20
Yuda hina bagade Hesegaia da Olo Madelale, bu Uhi (Aisaia 38:1-8, 21-22; 2 Hou Olelesu 32:24-26)
Amogalu, hina bagade Hesegaia da olo madelale, gadenenewane bogoi. Balofede dunu Aisaia (A:imose egefe) da e ba:la asili, ema amane sia:i, “Hina Gode da amane sia:sa, ‘Dia liligi huluane noga:le momagema. Bai di da hame uhimu. Di bogomuba:le momagema!’ ” Hesegaia da delegili, dobea feiya ba:le ganone, amane sia:ne gadoi, “Hina Gode! Dia na bu dawa:ma! Na da mae fisili, Dia hawa: molole hamonanu. Na da Dia hanai amo noga:le hamomusa: dawa:i galu.” Amalalu, e da muni ha:giwane dinanu.
Aisaia da hina bagade yolesi. Be e da ahoanoba, hina bagade diasu dogoa gagoi mae baligili, Hina Gode da ema sinidigima:ne sia:i. Hina Gode da Aisaiama amane sia:i, “Na fi ouligisu dunu Hesegaia, ema buhagili, Na sia: ema amane sia:sima, ‘Na, Hina Gode, dia siba aowa Da:ibidi ea Gode, Na da dia sia:ne gadosu nabi amola dia dibi si hano ba:i dagoi. Na da di uhinisimu, amola eso udiana da asili, di da Debolo diasuga masunu. Na da di ode 15eno esaloma:ne, logo doasimu. Na da Asilia hina bagade amo di amola Yelusaleme fi amo mae hasalasima:ne hamomu. Na da Yelusaleme gaga:mu. Bai Na da osobo bagade dunu da Nama nodomu Na hanai, amola Na da musa: Na hawa: hamosu dunu Da:ibidima dafawane ilegele sia:i.”
Amalalu, Aisaia da hina bagade ea ouligisu dunu ilima, ilia da figi fage daga:i, amo ea dului da:iya legema:ne sia:i. Amalalu, e da uhi dagoi ba:mu, e sia:i. Hina bagade Hesegaia da amane sia:i, “Na da Hina Gode da na uhini, eso udiana asili na da Debolo diasuga masunu, amo na da dafawaneyale dawa:ma:ne, dawa:digima:ne olelesu nama olelema.”
Aisaia da bu adole i, “Hina Gode da di Ea ilegele sia:i amo dafawaneyale dawa:ma:ne, dima dawa:digima:ne olelesu imunu. Di da adi hanabela:? Baba da fa:gu da:iya eso ba:su amoga fa:gu bululufai nabuane bobaligila gusu masa:bela:? o fa:gu bubulufai nabuane amo bobaligila guma: masa:bela:?”
10 Hesegaia da bu adole i, “Baba da fa:gu bubulufai nabuane amo bobaligila gusu masunu da asaboi fawane. Di da amo bu bobaligila guma: masa:ne hamoma!”
11 Aisaia da Hina Godema sia:ne gadobeba:le, Hina Gode da hina bagade A:ihase ea hahamoi fa:gu ea baba amo da bubulufai nabuane gala, amo bobaligila bu guma: buhagima:ne hamoi dagoi.
Ba:bilone Sogega Adola Ahoasu Dunu
(Aisaia 39:1-8)
12 Amogalu agoane, Ba:bilone hina bagade Milouda:ge Ba:lada:ne (Ba:lada:ne egefe) da hina bagade Hesegaia ea oloi nababeba:le, ema meloa dedene amola hahawane iasu liligi ema iasi. 13 Hesegaia da sia: adola ahoasu dunu ili hahawane yosia:le, ea gagui liligi huluane ilima olelei. E da ea silifa amola gouli, ea ha:i fodole nasu amola gabusiga: manoma amola ea dadi gagui wa:i ilia gegesu liligi huluanedafa ea ouligibi soge amo ganodini amola liligi ligisisu diasu huluane amo ganodini modaligi, amo ilima olelei. 14 Amalalu, balofede dunu Aisaia da hina bagade Hesegaiama asili, amane adole ba:i, “Amo dunu da habidili misibala:? Amola ilia da dima adi sia:bela:?” Hesegaia da bu adole i, “Ilia da soge sedagaga misi. Ilia da Ba:bilone sogega ninima misi.”
15 Aisaia da amane adole ba:i, “Ilia da hina bagade diasu ganodini, adi liligi ba:bela:?” Hesegaia da ema bu adole i, “Ilia da liligi huluanedafa ba:i dagoi. Liligi huluanedafa, liligi ligisisu sesei ganodini dialebe, amo na da ilima olelei.”
16 Amalalu, Aisaia da hina bagadema amane sia:i, “Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, 17 ‘Eso da doaga:mu, amoga liligi huluanedafa dia hina bagade diasu ganodini diala, amo liligi huluane dia siba aowa ilia ligisisi, amo huluanedafa Ba:bilone sogega gaguli asi dagoi ba:mu. Liligi guiguda: dialebe afae hame ba:mu. 18 Dia fidafa amoga fifi misi dunu mogili da mugululi gaguli asi ba:mu. Ili da gulusu danane, udigili hawa: hamosu dunu Ba:bilone hina bagade ea diasu ganodini hamonanebe ba:mu.”
19 Hina bagade Hesegaia da amo sia: nababeba:le, e da esaleawane, olofosu amola gaga:su fawane ba:mu, amo dawa:i. Amaiba:le, e da amane adole i, “Defea! Hina Gode Ea sia: adosi di nama i, amo da noga:i!”
Hesegaia ea Yuda Soge Ouligisu Dagosu
(2 Hou Olelesu 32:32-33)
20 Hina bagade Hesegaia ea hamonanu eno huluane, ea nimi gesa:i hawa: hamosu, amola e da hano dialoma:ne hihiga:i amola osoboha logo amola moilai ganodini hano yogo sa:ima:ne gagui, amo huluane da “Yuda hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei. 21 Hesegaia da bogoi, amola egefe Ma:na:se da e bagia Yuda hina bagade hamoi.