29
Yuda hina bagade Hesigaia
(2 Hina 18:1-3)
Hesigaia da lalelegele ode 25 gidigiloba, Yuda fi ilia hina bagade hamoi. E da Yelusaleme moilai bai bagade esala, Yuda fi ode 29 agoanega ouligilalu. Ea ame da Abaidia (Segalaia idiwi). E da ea aowa Da:ibidi defele, Hina Gode ba:ma:ne, moloidafa hou hamonanu.
Debolo Diasu Ledo Dogale, Modale Ligiagai Ba:i
Hesigaia ea bai muni ouligi ode gidigili, ode eno amo, oubi agega, e da Debolo Diasu logo doasili, logo ga:su dodoa:i. E da gobele salasu dunu amola Lifai fi dunu mogili, Debolo gusudili gagoi ganodini gilisi. Amogawi, e da ilima amane sia:i, “Dilia huluane nigima: fadegama:ne, hano ulalu, Gode Ea hawa: hamomusa: momogili gagama. Amola dilia aowalalia Hina Gode Ea Debolo Diasu, amoga ledo liligi huluane fadegale, bu modale ligiagama. Ninia aowalalia, da Hina Godema baligi fa:su, amola amo hou E da higa:i ba:su. Ilia da E fisiagai, amola sogebi Ea esalebe amo baligi fa:su.
Ilia da Debolo logo ga:i amola gamali huluane ha:ba:doma:ne yolesi. Ilia da Isala:ili Hina Gode Ea Debolo Diasu ganodini, gabusiga: manoma hame gobele sali, amola Ema ohe hame gobele sali. Amaiba:le, Hina Gode da Yuda fi amola Yelusaleme fi ilima ougi galu. Amola ilima se iasu ba:beba:le, dunu huluane da fofagadigi amola bagade beda:i. Amo hou huluane dilia dawa:. Ninia ada huluane da gegesu ganodini medole lelegei dagoi ba:i. Ninia uda amola mano huluane mugululi, ga oule asi ba:i.
10 Be wali, na da Isala:ili Hina Godema, gousa:su hamoma:ne ilegei dagoi. Amalu, E da ninima bu hame ougimu. 11 Nagofelali! Mae aligima! Dilia da Ema gabusiga: manoma gobele salima:ne, amola dunu huluane Ema nodone sia:ne gadosu hou bisima:ne, Isala:ili Hina Gode da dili ilegei dagoi.”
12-14 Lifai fi dunu amogai esalu, ilia dio da :-
Sosogo Fi Lifai fi dunu amogai esalu
Gouha:de...Ma:iha:de (Amasa:iai egefe) amola Youele (A:salaia egefe)
Milalai...Gisia (Simina egefe) amola Idini (Youa egefe)
Gesione...Youa (Simina egefe) amola Idini (Youa egefe)
Elisa:ifane...Simili amola Yiaiele
A:isa:fe...Segalaia amola Ma:danaia
Hima:ne...Yihaiele amola Simiai
Yediudane...Siema:ia amola Asaiele
15 Amo dunu da ilia Lifai fi dunu eno gilisili, ilia huluane nigima: dodofei. Amalalu, hina bagade ea hamoma:ne sia:i defele, ilia da Hina Gode Ea Sema defele, bai muni Debolo Diasu nigima: dodofei. 16 Gobele salasu dunu da Debolo Diasu nigima: dodofemusa:, Debolo diasua golili sa:i. Adi liligi da Gode Ea Sema dedei ganodini olelei, nigima: ba:loba, ilia gadili gaguli asi. Amogawi, Lifai fi da amo liligi lale, moilai hamega gadi gaguli asili, Gidalone Fagoga ligisi.
17 Ilia da amo hawa:, oubi age amola eso agega muni hamonana, eso godo amoga dagoi. Ilia Debolo Diasu amola higamuni nigima: dodofei. Amalalu, ilia da eso eno godoane hawa: hamonanu, Debolo da Godema nodone sia:ne gadoma:ne, momagei dagoi ba:i.
Ilia da Debolo Diasu Bu Modale Ligiagai
18 Lifai fi dunu da hina bagade Hesigaiama amane sia:ne iasu, “Ninia da Debolo Diasu, liligi huluane ganodini diala, gobele salimusa: oloda, agi ga:gi legemusa: fafai amola amo hawa: hamomusa: liligi, amo huluane nigima: dodofei dagoi. 19 Hina bagade A:iha:se da Godema baligi fa:iba:le, Debolo liligi bagohame gaguli asi. Be amo huluane, ninia da bu lale, gaguli misini, nigima: dodofele, bu momodale ligiagai. Wali, amo liligi huluane da Hina Gode Ea oloda midadi diala.”
20 Hina bagade Hesigaia da mae aligili, Yelusaleme mimogo dunu huluane gilisili, Debolo Diasua oule asi. 21 Ilia da hina bagade ea sosogo fi, amo ilia wadela:i hou fadegama:ne, amola Debolo Diasu nigima: dodofema:ne, bulamagau gawali fesuale, sibi fesuale, sibi mano fesuale amola goudi fesuale oule asi. Hina bagade Hesigaia da gobele salasu dunu (Elane egaga fi dunu) amola ilia amo ohe oloda da:iya gobele salima:ne sia:i. 22 Gobele salasu dunu da bisili bulamagau gawali medole lelegei. Amo bagia sibi medole lelegei amalu sibi mano medole lelegei. Ilia da amo gobele salasu liligi afae afae ea maga:me oloda da:iya fogagaga:la:i. 23 Fa:no fisimusa:, ilia goudi amo hina bagade amola eno Godema nodone sia:ne gadosu dunu ilima oule asi. Ilia da ilia lobo goudi ilia dialuma da:iya ligisi. 24 Amalalu, gobele salasu dunu da goudi medole lelegele, ilia maga:me amo Isala:ili fi dunu ilia wadela:i hou fadegama:ne, oloda da:iya soga:si. Bai hina bagade ea hamoma:ne sia:i, da Isala:ili dunu huluane ilia wadela:i hou fadegama:ne, Wadela:i Hou Dabe Ima:ne amola Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne gobele salasu hamoma:ne sia:i.
25 Hina Gode da musa: Da:ibidi ea balofede dunu Ga:de amola balofede dunu Na:ida:ne amo ela lafidili hamoma:ne sia:si Da:ibidima sia:i. Amo hamoma:ne sia:si defele, hina bagade Hesigaia da hamoi. E da Lifai dunu, ilia sani baidama amola edado fasu, amo gaguli Debolo Diasu ganodini leloma:ne sia:i. 26 Ilia gesami hea:lala dusu liligi da hina bagade Da:ibidi ea musa: dusu liligi agoai ba:i. Amola gobele salasu dunu da dalabede gaguli aliligi. 27 Hesigaia da sia:beba:le, ilia da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne gobele salasu Godema iamisi. Muni gobele salalalu, dunu huluane da Hina Godema nodosa gesami hea:i. Amola gesami hea:lala dusu liligi dunu da dalabede fulaboi, amola eno gesa:mi hea:lala dusu liligi dui. 28 Dunu huluane amogai gilisi da Godema nodone sia:ne gadosu amola gesami hea:su amoga momadelai. Gesami hea:lala dusu dunu da dunanobawane, gobele salasu liligi da nei dagoi ba:i.
29 Amalalu, hina bagade Hesigaia amola dunu huluane da muguni buguli, Godema nodone sia:ne gadoi. 30 Hina bagade amola Yuda fi ouligisu dunu da Lifai fi dunuma, ilia da nodone gesami hea:su, amo Da:ibidi amola balofede dunu A:isa:fe ela dedei liligi, amo gesami hea:ma:ne sia:i. Amaiba:le, dunu huluane da hahawane bagade, muguni bugi dialawane, Godema nodone gesami hea:lalu.
31 Hesigaia da dunu gilisi ilima amane sia:i, “Dilia da wali dodofei dagoiba:le, Hina Godema momogili gagai dagoi. Amaiba:le, dilia Hina Godema hahawane nodone ima:ne, Ema gobele salasu liligi gaguli misa. Dunu huluane da ea sia: nabawane hamoi. Mogili da ili hanaiba:le, ohe gobele salimusa: oule mafia:i. 32 Ilia da bulamagau gawali 70 agoane, sibi 100 agoane amola sibi mano 200 agoane, Hina Godema gobele salimusa: gaguli mafia:i. 33 Amola ilia da bulamagau gawali 600 agoane amola sibi 3,000 agoane, amo Godema gobele salimusa:, amola dunu moma:ne, oule misi.
34 Gobele salasu dunu da amo ohe huluane medole legemu defele hame ba:i. Amaiba:le, Lifai fi dunu da ilia fidibiba:le, hawa: hamoi da dagoi ba:i. Dagoloba, gobele salasu dunu eno mogili da nigima: dodofei dagoi ba:i. (Lifai fi dunu ilia nigima: dodofesu hou da gobele salasu ilia hou baligisu. Bai gobele salasu dunu mogili da noga:le hame dodofei.) 35 Gobele salasu dunu da ohe gogo gobele sasalibi, amo hou ouligisu. Amola ilia da gobei ohe, amo dunu ilia moma:ne liligi, amoga sefe duga:le, laluma gobele sasalisu. Amola ilia da waini hano amo da ohe gobele salasu gilisili iasu, amogai soga:sisisu.
Ilia da agoane Debolo Diasu ganodini, nodone sia:ne gadosu hou bu hemoi. 36 Hina bagade Hesigaia amola dunu huluane da hahawane bagade ba:i. Bai Gode da amo hawa: hamosu hedolodafa hamoma:ne, ili noga:le fidi.