19
Balofede Dunu da Yihosiafa:dema Gagabole Sia:i
Hina bagade Yihosiafa:de da se mae nabawane, ea Yelusaleme diasua hahawane buhagi. Balofede dunu ea dio amo Yihiu, da e ba:musa: asili, ema amane sia:i, “Di adi dawa:bela:? Di da wadela:i hamosu dunu fidimu amola dunu amo da Hina Gode higasa, amo ilima gamu da defeala:? Dia hamobeba:le, Hina Gode da dima ougisa.
Be dia hou amo ganodini da fonobahadi noga:i hou gala. Bai di da uda ogogosu ‘gode’ Asila ema sia:ne gadoma:ne loboga hamoi liligi huluane gugunufinisi dagoi. Amola di da Gode Ea hanai hou amo fa:no bobogemusa: logo hogosu.”
Yihosiafa:de da Gaheabolo Hou Hamoi
Yihosiafa:de da Yelusalemega esalu. Be e da eso bagohame amoga Yuda soge ganodini, ea fi dunu ba:musa: sofe ahoasu. Ea soge da ga (south) Biasiba moilai bai bagade asili Ifala:ime soge ga (north) gala. E da ea fi dunu ilia aowalalia Hina Godema bu sinidigima:ne ilima sia:i. E da Yuda gagili sali moilai bai bagade afae afae amo ganodini fofada:su dunu ilegei. E da ilima amane hamoma:ne sia:i, “Dilia gebewane amola dawa:iwane fofada:su hou hamoma. Dilia da osobo bagade dunu ilegeiba:le, hame fofada:sa. Be dilia da Hina Gode Ea ilegeiba:le, fofada:sa. Amola dilia da fofada:sea, Hina Gode da dili esala. Hina Godema nodoma amola dawa:iwane hamoma! Bai ninia Hina Gode da ogogosu hou amola hano suligi hou amola hina: fima baligili asigi hou, amo huluane Gode Ea higa:i hodosa.”
Yihosiafa:de da Yelusaleme ganodini fofada:su hawa: hamoma:ne, Lifai fi dunu, gobele salasu dunu amola eno mimogo dunu, ilegei. Yuda dunu da Hina Gode Ea Sema wadela:beba:le o soge sia:ga gegeiba:le, amo dunu da fofada:su hou hamosu.
Yihosiafa:de da ilima amane hamoma:ne sia:i, “Dilia Hina Godema nodonewane hawa: hamoma. Dilia hawa: hamosu huluane amo ganodini, Ea hamoma:ne sia:i noga:le fa:no bobogema. 10 Dilia fi dunu da medole legesu hou o eno Gode Ea Sema giadofasu hou dilima fofada:musa: masea, ilia Hina Godema wadela:le hamosa:besa:le, ilia fofada:su ganodini hou noga:idafa hamoma:ne, ilima olelema. Dilia agoane hame hamosea, Hina Gode Ea ougidafa hou ba:mu. Be dilia hawa: dawa:iwane hamosea, se hame nabimu. 11 Gobele salasu ouligisudafa, A:malaia da Godema sia:ne gadosu fofada:su amola Gode Ea Sema amoma fofada:su amo huluane ouligimu. Amola Yuda fi eagene ouligisudafa, Sebadaia (Isiama:iele egefe), e da dunudafa ilia osobo bagade fofada:su hou ouligimu. Amola Lifai fi dunu, da fofada:su ganodini sia:i liligi huluane didili hamoma:ne ouligimu. Mae beda:iwane, amo hamoma:ne sia:i liligi didili hamoma! Amola Hina Gode da moloidafa hou amoma gama:mu.”