2
Mono ka lamanaꞌamofihi komopaꞌagu kaꞌa
Kaiya yaꞌma mono ka lamanaꞌamofihi komopaꞌagutiko bonaꞌmagihi lu enelepilata bati huto lu epibo. Ya huto lu epiletogo bonaꞌi olopa napaꞌamagi eto hite legeso fulu hite komopaꞌanitu keheliya ite minete komopaꞌani enugufa kaba hite nehinogo mono ka keheli uleꞌale nehanaꞌa to enemehi epilanaꞌa to bagaꞌa hitiꞌnamofihi komopaꞌagu minalanaꞌamofihi koliꞌa finogo bati hite minaluneꞌmu habe. 3-4 Anago higo olopa anaꞌi lu epiletogo enali mono anaꞌi lolo hite, hapaꞌani bati hinogo minalabe. Bai nagamiꞌi nalanamofitoga agoya hu meemilabe. To fato bonaꞌmofihi nasanaꞌmu mege ka lite li muyalo malo mehise asaga hetofanaꞌmu lu enelepite anaꞌina lamanaꞌamuko fi lehe tete lu epinogo yuhufa anaꞌmagi enaliꞌani bahaꞌanimagihi yagapanaꞌanimagihi komopaꞌani enalitoga melete kaba hu bati hite hi epalalabe. To ya hilete olopa anaꞌmagi yaꞌma yuhufa anaꞌmagihi enelepilata enali komopaꞌani enugufa kaba hite mokolo mehise minete nohi hepaꞌanilo minete lalamehaꞌanifi anaꞌinaꞌani hiti kaba hite minete, bahaꞌanimagihi agoya bati hite hu epinogo bonaꞌi lugaꞌamagi bu gelete Huꞌmamofihi kagaꞌa lite leꞌmo laba mehilabe.
Ana suhi huto neheya kola bonaꞌmagihi enegekesa lito lu epitogo enali komopaꞌani enugufa kaba hite mino eto hite minalabe. To kaika yaꞌma anaꞌina lamanaꞌamofihi leꞌmo eto huto hetofa foya babeyafaꞌa hulotoka komopaka fana tenogo to yokolo ka meluse minoto lusiga lu epito nobitogo kohe netenogo bu nekegete kemegeꞌi melete bilabe. To mono ka yaꞌma leꞌmo bebe soto lu epitogo yamofihi keheli meheꞌmise mono kumu luba ka li limilata nehana enali lali kumu ka sibinaꞌa li limiluneꞌmu sa hilete enubuyaꞌani hinogo heꞌmilabe.
Kele kele panaꞌi enali minete foya lite minelata nehana yamofihi lu epitogo kaba boꞌaniuba kaꞌani kehelinogo kele keleꞌi bati hite hi epelenogo kaba boꞌanimagi bu genogo lagaꞌani epesilibe. Kaba boꞌanimofihi bagaꞌa liyafa hite enali kaꞌani keye melilabe. 10 Ya nehite kaba boꞌanimofihi anaꞌina gumina melise anaꞌinaꞌalo kaba hu bati hite foya li etete hilana yanauba fotogo hilubeꞌmu hibe. Ya hilenogo Huꞌmau bilata Bomofihi mono kaꞌa ya suhi ma suhi hite leꞌmo hofa telata nehabe.
11 Yanaꞌmu luto Huꞌmau silaga bonaꞌi enubuto bilube luto ya suhi huto leheꞌmalata nohinamofihi ali huto huꞌehibe. 12 Ya higo ai leheꞌmolata nohinauba lemehati haya koloꞌehina leleꞌmo bebe solago yaꞌma melugu fegutoga nasanalo libita huꞌehinana yaꞌma heꞌmito ma melugu komopati lugufa kaba hu bati huto mino fotogo huto minoto mono bonaꞌi lolo huto minaluneꞌmu hune. 13 Ya nohuto Sipi Boti, Huꞌmau lubuto bilata bo, to Yesu Kilisitou fana mehaꞌa hiti huto hilina kanaꞌamu geba hulata nohuta, yamofihi sekele mamuꞌa hiti nasanamo niꞌinaya yanaꞌmu fifa ilata nohune. 14 Ai yaꞌma lali kumu yabe luto kekeꞌi lu letoto foipana lito minoꞌohuta yanaguti li heꞌmi letalibe luto minoto lito gulu gulu nehana bonaꞌi lolo hilune luto aiꞌa yagapanaꞌago leleꞌmo eto hulenogo minoto hetofa hatofa nasanaloga megeꞌi amuya moloto minalune, luto kekeꞌi lu letoto gufaꞌa heꞌmito filiꞌehina yabe.
15 Kaga yaꞌma lu nokumuna yamofihi lu enelepilata huto minobo. To bonaꞌi enali kai kumu faꞌmene bo nohibe lite li lalagi Huꞌmau amuyaꞌa hiti molo ketoꞌehina boꞌamaka enegekesa lito sibina nehinogomo ka epekito eneleꞌmo bebe soto hubo. To bati nehinogo kai bebe sose ka lu epito komopaꞌanigu eneleꞌmo amuya molobo. To kai kumu kehelinogo notinogomo kebe meligino.