24
Yuda hina bagade Youa:sie
(2 Hina 12:1-16)
Youa:sie da lalelegele, ea ode fesu gidigili, Yuda hina bagade hamoi. E da Yelusaleme moilai bai bagade ganodini esala, ode 40 agoanega Yuda fi ouligilalu. Ea ame da Biasiba moilai uda galu, ea dio amo Sibia. Yihoida ea esalusu huluane amo ganodini, Youa:sie da Hina Gode hahawane ba:ma:ne hou hamonanusu. Bai gobele salasu dunu Yihoida da hou noga:idafa ema olelei. Yihoiada da hina bagade Youa:sie idua aduna ilegei. Elama dunu manolali amola uda manolali da lalelegei.
Amogalu fa:no, Youa:sie da Debolo Diasu dodoa:musa: dawa:i. Youa:sie da gobele salasu dunu amola Lifai fi dunu ili ema misa:ne sia:ne, ilia da Yuda moilai huluane amoga asili, muni amo Debolo Diasu dodoa:musa: lama:ne sia:i. E da ilima hedolo masa:ne sia:i. Be ilia hedolo hame asi. * Gadili Asi 30:11-16Amaiba:le, Youa:sie da ilia ouligisu dunu Yihoida ema misa:ne sia:ne, amola ema amane adole ba:i, “Na da Lifai dunuma, ilia da su lasu (da:gisi) amo Hina Gode ea hawa: hamosu dunu Mousese da Hina Gode Ea Abula Diasu ouligima:ne ilegei, amo Yuda amola Yelusaleme fima lama:ne masa:ne sia:i. Ilia hame lala asiba:le, di da abuliba:le amo hou hame ouligibala:?”
(Wadela:idafa uda A:dalaia ea fa:no bobogesu dunu da Debolo Diasu wadela:lesi. Ilia da hadigi liligi mogili amo ogogosu ‘gode’ Ba:ilema nodone sia:ne gadomusa: lai.)
Amalalu, Yihoida da hamoma:ne sia:beba:le, Lifai fi dunu da gagili hamone, Debolo Diasu logo holeiga ligisi. Ilia Yelusaleme amola Yuda fi dunu huluanema, ilia da muni amo da Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese da bisili hafoga:i sogega lidili amola lama:ne ilegei, amo defele Hina Godema iamisa:ne sia:si. 10 Dunu amola ilia ouligisu dunu da amo hou hahawane ba:i. Ilia da ilia su (‘da:gisi’) muni gaguli misini, gagili nabalesi. 11 Eso huluane, Lifai dunu da amo gagili ouligisu dunuma gaguli asi. Ilia da amo gagili ganodini muni bagade ba:loba, hina bagade ea sia: dedesu dunu amola Gobele Salasu Hina dunu ea ilegei dunu, ela da misini, muni lidilalu, gagili ea sogebiga bu ligisisu. Amaiba:le, ilia da muni bagade gagadoi.
12 Amalalu, hina bagade amola Yihoiada da amo muni Debolo Diasu hawa: hamosu ouligisu dunu ilima iasu. Amo dunu ilia da diasu gagusu dunu, gele goudasu dunu amola gele dadamusu dunu, ilima iasu. Amola ilia da ifa gaga:i, amola gele gadelale sa:i, amo bu hahamoma:ne, amola eno hawa: hamoma:ne, amo dabe iasu. 13 Ilia huluane gasa fili, hawa: hamone, Debolo Diasu da bu hahamoi dagoi ba:i. Debolo Diasu da ea musa: gasa bagade gagui hou bu ba:i. 14 Debolo Diasu dodoa:su da hamoi dagoloba, muni dialu ilia da hina bagade amola Yihoiada elama i. Amo muniga ela da silifa ofodo, dalabede, gamali gesosu liligi, amola eno silifa o gouli liligi huluane, amo hahamomusa: ilegei.
Youa:sie da Yihoiada ea Hou Fisiagai
Yihoiada da esaloba, ilia da Debolo Diasuga gobele salasu hou gebewane hamonanu. 15 E da da:idafa hamone, ode 130 agoane gidigiloba, e da bogoi. 16 E da Isala:ili dunu fi amola Debolo Diasu hou noga:le fidi amola Gode Ea hawa: hamosu noga:le hamoi. Amo dawa:le, ilia da ea da:i hodo amo hina bagade gele gelabo Da:ibidi Moilai bai bagadega, amo ganodini sali.
17 Be Yihoiada da bogoloba, amogalu Yuda ouligisu dunu da Youa:sie ilia fada:i sia: fa:no bobogemusa: fuligala:i. 18 Amaiba:le, Yuda dunu da Debolo Diasu ganodini, ilia aowalalia Hina Godema nodone sia:ne gadosu hou fisiagale, ogogosu loboga hamoi ‘gode’ amola wadela:i uda ‘gode’ Asila agoai loboga hamoi liligi ilima muni nodone sia:ne gadosu hou hamosu. Ilia da amo wadela:i hou hamobeba:le, Hina Gode Ea ougi hou da Yuda amola Yelusaleme fi ilima doaga:i. 19 Hina Gode da ilima balofede dunu, ili Ema sinidigima:ne sisasu ima:ne asunasi. Be ilia da amo sisasu hame nabi.
20  Ma:diu 23:35; Luge 11:51Amalalu, Hina Gode Ea A:silibu Hadigidafa da Segalaia (gobele salasu dunu
Yihoiada egefe) amoga aligila sa:i. E da dunu huluane ilia midadi lelu, amane sia:i, “Hina Gode da amane sia:sa, ‘Dilia abuliba:le Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i hame naba? Dilia da didili hame hamomu. Dilia da Hina Gode fisiagaiba:le, E amola da dili fisiagai dagoi.’ ” 21 Hina bagade Youa:sie da eno dunu gilisili, Segalaia fane legemusa: ilegei. Hina bagade da sia:beba:le, Yuda fi dunu da Hina Gode Ea Debolo Diasu gagoi ganodini, Segalaia igiga gala:le, medole legei dagoi. 22 Youa:sie da Segalaia eda Yihoiada ema mae fisili noga:le hawa: hamoi amo gogolei. Amola ea sia:beba:le, ilia Segalaia medole legei. Segalaia da bogolaloba, e amane wele sia:i, “Hina Gode da dia hamobe ba:ma:mu amola dima se iasu imunu da defea!”
Youa:sie ea Ouligisu Dagosu
23 Amo ode dogoa, Silia dadi gagui wa:i da Yuda amola Yelusaleme fi doagala:i. Ilia da ouligisu dunu huluane medole legei amola liligi bagohamedafa susuguli, Dama:sagase moilai bai bagadega gaguli asi. 24 Silia dadi gagui wa:i da fonobahadi fawane, be Hina Gode da ili fidibiba:le, ilia da Yuda fi dadi gagui wa:i bagadedafa amo hasali dagoi. Bai Yuda fi dunu da ilia aowalalia Hina Gode fisiagai dagoi. Hina bagade Youa:sie da agoane se iasu lai. 25 E da bagade fafa:ginisi ba:i. Amola ha lai dunu da ilia sogega bu ahoanoba, eagene ouligisu dunu aduna da ilegele, ea debea da:iya esala, e medole legei. Ela da gobele salasu dunu Yihoiada ea mano fasu dabe ima:ne e fane legei. Ilia da ea da:i hodo amo Da:ibidi Moilai bai bagadega ulidogone sali. Be hina bagade ilia bogoi gele gelabo ganodini hame sali. 26 (Dunu amo da ilegele e medole legei, elea dio da Sa:iba:de amola Yihosaba:de. Sa:iba:de da A:mone fi uda ea dio amo Simia:de amo egefe galu, amola Yihosaba:de da Moua:be fi uda ea dio amo Similidi amo egefe galu.) 27 Youa:sie egefelalia hou, amola balofede dunu ema gagabosu ba:la:lusu, amola ea Debolo Diasu dodoa:su hou, amo huluane da “Hina bagade buga Dedei ea Bai Olelesu Meloa” amo ganodini dedene legei. Youa:sie egefe A:masaia da e bagia Yuda hina bagade hamoi.

*24:6: Gadili Asi 30:11-16

24:20: Ma:diu 23:35; Luge 11:51