huto nanitoga komopatini nimiseꞌnatini minalina, ma kosamofihi mula kegiꞌa bu molobo lilana ai lenabaga liyafa huto bilinaꞌmu yabe. To liliꞌna yege yegeꞌi lenalitini lilanaꞌmu yabe. 21 Ya huꞌehina yaꞌmanamofihi foipa fele ho lifise kapoꞌa fatoꞌi mone meniꞌibe. To noseꞌna mo sito nunumu foya liseubago anasi ana foipa fele ho lifilinaꞌmu yabe.
Yesu fililoto akuꞌi ho tilinamofihi kagaꞌa luꞌehina
Mk 9:30-32; Lk 9:43b-45
22 Yesuhi koko panaꞌa Galili hepato akuꞌi e nupa hilago kaga mone ma luto lu epiꞌehina: Kokulumaguti limiꞌehina Bomofihi fatehaꞌamagi enayanugu leꞌmete bite bilana kanaꞌa anasi hupamone nohibe. 23 Ya hinogo enali ho fililabe. To ai melugu limito yege loegi monegi minoto akuꞌi ho tilinaꞌmu yabe. Ya luto Yesu lu epigo koko panaꞌamagi enipagu keta huꞌehina yabe.
Sipi mono noto Yesu takisi efahi heꞌmiꞌehina
24 Yesu koko panaꞌa hiti Kapaneami hepatoga nehetilago sipi mono noto takisi efahi lise bomagi Pitatoga ete ma lite loka heꞌahana: Tisatiniuba sipi mono noto takisiba noheꞌmina niꞌifihe? 25 Ya ligo Pitau: Oꞌyo, luꞌehina. To Pitau nonuga notigo Yesu aitogati yataꞌa ma luto loka hoꞌehina: Simoni, kai hena hibe luto nokeheline? Ma melugu enikibina bolo kiyiꞌafu takisi holata nohibe? Mana hepato boanaꞌmagifi to bonoho bonaꞌmagibe? 26 Pitau lu emiꞌehina: Bonoho bonaꞌmagi yabe. Ya ligo Yesu lu emiꞌehina: Ya huꞌehinagi yaꞌmana hepato bonaꞌi takisi efahi meheꞌmilanaꞌa huto niꞌibe. 27 Ya huꞌehina lali eneleꞌmo topa ho lalune. Kai nagami hefuto buloto faya huku molobo. To yataꞌa lilata fayaꞌi lito bagaꞌa li aka huloto efahi bu galataꞌmu yabe. Kai yaꞌmana efahi liloto nani kaika hiti takisi heꞌmitogo su halibe.