20
Bai naga foyagu liliꞌna bo
Kokulumamofihi kapoꞌaya bo moneꞌmofihi sipi foyaꞌa niꞌina suhi luto niꞌibe. Ya huꞌehigo ai mone etehi foluguꞌi heleko limito buto bai nagami lolo hilina noseꞌna foyaꞌagu kifiꞌna li etalana panaꞌi noeneleꞌmabe. Ai enali lugaꞌa liliꞌnalo panaꞌi hiti kaga lilete mone kina mone kina yatai lilana liliꞌnalo lilanaꞌmu yabe lina kaga komopaꞌani monetoga nemalabe. Ya luto lu epoloto ai bai nagaꞌi noseꞌna foyaꞌagu enoho lifigo bite liliꞌna liluneꞌmu nebabe. To yege ti olopa nohago bo lugaꞌa hepaꞌi folagahaꞌagu faꞌmene fuli nehago ai bu enogoꞌehina. Ya huloto ai lu epiꞌehina: Lenali bite foyaꞌnigu liliꞌna lilenogo nani mina eto huto lepilube. Ya ligo enali biꞌahana. To fuligaha belo kanalo hiti to utehi yege liyofo nohina kanalo hiti ana suhi huꞌehina yabe. To yege limi falalubeꞌmu nohigo tauniga nobinati bo lugaꞌa ho tilete nehago bu enogoꞌehina. Ya huloto ai ma luto lu epiꞌehina: Hena huꞌehigo lenali yatai malo faꞌmene ho tilete nehabe? Kana su halinaꞌmu yabe. Enali kaꞌalo nonaꞌa lu emiꞌahana: Bo moneuba liliꞌna melimigo faꞌmene nohune liꞌahana. Ya lago ai lu epiꞌehina: Lenali hiti kaꞌmuya abite bai nagaꞌi foyaꞌnigu liliꞌna lilo.
To sinihi giseꞌna nohigo ana foya afoꞌafu kaba boꞌa kehe iloto ma luto lu emiꞌehina: Kai liliꞌna nelina bonaꞌi kehe ito mina epibo. Alihi eꞌahana liliꞌnalo panatogati hapi fito mina epimo buto yataꞌa kohe tete ete liliꞌna liꞌahanamagihi alihi epitogo su heno. To enali yege limi falalubeꞌmu nohigo ete liliꞌna liꞌahana bonaꞌi kohe tete ete mone kina mone kina liꞌahana. 10 To kohe tete ete yataꞌa liliꞌna liꞌahanamagi nehetilete lali efahi enohoto babu lito li nupa lite enekesa yigiꞌahana. Ya hana moneko suhi hite mone kina mone kina liꞌahana. 11 Enali ana minaꞌani lilete enugufagu logo bigo gulu gulu foya afoꞌafihi ma lite ka emekiꞌahana. 12 Yaꞌma alihi eꞌahana bonaꞌi liliꞌna hupamone kanasi liꞌahana minaꞌani lali limiꞌahata moneko legege suhi luto epiꞌahane. Ya huꞌehina lali keta liliꞌna sipi yege lanalo logobi hiti hiti huto lagabu liliꞌna liꞌohune. 13 Enali ya lite lago enali kagalo nonaꞌa foya afoꞌafu ma luto enali folagahaꞌanigu mone nohina bomofihi lu emiꞌehina: Nalaluo, nani keleꞌmo negi noto faga melu ketoꞌohube. Kaga lutofi mone kinalo liliꞌna lilabe lugo komopati monetoga yataꞌa melelete alihi liliꞌna liꞌahabe. 14 Kai efahaka lito hepakaga bubo. Efahi kimiꞌohuna suhi luto alihi ete liliꞌna liꞌahana bonaꞌi epilubeꞌmu nohube. 15 To hena huꞌehibe? Yaꞌmana naniꞌni efahaꞌniloti anaꞌina mone li huto hilube lilunaba bati mehilina niꞌifi? Nani hetofa suhi nohu ketonamo yaꞌmana hapaꞌnimu luto naniꞌi kipakafa nonahafihe? Ya luto foyamofihi afoꞌafu luꞌehina fono ka yabe. 16 Ya luloto Yesu ma luto molo emito luꞌehina: Yaꞌmana suhi luto bonaꞌi enali alihi alanamagi kohe talanaꞌmu yabe, to bonaꞌi enali kohe tete alanamagi enali alihi bilanaꞌmu yabe.
Yesu fililinamofihi kagaꞌa loegi monegi yupahi luꞌehina
Mk 10:32-34; Lk 18:31-34
17 Yesu Yelusale hepatoga bilubeꞌmu nohuto 12 aposolo nagaꞌa hiti eneleꞌmoto buꞌehina. Enali kapo melete nebite Yesu sumi ka ma luto lu epiꞌehina: 18 Lenali kehelilo. Lali Yelusale hepato yatai notune. To nani Kokulumaguti limiꞌohuna Bo, enali neleꞌmete bite sipi mono bonaꞌi to keya kaga lu enelepise bonaꞌi enali enayanuga bilanaꞌmu yabe. Enali ka foya li netete to ho fililune lite kaga lu hetofa hilanaꞌmu yabe. 19 Ya hilete enali Lomu gamanilo neleꞌmete binogo enali kiya yokolo ka li netete to naga osatu nibi yigilete to malipu yafalo noho fililanaꞌmu yabe. Ya hinogo loegi monegi yegegu akuꞌi ho tilunaꞌmu yabe.
Yemesiugo Yoniugo etali kaba bole minaluꞌibeꞌmu liꞌahaꞌina
Mk 10:35-45
20 Yaꞌmana yupahi Yemesinogo Yoninogo itoꞌatitifu, Sebetihi lihaꞌauba ana panaꞌale Yesutoga eteleꞌmoto oto melugu lipito minoloto moneꞌnalo loka halubeꞌmu huꞌehina. 21 Ya nohigo Yesu ma luto loka hoꞌehina: Henanakaꞌmu nokebesibe? Ya ligo ai Yesuhi ma luto lu emiꞌehina: Ma panaꞌni loemo nehaꞌina kai alihi gihiti bo lolo nohitogomo moneba kayahi lamagaꞌaga minenogo moneuba kayahi sogaꞌaga minenogo hilaꞌibe lutoka kaga molobo luꞌehina. 22 Ya ligo Yesu ana aꞌi lu emiꞌehina: Noloka nohata kaga hapaꞌa hena kaga nolufi luto keheli bati mehuse nolane. Nanitoga huto hilina ekesa nagamiꞌi naluna legitana niꞌinagi letaliba ana konugutiba nalaꞌina niꞌifihe? Ya ligo etali liꞌahaꞌina: Leꞌali naluꞌinaꞌmu yabe. 23 Ya laꞌigo Yesu lu etimiꞌehina: Maꞌnaka lite letali nani yaꞌma nagami konuguti nalaꞌinaꞌmu yabe. Ya hilaꞌina ninaya moneuba nayahi lamagaꞌaga minenogo moneuba nayahi sogaꞌaga minenogo hilaꞌinamofihi hapaꞌaya nani nasanaꞌni meniꞌibe. Yaꞌmana kefa hisalo lugaꞌa bonaꞌmagihina yabe luto, nani afoꞌnifu li loloba hu epoloꞌehina yabe.
24 Enali nayahi luga luga su hago aposolo nagaꞌmagi yaꞌmana kaga kehelilete ana kogunale ka etemekiꞌahana yabe. 25 Ya nehago Yesu kehe i nupa huloto ma luto lu epiꞌehina: Lenali keheliꞌahabe. Kibina bo moneꞌmofihi nagaꞌa mone nagaꞌmagi eneleꞌmo laba hilete enali kaba nehi epalabe. To enali sipi bomagi boanaꞌmagi labaga liyafa hite lemegeꞌi malalabe tite amuya kaga lilata nehabe. 26 Yaꞌma suhi lenali folagahatinigu memineno. Mone bo lenali folagahatiniguti sipi bo minalube lutomo ai lenali kele kele botini minoto leneheꞌmeno. 27 Mone bouba lenaliꞌi kaba hu lepalalube lilinauba ai lenali koko kako panatini mineno. 28 Yaꞌma Kokulumaguti limiꞌehina Bo ai ana suhi huto nohibe. Bonaꞌmagi aito liliꞌna heꞌmete li etalabe luto meoꞌehina yabe. Ai boanaꞌmagitoga liliꞌna li epoloto eneheꞌmalube luto oꞌehina. To ai boanaꞌmagi kumu luto gufaꞌa heꞌmiloto asaga boanaꞌi foipanaꞌani pa so epalalube luto oꞌehina yabe.
Etubu pisi luꞌehina bo loemo Yesu eteleꞌmo bati huꞌehina
Mk 10:46-52; Lk 18:35-43
29 Enali Yeliko hepaꞌi heꞌmite nebago babu boanaꞌi enemegeꞌi lifite biꞌahana. 30 Etubu pisi lina bo loemo kapo belehaꞌalo nehaꞌinagati Yesu noabe lanaꞌa kehelilete sipi kehe ilete ma lite liꞌahaꞌina: Tebitihi Panaꞌase. Kiginaga fi leꞌemibo. 31 Ya nelaꞌigo babu boanaꞌmagi bohoya ka lite etubunepa ilete heꞌmiliyo liꞌahana. Enali ya lana etali mekehelise koyo koyo ite kehe napa ite liꞌahaꞌina: Tebitihi Panaꞌase. Kiginaga fi leꞌemibo. 32 Ya laꞌigo Yesu ho tiloto kehe i etimiloto ma luto etoloka hoꞌehina: Nani hena hu letatalugo nelaꞌibe? 33 Ya ligo etali lu emiꞌahaꞌina: Sipi Bo, kai leꞌubutiꞌa li gili hu leꞌetalane luto noluꞌibe. 34 Ya laꞌigo Yesu kekeꞌi sipi lu etotoloto yahaꞌa ana bomaleꞌi etubulo meko nohigo anaꞌasilo meleꞌisi etubuꞌatiti i gili higo asagaꞌna bu gelete Yesuhi megeꞌi melete biꞌahaꞌina yabe.