22
Anaꞌi kata nehite sipi noseꞌna nosemofihi bame kaꞌa
Lk 14:15-24
Yesu bame ka mone hiti ma luto lu epiꞌehina: Kokulumamofihi kapoꞌaya gihiti bo moneꞌmofihi hapaꞌa legita huto niꞌibe. Gihiti bomofihi panaꞌauba lihaꞌa liꞌehigo afoꞌafu sipi noseꞌna laita huꞌehina yabe. Ya huloto koko panaꞌa enoho lifigo enali bite bonaꞌi noseꞌna nalabe lite kehe iꞌahana, ya hago ana bonaꞌmagi mebilune liꞌahana yabe. To ai koko panaꞌa akuꞌi moneꞌa enoho lifito ma luto lu epiꞌehina: Nani bonaꞌi kehe iꞌohuna bonatoga lenali bite ma lite lu epilo: Hohe, hohe. Lenali kehelilo. Nani noseꞌna ali loloba huꞌohube. Nani bulumaka yagaꞌni boꞌa hiti to yagakafa gilibaꞌa hiti hoto linohi biꞌohube. To asagaꞌnaya ali loloba hugo nose molose huto niꞌibe. Lenali ete ana kata nohuna noseꞌna nalo. Ya luto lu epigo enali koko panaꞌamagi ana kaga lite bite kehe ina ana bonaꞌmagi ana kaga koseleꞌani enahago mekehelise bu folola e felela hiꞌahana yabe. Moneuba foyaꞌaga nobigo moneuba bisinisi liliꞌnaꞌalo nobigo hiꞌahana yabe. Ya nehago lugaꞌa bonaꞌmagi ana gihiti bomofihi koko panaꞌa enayato lilete naga osatu lugaꞌa nebiyigite to luga enoho filiꞌahana yabe. Ya hago gihiti bouba italuga logo bigo gimi boꞌa enoho lifigo bite koko panaꞌa eneheꞌahana bonaꞌi nohaꞌa gobe posa gibe hite enoho su heꞌahana. Ya hilete hepaꞌani logo goyoboto su heꞌahana yabe. Ya huloto gihiti bouba koko panaꞌa kehe iloto ma luto lu epiꞌehina: Ana kata huse noseꞌnaya laita huto li loloba huꞌohuta ma ninaya to bonaꞌi kehe uta bonaꞌmagi hapaꞌani bati mehigo meabe. Ya huꞌehinagi lenali kapo loe lae huꞌehinalo bite nehite bonaꞌi bila ela hilana enaliꞌi kehe i nupa hite eneleꞌmete enogo ana kata noseꞌna nalabe. 10 Ya luto lu epigo ana koko panaꞌamagi kapolo kapolo bite mine baga iꞌehite bonaꞌi manaꞌafi to sibina hanaꞌafi kapolo huto hana kehe i nupa nupa hite eneleꞌmete ago enali ana kata nehana nohi li bai tete mineꞌahana.
11 Enali boanaꞌi tite mine su helago gihiti bouba bu enagalubeꞌmu nonuga tiꞌehina. Ya huloto ai bo mone gukete manaꞌa li mehekoloꞌehina bo nohina bu goꞌehina. 12 To gihiti bouba yaꞌmana bo ma luto lu emiꞌehina: Nalaluo, kai hena hibe luto kimiꞌohuna gukete manaꞌa mehepise ma nonuga tiꞌahane? Ya luto loka hago ana bouba ai kaga meluse faꞌmene minoꞌehina yabe. 13 Ya higo gihiti bouba koko panaꞌa ma luto lu epiꞌehina: Lenali ma bo gilo, yato naga ite fegutoga heꞌmi melenogo ai metepugu minalibe. Ai ana metepugu nohuto yibi nama huloto baga yogoꞌa henibe yugupobe hilibe. 14 Yesu kagaꞌa lu pa so su hoto luꞌehina: Huꞌmau bonaꞌi babu lito kehe ilata nohibe. Ya huloto ai ana bonaluguti moneꞌisi moneꞌisi eneleꞌmalinaꞌmu yabe, luto Yesu lu epiꞌehina yabe.
Takisi efahi heꞌmisemofihi hapaꞌamu Yesuhi loka heꞌahana
Mk 12:13-17; Lk 20:20-26
15 Enali Felosi bonaꞌmagi Yesuhi fi taga huto kaga loka mika halune lite enali lu keheliꞌahana. 16 To enali panaꞌaloboꞌani hiti to Helotihi panaꞌalobo hiti enoho lifigo Yesutoga bite ma lite liꞌahana: Tisao, kai maꞌnakago lu epilata nohanogo lali akeheliꞌohune. To kai maꞌnakago luto Huꞌmamofihi hapaꞌamu babu boanaꞌi kaga lu enelepilata nohane. To kai moneko bomofi kumuko luto kekesa yigiba yigiba mehulata nohane. Kai asaga bonaꞌi moneko kagago lu epilata nohata bo nohane. 17 Ya huꞌehinagi kai ma kaga lu limibo. Kai henabe luto kekesa noyigine? Lomu gamani bomofito takisi heꞌmilata nohutaba lali keya kagati li gofa nohopi to bati huto noheꞌmune? Ya, kagatilo nonaꞌa lu limibo. 18 Yesu miꞌi malaluneꞌmu nehana kagaꞌani akeheliloto ma luto lu epiꞌehina: Lenali fagalo bonaꞌi. Lenali henabe lite nimiꞌi nemalabe? 19 Takisi efahi legeyaꞌa moneꞌa li nelepilo. Ya ligo enali efahi legeyaꞌa mone li emiꞌahana. 20 Ya hago ai li enelepiloto enoloka hoꞌehina: Ma okabaꞌa hiti giꞌa hiti kiyiꞌafihina niꞌibe? 21 Sipi Lomu kaba bomofihinaꞌa niꞌibe, liꞌahana. Ya nelago Yesu ma luto lu epiꞌehina: Ya hinogomo Lomu kaba bomofihi nasanaꞌa emilo, to Huꞌmamofihi nanaꞌaya Huꞌmamofitogago emilo, luto Yesu lu epiꞌehina yabe. 22 Yesu ya luto kagaꞌanilo nonaꞌa lu epina kaga hapaꞌa kehelilete keka keka latahaꞌanitu hilete abifa hiꞌahana yabe.
Bo filiꞌehinagati akuꞌi ho tisemofihi hapaꞌamu Yesuhi loka heꞌahana
Mk 12:18-27; Lk 20:27-40
23 Ana yupahisigo Satusi bonaꞌi Yesutoga eꞌahana. Enali yaꞌmana bomagi filise bonaꞌi akuꞌi ho metilabe lite lilata nehana yabe. Ya nehana bomagi Yesutoga elete ma lite loka heꞌahana: 24 Tisao, Moseu ma luto luꞌehibe. Bo moneuba yagapanaꞌi meketose nohuto fililenogo ana bomofihi gonauba goꞌafihi aꞌi liloto yagapanaꞌi filiꞌehina bomofihi nonaꞌa ketalinaꞌmu yabe. 25 To koyapaꞌi sebeni koguna mineꞌahana, enogoꞌanifu lihaꞌa liloto yagapanaꞌi meketose filiꞌehina yabe. 26 Ya higo gonaꞌauba ana aꞌi liꞌehina ana huto yagapanaꞌi meketose filiꞌehina. Ya higo ana megesalo gonaꞌauba ana aꞌi liloto ana suhi huto yagapanaꞌi meketose filiꞌehina. Ya hite asagaꞌi ana kogunamagi ana aꞌi lina yagapanaꞌi meketese fili su heꞌahana yabe. 27 Ya hilago alihi ana anaꞌi filiꞌehina yabe. 28 Asaga bonaꞌi filiꞌahanagati akuꞌi ho tilana yupahi ana koguna sebeniꞌa ho tilana ai ana aꞌiba kiyiꞌafihi lihaꞌa lolo hilina niꞌibe? Asagaꞌi sebeniꞌa kogunamagi ana aꞌi lihaꞌani leꞌmo lolo hiꞌahana yabe. Enali ya lite Yesuhi loka heꞌahana yabe.
29 Ya lago Yesu kaꞌanilo nonaꞌa lu epiꞌehina: Lenali mono ka hiti to Huꞌmamofihi amuyaꞌa hiti keheli bati mehiꞌahabe. Lenali lenekesa yigiseꞌnatini asagaꞌi sibina huꞌehibe. 30 Bonaꞌi filiꞌahanagati ho tilana yupahi bo hiti aꞌi hiti li bo alobo mehilana kokulumalugu agelomagi suhi hite minalanaꞌmu yabe. 31 Ya huꞌehina yaꞌma filise bonaꞌi akuꞌi ho tise kagamofihi lenoloka halube. Mono bukugu Huꞌmau ma luto lu lepiꞌehina kaga mekeheliꞌahafihe? Ai ma luto luꞌehibe: 32  Nani Abalahahi afoꞌafita nohube, to nani Isakahi afoꞌafita nohube, to nani Yakopuhi afoꞌafita nohube, luto Huꞌma luꞌehina yabe. Huꞌma ai filiꞌahana bonaꞌmagi afoꞌanifu menohunagi enali minoba minoba bonaꞌmagihi afoꞌanifita nohibe, luto Yesu lu epiꞌehina yabe. 33 To asaga boanaꞌmagi Yesu enelepiꞌehinanaꞌmu lite enegelo biꞌahana yabe.
Kohe toto yataꞌa keya ka
Mk 12:28-34; Lk 10:25-28
34 Yesu lina kagauba Satusi bomagihi enabagalo ifi tago enali kaga meluse mineꞌahana. Ya hite Yesuhi kagaꞌauba enoho fi tago kaga melise nehago Felosi bomagi be gelete enali Yesutoga ete li nupa hiꞌahana. 35 Ya hago keya ka tisa bo moneuba Yesuhi loka mika hoto miꞌi malalubeꞌmu huloto ma luto loka hoꞌehina: 36 Tisao, hiya keya kauba asaga keya ka enebe ligito sipiꞌa niꞌibe? 37 Ya luto Yesuhi loka hago Yesu ma luto lu epiꞌehina: Sipi bo ai Huꞌmakafu yabe. Kai asaga kugufaka hiti kemehaka hiti kekesa yigiseꞌnaka hiti to asaga komopaka Huꞌmamofihi aisigo emi su hobo. 38 Yaꞌma keya kaya ai kohe toto sipi keya ka niꞌibe. 39 To ana megesalo keya kaya yataꞌa keya kamofihi suhi huto moneꞌago huto nesiꞌa niꞌibe. Ai ma luto niꞌibe: Kaika kugufaka leꞌmo bati huto kaba nohata suhi luto kigi bonaka koyone hu epito eneleꞌmo bati hu epolobo. 40 Yaꞌma keya ka loemaleꞌi hapaꞌa lufusaꞌa lolo hite emalo keꞌahaꞌigo lugaꞌa Moseu luꞌehina keya ka hiti to kaga lu yege hese bomagihi enelepimofaꞌna huseꞌnaꞌani ifo etali etugupisalo neminabe, luto Yesu lu epiꞌehina yabe.
Mesia kumu Yesu Felosi bonaꞌi enoloka hoꞌehina
Mk 12:35-37; Lk 20:41-44
41 Enali Felosi bonaꞌi li nupa hite analo nehago Yesu ma luto enoloka hoꞌehina: 42 Lenali Mesia kumu hena hibe lite nekehelibe? Ai kiyiꞌafihi panaꞌa nohibe? 43 Ya luto enoloka hago enali ma lite lu emiꞌahana: Tebitihi panaꞌamo nohibe. Ya lago Yesu lu epiꞌehina: Ya lanagi to hena higo Sikalafuꞌuba Tebitihi leꞌmo kugu higo ho tito Sipi Boꞌnibe luꞌehinabe? Yalo Tebitiu ma luꞌehina:
44 Sipi Bo Huꞌmau ma luto nani Sipi Boꞌnimofihi
lu emiꞌehina:
Kai nayahi lamagaꞌnilo minolotoka
to nani fatehaka enoho su holenogo,
melugu minelenogo,
kai kigigusatu ifi to epalalane.
45 Tebitiu aiꞌa Sipi Boꞌni yabe luto gi moloꞌehinamo to akuꞌi hena hibe luto Mesiau Tebitihi tataꞌafu lolo hilibe? Ya luto Yesu enoloka hoꞌehina. 46 Ya luto enoloka hago bo moneuba ho tito Yesuhi loka mehalinaꞌa huꞌehina yabe. Yaꞌmana yupahi Yesuhi kagaꞌalo koli hilete alihi yupahaꞌa loka meheꞌahana yabe.