2
Da:ibidi da Yuda hina bagade Hawa: Hamoma:ne Ilegei
Amalu fa:no Da:ibidi da Hina Godema amane adole ba:i, “Na da asili, Yuda moilai afae ouligimu da defeala:?”
Hina Gode da bu adole i, “Ma! Ouligima!”
Da:ibidi da bu adole ba:i, “Habola:?”
Hina Gode da bu adole i, “Hibalone!”
* 1 Sa:miuele 25:42-43Amaiba:le Da:ibidi da ea uda aduna Hibalone moilai bai bagadega oule asi. Ea iduala da Ahinoua:me (e da Yeseliele moilai bai bagadega fi uda) amola A:biga:ile (Na:iba:le ea didalo Gamele moilaiga misi.) Amola e da ea dunu fi amola ilia sosogo fi huluane oule asili, amola ilia da Hibalone moilai bai bagade amo ganodini fifilai dagoi.
1 Sa:miuele 31:11-13- Amalu, Yuda dunu ilia Hibalone moilai bai bagadega misini doaga:le, Da:ibidi da Yuda dunu ilia hina bagade galebe ilia dawa:digima:ne susuligi unasili, e ilegei dagoi. Ya:ibese moilai bai bagade (Gilia:de soge amo ganodini gala) amo fifi lai dunu da Solo ea da:i hodo uligai dagoi.
Da:ibidi da amo sia:be nababeba:le, sia: adola ahoasu dunu ilia amane sia: adola masa:ne asunasi dagoi, “Dilia da dilia hina bogoi ema nodone uligai dagoiba:le, Hina Gode da dilima hahawane dogolegele hamomu da defea. Amalu waha amola hobea Hina Gode da dilima mae fisili hahawane dogolegele hamomu da defea. Dilia da na noga:le fidibiba:le, na amola da dili noga:le fidimu. Gasa fima! Amola hahawane galoma! Dilia hina bagade Solo da bogoi dagoi, amola Yuda dunu ilia da na amo hina bagade hawa: hamoma:ne ilegei dagoi.”
Esiabousiede da Isala:ili hina bagade Hamoma:ne Ilegei
Solo ea dadi gagui ilia bisilua A:bena (Ne egefe) amola Esiabousiede (Solo egefe), ela da gegesua hobeale, Yoda:ne hano degele, Ma:ihana:ime sogega asi.
Amogai, A:bena da Esiabousiede ea hina bagade hawa: hamoma:ne ilegei, amalu Gilia:de soge huluane amola A:sie, Yeseliele, Ifala:ime, Bediamini, amola Isala:ili huluane ouligima:ne sia:i. 10 Esiabousiede da lalelegele, ode 40 gidigili esalu, Isala:ili ouligisu hawa: hamosu lai. Amola e da Isala:ili soge ode aduna ouligi. Be Yuda fi da Da:ibidi ema fa:no bobogesu. 11 Amola e da Hibalone moilai bai bagadega esala, Yuda ouligilalu, ode fesuale amola oubi gafeale gidigi.
Isala:ili Fi amola Yuda Fi ela Gegei
12 A:bena amola Esiabousiede ea baligia aligili eagene ouligisu dunu, ilia da amo Ma:ihana:ime soge amo ganodini asili, moilai bai bagade Gibione amoga asili, hano ulasu dogoi bega: doaga:i. 13 Amoga ilia da Youa:be (ea ame da Seluaia) amola Da:ibidi ea eagene ouligisu dunu oda hano na:iyadodili fi dialebe ba:i. 14 A:bena da Youa:bema amane sia:i, “Dia fi goi mogili da ninia fi goi mogili ilima hedele gegemala:di.” Youa:be da bu adole i, “Defea!”
15 Amaiba:le, Esiabousiede ea Bediamini fi dunu fagoyale gala da Da:ibidi ea fi dunu fagoyale gala ilima gegei.
16 Dunu afae afae da defele ilia ha lai dunu ilia dialumagia ili defele gaguli, ilia gobiheiga galu afoa sone, dunu huluane24agoane galu dafane bogoi ba:i. Amaiba:le, Gibione moilai bai bagade amo ganodini, amo soge dawa:loma:ne ilia da “Gegesu Gobihei Sogebi” sia:sa.
17 Amalalu, bagadedafa gegesu da mui. Amola Da:ibidi ea dunu da A:bena amola Isala:ili dunu hasali dagoi. 18 Selouaia ea mano udiana ilia da amogawi esalebe ba:i. Ilia dio da Youa:be, Abisia:i, amola A:sahele. A:sahele da sigua ohe ‘dia’ amo defele hehenasu dawa:i galu. 19 E da A:benama molo dounananu, doagala:musa: hehenaia bobogei. 20 A:bena da beba:le amane sia:i, “A:sahele! Amo da dila:?” “Ma!” e bu adole i.
21 A:bena da amane sia:i, “Na bobogebe go yolesima! Di dadi gagui ayeligi afae amoga se bobogele, ea gagui liligi lama.” Be A:sahele da mae yolesili ema fa:no bobogelalu.
22 A:bena da bu enowane A:sahelema amane sia:i, “Na bobogebe go yolesima! Abuliba:le di da na di fuga:ma:ne hamosala:? Na da di fane legesea, dia ola Youa:be ea odagi na da habodane bu ba:ma:bela:?” 23 Be A:sahele da hame yolesi. Amaiba:le, A:bena da ea goge agei baligidu olele guma:noba, goge agei da A:sahele hagomoa sone badofale baligia, gadili asi ba:i. A:sahele da osoba gala:lasa:ili, bogoi dialebe ba:i. Amola dunu huluane amogai misini, ilia da e dialebe ba:loba, ili amogawi dufugili aliligi.
24 Be Youa:be amola Abisia:i da muni A:bena ema bobogei. Asili, eso daba guma:di ilia da A:ima agolo (amo da Gaia moilaiga gusudili diala. Gaia moilai da logo amo da Gibione hafoga:i sogega ahoasu bega: diala). 25 Bediamini fi dunu da bu A:benama gale gilisi. Ilia da agolo da:iya lelu.
26 A:bena da Youa:bema amane wele sia:i, “Ninia abuliba:le mae fisili, eso huluane gegenanoma:bela:? Amane hamosea, ninia da da:i diosu fawane ba:mu. Ninia da dilia fi dunu! Di da habogala dia fi dunu ilia nini sefasisu yolesima:ne sia:ma:bela:?”
27 Youa:be da bu adole i, “Na da Esalebe Gode Ea Dioba:le amane ilegesa. Di da amane hame sia:i ganiaba, na da dilima gebewane bobogelalawane, aya hahabe fawane yolesila:loba.” 28 Amalalu, Youa:be da ea dunu Isala:ili dunuma bobogesa yolesimu dawa:digima:ne, dalabede fulaboi. Amalalu, gegesu da fisi dagoi ba:i.
29 Amo gasia amogainini aya hahabe, A:bena amola ea dunu ilia da Yodane Fagoa gududili ahoanu, Yodane hano degele, esomogoadafa Ma:ihana:ime sogega doaga:i.
30 Youa:be da doagala:musa: bobogelalu fisiagaloba, e da ea dunu huluane gegedole, A:sahele amola dunu 19 eno esalebe hame ba:i. 31 Be Bediamini fi dunu (A:bena ea dunu) amo 360 agoane da Da:ibidi ea dunu amolalia fane legei dagoi ba:i. 32 Youa:be amola ea dunu da A:sahele ea bogoi da:i hodo lale, ea sosogo fi uli gelaba Bedeleheme moilaiga amo ganodini sali. Amalalu, ilia da amo gasi ganodini mogodigili, lafiadala, hadigibi galu Hibalone moilai bai bagadega doaga:i.

*2:2: 1 Sa:miuele 25:42-43

2:4: 1 Sa:miuele 31:11-13