FILEMONI
Polu koyoto emiꞌehina fayahi
1
Poluita nani Yesu Kilisitohi ai kumu yabe luto naga nonugu nohuna bomofita to lalalutifu Timotiu hiti nani hiti nohutotiꞌa yaꞌma fayaha nasana koyoto nokumube, Oho, Filemonio, komopatiꞌa kimiꞌohuꞌina bose. Lali hiti moneko foyalo bo nohane. To letalitifu Afia yagi to mono foyalo amuya moloto lilata nohina panati, Akipasi to kai nohakagu mono kalo li gehesa hilata nehanamo boanaꞌi yagi yaꞌma moneko fayahi koyoto nolepuꞌibe.
Afotifu Huꞌma to Sipi Boti Yesu Kilisito aitogati leheꞌmoseꞌnaꞌa to fulunaꞌa lenalitoga mineno.
Filemoniu keheli amuya moloto minoto komopaꞌa epilata nohinamofihi hapaꞌa
Filemonio, nalaluꞌnigase, Huꞌmamofitoga loka honaꞌamu loka honaꞌamu yamofihi kigiꞌa hoto kai kumu Huꞌmamofihi fokehi holata nohube. Kai Sipi Boti Yesu kumu kemehi emilata huto Huꞌmamofihi bonaꞌa enalitoga amuya moloto kehelito komopaka epilata nohane. Yamofihi kaꞌa yaꞌma bonaꞌmagi lago kehelube. Ya hulotoka kai yaꞌma keheli amuya mololatanagu afetoga lali hiti komopati leꞌmo hepiloto anaꞌina lamanaꞌa asagaꞌi Kilisitotogati lalitoga huto huꞌehinamo yaꞌma keheli fotogo huloto kehelilane luto Huꞌmamofitoga lulata nohube. Nalaluꞌniga, kai Huꞌmamofihi bonaꞌa asagaꞌi eneleꞌmo bati hulata nohatamo yaꞌmu komopaka epiꞌahatanamofihi komopaꞌnigu bati huto keheliloto negelo gofa bilata nohube.
Polu Onesimasihi nanito ho lifibo luto komopaꞌa moloꞌehina
Yaꞌmu bati hilina nasana lilane luto Kilisitohi kagaꞌalo lu moloto lu ketaluna niꞌitita keta mehuse huto lu kumutine. Lali Huꞌmamofihi kagu nohuta bonaꞌi ai komopaꞌa emigo ai komopaꞌa emigo nohutaꞌmu yabe luto naniꞌni Polu kaꞌa leliꞌali bomofita to ai kumu yabe luto naga nonugu nohuna bomofita komopaꞌniguti nolube. 10 Nani naga nonugu nohutoꞌni bo mone leꞌmo mono kapogu leꞌmo moloꞌohuna bo Onesimasi ai kumu nolube. 11 Kohe toto leꞌmo bati mehigo laga mehibe. To yatai yaꞌma kai hiti nani hiti leleꞌmo lamana hulata nohina bo lolo hulago bati hibe.
12 Ya huꞌehinaya komopaꞌni emugo ai yaꞌma liliꞌnaka akuꞌi lilina ho lufugo i behe huto kaitoga foiya nobibe. 13 Nani yaꞌma ka lamanaꞌamu yabe luto naga nonugu nohugo ai kailotiu minoto neheꞌmalibe luto nipagu nohinaya akuꞌi kaitoga ho nolufube. 14 Kai nanitoga minalibe lilapi kaitoga bilibe lilapi kai foyaka yabe. Nani yaꞌma lubo luto lu kimiluna meniꞌibe.
15 Onesimasiu ai kele kele panaꞌi kaga lu laga huꞌahataꞌmu mekehelise heꞌmi ketoꞌehinamo yamofihi hapaꞌa ya huto niꞌibe. Heꞌmi ketolagomo yaꞌma kana nesiꞌa bu kebe liginogo i gelehe huto yamofihi kaitoga amuya moloto mino buto minalibe. 16 Yamofihi kele kele panakago anasi yatai menominabe. Yatai mone nesiꞌa mino lito buto hetofana hiti lolo nohibe. Kilisitohi nagalugu lebesise bo kalalukafu lolo huto alubeꞌmu li bati nohibe. Nanitogati komopaꞌni emugo minoꞌehinamo kaitoga hiti anamofihi huto leꞌmo bati huto minalinamo niꞌibe. Aitoga komopaka emitogo Sipi Bomofihi lalamehaꞌagu kogonakamo huto hu ketalina hiti hetofa kele kele panakamo hiti huto hilinagi yamofihi ai kumu lagaka kebesiseꞌna mone hiti huto hilibe.
17 Ya nohuto nani kumu keheliꞌahata kafalukafita nohutita yaꞌma Onesimasihi be tigito leꞌmo kamanuga malalata keheligo nani Poluhi leꞌmo kamanuga moloꞌahatamo kehelilibe. 18 Koyapaꞌi anaꞌina mone li sibina hu ketoꞌehilina yaꞌma to kaiꞌnaka mone gumina liꞌehilina kai nanitoga li malalane. 19 Nani Poluita ya huto nani nayahaꞌniloti fayahi yaꞌma koyoto nokumube. Naniꞌni pa soto kimilubeꞌmu nohube. To nanitogati amuya kemehi liꞌahatamo anamofihi nonaꞌa kaitoga niꞌibe. Yamofi kumu mone melube. 20 Yaꞌmu nalaluꞌniga, kai yaꞌma Sipi Bomofi kumu yabe luto anaꞌina mone nimilane luto nolube. Kai Kilisitohi bonaꞌa suhi huto yaꞌma panaꞌi be tigito leꞌmo bati bati hu etobo luto ya hitogomo nani komopaꞌnigu bati huto minalibe.
21 Kai ya nohuto nani kagaꞌni yaꞌma keheliya ilane luto keheliꞌohuto yaꞌma koyoto lu nokumube. To kai komopakatu kehelito mone koto molo emilane luto keheliꞌohube. 22 To mone kaga hiti lu nokumube. Lenali yaꞌma nani kumu Huꞌmamofitoga lilata nehanaꞌmu yabe luto Huꞌmau neleꞌmo gelehe hulenogo lenalitoga bilube luto fifa noube. Ya nehago kai hasa mone nohaꞌni li bati hu netalane.
Bonaꞌi moneꞌamagihi kekeꞌi li epeleꞌahana
23 Yesu Kilisito kumu yabe luto naga nonugu minoꞌohuꞌina bo, nalaluꞌnifu Epafalasi lenali kumu kekeꞌi nolu lepalabe. 24 Ya huloto moneko foyalo bo Maki, Alisitaka, Temasi to Luku enali ana suhi hite nehafihe lite kekeꞌi neli lepalabe.
25 Sipi Bo Yesu Kilisitohi leheꞌmoseꞌnaꞌa lenalitoga mino moloto mineno.