2 Golidia
(Da:i Sia: - 2 Corinthians; Modu - 2 Korinto; Bisini - 2 Korin)
Hidadea Sia:.
Bolo da Golidia Yesu Ea Fa:no: Bobogesu Fi dunu ilima eno meloa dedene i. Amo esoga, ilia da Boloma hahawane hame galu. Golidia fi dunu mogili ilia Boloma sia:ga gegesu. Be e da ilima bu gousa:musa: dawa:lalu. Bu gousa:beba:le, e da hahawane bagade galu. Meloa dedei amo ganodini, Bolo da musa: ilima gagabole sia:i amo ea bai ilima olelei. Musa: meloa ganodini e da ilima gasa bagade sia:beba:le, ilia gogosiane, ilia hou fonobone, ema bu gousa:i. Amo dawa:beba:le, Bolo da 2 Golidia meloa ganodini hahawane sia:i. Amalalu, hame gagui Yesu Ea fa:no bobogesu dunu Yudia soge ganodini, amo Golidia dunu ilia noga:le fidima:ne muni ima:ne, e da ilima sia:i. Meloa fa:no bega: Bolo da asunasi dunudafa e da sia:sa. Eno dunu Golidia fi ganodini, ilisu da asunasi dunudafa amola Bolo da ogogosu ilia sia:beba:le, Bolo da ea hou gaga:i.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1-11
2 Bolo da ea Hou Golidia Dunuma Olelei...Sia:alalo 1:12-7:16
3 Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi Dunu Yudia
Soge Ganodini Ilima Iasu Hou...Sia:alalo 8:1-9:15
4 Bolo da ea Asunasi Dunudafa Hou Gaga:i...Sia:alalo 10:1-13:10
5 Dagosu Sia:...Sia:alalo 13:11-14
1
2 Golidia
* Asunasi Dunu Ilia Hou 18:1Na, Bolo, da Gode Ea ilegeiba:le, Yesu Gelesu Ea asunasi dunu hamoi dagoi. Na amola ninia fi dunu Dimodi, ania da dili, Gode Ea fa:no bobogesu fi dunu Golidia moilai bai bagade ganodini amola Gode Ea fi dunu Aga:ia soge ganodini, dilima meloa dedesa.
Dilia da ninia Ada Gode amola Hina Yesu Gelesu, amo Ea hahawane dogolegele iasu amola olofosu dawa:ma:ne, na da Godema sia:ne gadosa.
Bolo da Godema Nodone Sia:ne Gadosu
Gode da ninia gogolema:ne olofosu Ada esala. Ninia fidisu huluane da Ema maha. E da ninia Hina Gode Yesu Gelesu amo Ea Ada. Ninia Ema hahawane dogolegele nodone sia:ne gadomu da defea. Ninia se nabasea, E da ninia fidisu dunu esala. Amaiba:le, E da ninima dogo denesisu hou olelebeba:le, amo dogo denesisu ninia lalegaguli, eno dunu ilia se nabasea, ilima dogo denesisu hou imunusa: dawa:.
Ninia Yesu Gelesu Ea se nabasu bagohame, amo gilisili se naba. Amo defele, ninia Yesu Gelesuma madelagiba:le, Gode Ea fidisu amola ba:lala. Ninia se nabasea, bai da dili fidima:ne amola dili gaga:ma:ne, se naba. Amasea, Gode da ninima fidisu iasea, amo da dili fidima:ne amola dilia da ninia defele se nabasea mae dafama:ne, Gode da amo fidisu ninima iaha. Amaiba:le, dilia dafasa:besa:le ninia da hame beda:sa. Ninia se nabasu defele dilia naba, amo ninia dawa:. Be ninia fidisu defele, amo Gode da dili fidisa, amo amola ninia dawa:.
1 Golidia 15:32Be ninia fi dunu! Ninia A:isia soge ganodini se bagade nabasu, amo dilia bu dawa:ma:ne na da sia:sa. Ninia da:i dioi baligiliwane ba:beba:le, bogomusa: dawa:i galu. Ninia da Gode da ninima ninia da:i hodo bogoma:ne fofada:i dagoi dawa:i galu. Be amo hou da ninia hou adoba:musa: ninima doaga:i. Ninia gasa mae dawa:le, be Gode amo Ea bogoi wa:legadolesisu hou dawa:su, amo Ea gasa fawane dawa:ma:ne, amo hou da ninima doaga:i. 10 - 11 Be ninia mae bogoma:ne, Gode da gaga:i amola E da bu gaga:mu. Amola dilia da nini fidima:ne Godema sia:ne gadolalea, ninia dafawane hamoma:beyale dawa:lusu bai da Gode amo ganodini dialumu. Amasea, sia:ne gadosu bagohame nabasea, Gode da bu adole imunu amola E da ninima hahawane olelemu. Amasea, E da nini fidibiba:le, dunu bagohame da Ema ha:giwane nodone sia:ne gadomu.
Bolo da ea Fa:no Hawa: Hamomu Dawa:i Liligi amo Afadenei
12 Ninia da wali osobo bagadega esalebeba:le, hou noga:iwane hamosa. Amo da dafawane ninisu ninia asigi dawa:su da ninima olelebeba:le, ninia hahawane gala. Ninia dilima na:iyado hou hamosa amo da Gode da osobo bagade dunu ea hou mae dawa:le, be gasawane amola asigiwane olelebeba:le, ninia da dilima moloiwane amola mae ogogolewane hamosu. 13 - 14 Ninia dilia idisu amola dawa:su, amo defele dilia dawa:ma:ne ninia dilima dedesa. Be wali dilia da ninia hou la:idi fawane dawa:sa. Be ninia hou huluane dilia dawa:mu da defea. Amasea, Hina Gode Yesu Ea bu misunu eso amoga, dilia da ninia dilima hahawane hou amo defele, dilia da ninima hahawane ganumu.
15 Amo huluane na dafawaneyale dawa:beba:le, na da adunawane dilima misusa: dawa:i galu. 16  Asunasi Dunu Ilia Hou 19:21Na da Ma:sidounia moilai bai bagade amoga doaga:musa: ahoana, dili ba:musa: dawa:i galu. Amalu, Ma:sidounia yolesili, ahoanu, na da dili bu ba:musa: dawa:i. Amalalu, ba:lalu, dilia da na Yudia sogega asunasimu na da dawa:i galu.
17 Agoane hamomusa: dawa:beba:le, na da ogogole hamoi dilia dawa:bela:? Na da gilisili “Ma” amola “Hame”, sia:sala:? Hame mabu. 18 Gode da dafawane sia:sa. Amo defele, na sia: da dafawane. Na gilisili “Ma” amola “Hame”, amo dilima hame sia:i. 19  § Asunasi Dunu Ilia Hou 18:5Be Sailase, Dimodi amola na, ninia da Yesu Gelesu, Gode Ea Manodafa amo Ea hou dilima olelei. Yesu da ogogolewane “Ma” amola “Hame”, gilisili hame sia:sa. Be E da Gode Ea gasa bagade “Ma” sia:su Dunu. 20 E da Gode Ea hahawane ilegele imunu sia:i amoma “Ma” sia:su Dunu. Amaiba:le, ninia Gode Ea hadigi ba:lalu, Yesu Gelesu Ea Dioba:le, Godema “Ama” sia:sa. 21 Gode Hi fawane da dili amola nini, gilisili Yesu Gelesuma madelagiba:le, ninia eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu lai dagoi dafawaneyale dawa:sa. 22 Gode Hi da Ea na:iyado fi hamomusa:, nini eno dunuma afafane, ilegei dagoi. Ninima hobea misunu liligi, Gode Ea imunu liligi amo noga:le dawa:ma:ne, Gode da Ea A:silibu Hadigidafa Gala amo ilegesu defele, ninia dogo ganodini sali dagoi.
23 Gode da na ba:su dunu. E da na dogo ganodini asigi dawa:su dawa:lala. Be na da dilima ougili gagabole sia:sa:besa:le, Golidia moilai bai bagade amoga hame misi.
24 Ninia dilima gasa bagadewane ouligisuwane sia:mu higasa. Dilia Gode Ea hou noga:le lalegagui ninia dawa:. Be dilia bu hahawane esaloma:ne, ninia da dili gilisili hawa: hamonana.

*1:1: Asunasi Dunu Ilia Hou 18:1

1:8: 1 Golidia 15:32

1:16: Asunasi Dunu Ilia Hou 19:21

§1:19: Asunasi Dunu Ilia Hou 18:5