27
Yuda hina bagade Youda:me
(2 Hina 15:32-38)
Youda:me da lalelegele, ode 25 agoane esalu, e da muni Yuda fi ilia hina bagade hamoi. E da Yelusaleme moilai bai bagadega esala, Yuda fi amo ode 16 agoanega ouligilalu. Ea ame da Yilusia (Sa:idoge idiwi). Youda:me da ea ada Asaia ea hou dawa:le, e defele, Hina Gode hahawane ba:ma:ne, molole hamoi. Be ea ada giadofale, Debolo Diasua gabusiga: manoma gobele sali. Youda:me da agoai hou hame hamoi. Be ea fi dunu da mae fisili, gebewane wadela:i hou hamonanu.
Youda:me da Debolo Diasu ga (north) Logo Ga:su gagui. Amola e da Yelusaleme gagoi dobea amo da Oufele sogebiga dialu, amo noga:le dodoa:i. E da Yuda goumi sogega moilai bai bagade gaguli gagai, amola iwilaga gagili sali moilai amola gado gagagula heda:i diasu gaguli gagai. E da A:mone hina bagade amola ea dadi gagui wa:i ilima gegene, ili hasalasi. Amola e da ili logeiba:le, ilia da ode afae afae amo ode udiana ganodini, su dabe agoane ema i:- silifa 3400 gilogala:me, widi gala:ine 1000 danese amola bali gala:ine 1000 danese. Youda:me da noga:le gebewane gasa fi. Bai e da mae fisili, ea Hina Gode Ea sia: nabawane hamosu. Youda:me ea hawa: hamosu eno, ea gegesu hou amola ea ouligisu hou huluane da “Isala:ili amola Yuda hina bagade Ilia Hamonanu Meloa”, amo ganodini dedene legei. Youda:me da lalelegelalu, ode 25 esalu Yuda soge ouligisu hou lai dagoi. E da Yelusalemega esalu, ode16 agoanega Yuda soge ouligilalu. Youda:me da bogobeba:le, hina bagade uli dogosu sogebi Da:ibidi Moilai bai bagade amo ganodini uli dogone sali ba:i. Amalu eagofe A:iha:se da e bagia, Isala:ili hina bagade hamoi.