17
Yihosiafa:de da hina bagade Hamoi
1-2 A:isa da bogoloba, egefe Yihosiafa:de da e bagia hina bagade hamoi. Isala:ili da ema gegesa:besa:le, e da Yuda gagili sali moilai bai bagade, Yuda soge, amola moilai bai bagade Ifala:ime soge ganodini (amo A:isa da susugui), amo gaga:musa:, dadi gagui dunu amo sosodo aligima:ne ilegei. Hina Gode da Yihosiafa:de hahawane dogolegele fidi. Bai e da ea ada ea degabo hamosu defele, ogogosu ‘gode’ Ba:ilema nodone hame sia:ne gadoi. E da ea ada ea Gode Ema fawane hawa: hamosu. E da Gode Ea hamoma:ne sia:i nabawane hamosu, amola Isala:ili hina bagade ilia hou defele hame hamosu. Hina Gode da fidibiba:le, e da gasawane Yuda fi ouligilalu. Ea fi dunu huluane da ema nodone iasu gaguli misi. E da bagade gaguiwane ba:i, amola dunu huluane da ema nodoi. E da hanaiwane amola hahawane Hina Gode Ea hawa: hamonanu. E da ogogosu ‘gode’ma nodone sia:ne gadosu sogebi huluane, amola ogogosu uda ‘gode’ Asila agoai loboga hamoi liligi huluane Yuda soge ganodini dialu, amo gugunufinisi.
E da Yuda fi ode udiana ouligilalu, eagene ouligisu dunu amo Yuda moilai bai bagadega sia: olelema:ne asunasi. Ilia dio da Beneha:iele, Oubadaia, Segalaia, Nida:niele amola Maga:ia. Lifai fi dunu sesegeane amola gobele salasu dunu aduna da amo olelesu dunu sigi asi. Lifai fi dunu ilia dio da Siema:ia, Nedanaia, Sebadaia, A:sahele, Similamode, Yihonada:ne, A:dounaidia, Doubaidia amola Doba:dounaidia. Gobele salasu dunu da Ilisiama amola Yihoula:me. Ilia da Hina Gode Ea Sema dedei buga gaguli, Yuda moilai dunu fi huluane ilima olelela asi.
Yihosiafa:de ea Hou Bagade
10 Hina Gode da hamobeba:le, Yuda soge sisiga:le fifi asi huluane da beda:iba:le, Yihosiafa:dema gegemu hamedei ba:i. 11 Filisidini fi dunu mogili da Yihosiafa:dema silifa bagade amola eno hahawane iasu ema gaguli misi. Amola A:la:be fi dunu mogili da ema sibi 7,700 agoane amola goudi 7,700 agoane gaguli misi. 12 Amaiba:le, Yihosiafa:de ea gasa da bu bagade heda:i. E da Yuda soge huluane amo ganodini gagili sali moilai amola moilai bai bagade gagui. 13 Amogawi, e da liligi amola ha:i manu osea:idafa lidili legei.
E da Yelusaleme ouligima:ne, medenegi ouligisu dunu fi afae afae amoga lale, ilegei.
14 A:dana da Yuda sosogo fi dadi gagui dunu ouligisu. Ea dadi gagui dunu ili idi da
300,000 agoane. 15 E bisibagia da Yihouha:ina:ne. E da dadi gagui dunu 280,000 agoane ouligi. 16 Yihouha:ina:ne bagia da A:masaia (Sigalai egefe). E da dadi gagui dunu 200,000 agoane ouligi. (A:masaia da hahawane Hina Gode Ea hawa: hamomusa: ilegele sia:i). 17 Iliada, dadi gagui dunu noga:idafa, e Bediamini sosogo fi huluane ilia dadi gagui dunu ouligisu. Ea dadi gagui dunu ili idi da 200,000 agoane. Ilia huluane da da:igene ga:su amola oulali gaguli ahoasu. 18 E bisi bagia da Yihosaba:de. E da dadi gagui dunu 180,000 agoane ouligi. Ilia huluane da gegesu liligi defele gaguli ahoasu.
19 Amo dadi gagui dunu da Yelusaleme ganodini, hina bagade ea hawa: hamonanu. Amolawane, e da eno dadi gagui dunu, amo eno Yuda soge gagili sali moilai bai bagadega hawa: hamoma:ne, ilegei dagoi.