10
Bida amola Gonilia:se
Sesalia soge amo ganodini, dunu afadafa ea dio amo Gonilia:se esalu. E da Louma dadi gagui wa:i gilisisu afae (amo dio da Idali Gilisisu) ilima Ouligisu dunu esalu. E da Godema dawa:su dunu. E amola ea sosogo fi huluane, da Godema sia:ne gadosu. E da Yu hame gagui dunu bagadewane fidisu, amola eso huluane Godema sia:ne gadosu.
Eso afadafa, baloga, e da mae golale esalawane ba:i. Gode Ea a:igele dunu ea diasu amoga golili misini ema “Gonilia:se!” sia:i, e da ba:i dagoi.
E da beda:iwane a:igele dunu ha:giwane ba:i. E amane sia:i, “Hina! Di da adi laha?” A:igele dunu da bu adole i, “Gode da dia sia:ne gadosu hou amola eno dunuma fidisu hou, hahawane ba:sa. E da dima hahawane imunusa: dawa:lala. Dunu ea dio amo Saimone Bida, e da Yoba moilaiga esala. Di da amo dunu dima misa:ne sia:musa:, dia fidisu dunu ili asunasima. Amo dunu da bulamagau gadofo hahamosu dunu ea dio amo Saimone, amo ea diasu waiyabo bagade bega: gadenene, amo ganodini esala.”
Amalalu, a:igele dunu asili, Gonilia:se da ea hawa: hamosu dunu aduna amola dadi gagui dunu afadafa (amo da ea fidisudafa amola e da Godema dawa:su) amo ema misa:ne sia:i. E da hou ema doaga:i amo ilima olelei. E da ili Yoba moilaiga asunasi.
Golale hahabe asili, esomogoa, ilia da Yoba moilaiga doaga:musa: logoga ahoanoba, Bida da diasu da:iya Godema sia:ne gadomusa: heda:i. 10 E da ha:iba:le, ha:i manusa: dawa:i galu. Ilia da ha:i manu hamonanebe, e da mae golale esalawane ba:i. 11 Hebene ea logo da doasili, dia heda:su abula agoane liligi la:idi bega: eno gagui, la:idi bega: eno gagui, biyaduyale agoane gagui amo da osobo bagade doaga:musa: dalebe ba:i. 12 Amo abula ganodini da ohe fi huluane, sania huluane liligi amola sio fi huluane, esalebe ba:i.
13 E da sia: nabi amo, “Bida, di wa:legadole amo liligi medole legele moma!”
14 Be Bida da bu adole i, “Hina Gode! Hame mabu! Na da ledo sema ha:i manu liligi hamedafa nasu!”
15 Be e Gode Ea sia: bu nabi amo, “Gode da liligi amo ea ledo sema fadegaiba:le, amo ledo sema bu legema:ne mae sia:ma!” 16 Amo hou da udiana agoane hamoi. Amalalu, abula amola ganodini liligi huluane bu Hebene ganodini hiougili dagole, hame ba:i.
17 Bida da amo esalawane ba:su ea bai hogosa esalea, Gonilia:se ea asunasi dunu da Saimone ea diasu sogebi hogolalu, ea diasu logo holei amoga doaga:beba:le lelu.
18 Ilia amane wele sia:i, “Misi dunu ea dio amo Saimone Bida da guiguda: esalabala?”
19 Bida da esalawane ba:su ea bai hogolaloba, Gode Ea A:silibu da ea dogoga amane sia:i, “Nabima! Dunu udiana da di ba:musa: doaga:i dagoi. 20 Di wa:legadole gudu sa:ima. Mae beda:iwane, ili sigi masa. Na da ili dima asunasi dagoi!” 21 Amaiba:le, Bida da gudu sa:ili, amo dunuma amane sia:i, “Defea! Dilia hogoi dunu da na. Dilia da abuliba:le misibala:?”
22 Ilia bu adole i, “Dadi gagui Ouligisu ea dio amo Gonilia:se da nini asunasi. E da dunu ida:iwane gala. E da Godema nodone sia:ne gadosa amola Yu dunu huluane da ema hahawane gala. Gode Ea a:igele dunu da ema amane sia:i, ‘Di da Bida ea sia: nabimusa:, amo dunu dia diasuga misa:ne sia:ma!’ ” 23 Bida da Saimone ea diasu ganodini golamusa: misa:ne sia:beba:le, ilia ganodini golili sa:i. Golale hahabe, Bida da wa:legadole, e amola ilia logoga asi. Mogili Yoba moilai esalu Yesu Ea fa:no bobogesu dunu amola sigi asi. 24 Eso afadafa asili, eso enoga Bida da Sesalia moilaiga doaga:i. Amo diasuga, Gonilia:se amola ea fi dunu amola eno na:iyado dunu, Bida doaga:ma:ne ouesalebe ba:i. 25 Bida da ganodini golili sa:imusa: dawa:loba, Gonilia:se da ema beguduli, ea emoga diasa:i. 26 Be Bida da ema wa:legadoma:ne sia:i. “Na da dunu fawane!” 27 Diasu ganodini golili daloba, Bida da Gonilia:sema sia:nanu. Ganodini doaga:le, dunu bagohame gilisibi ba:i. 28 E da ilima amane sia:i, “Yu dunu da sia:ne gadosu hou lalegaguiba:le, e da Dienadaile (Gode Ea hou hame lalegagui dunu) ilima gilisimu da sema bagade galebe. Amo dilia dawa:. Be Gode da nama hou hisu olelei. Dunu huluanedafa da ledo hameba:le, na da ilima gilisimu da defea, E da nama olelei dagoi. 29 Amaiba:le, dilia da nama misa:ne sia:musa: dunu nama asunasiba:le, na da mae hihini misi dagoi. Amaiba:le, dilia abuliba:le nama misa:ne sia:bela:?”
30 Gonilia:se da bu adole i, “Waha amogaluwane defele, gasida, na da na diasu ganodini baloga, 3ougologo agoane sia:ne gadosa esalu. Hedolowane, dunu da hadigi abula amo ganodini sali na midadi lelebe ba:i. 31 E amane sia:i, “Gonilia:se! Gode da dia sia:ne gadosu nabi dagoi. E da dia asigi hou amola fidisu hou ba:lalu. 32 Di da dunu ea dio amo Saimone Bida amo dima misa:ne sia:musa:, adola ahoasu dunu Yoba moilaiga asunasima. E da bulamagau gadofo hahamosu dunu ea dio amo Saimone amo ea diasu ganodini esala. Saimone ea diasu da waiyabo bagade bega: diala. 33 Amo sia: nababeba:le na da mae aligili, dima misa:ne sia:musa:, na dunu ili asunasi. Amola di da hame hihini misi dagoi. Ninia huluane Gode ba:ma:ne guiguda: esala. Hina Gode da ninima olelemusa: dima olelei liligi, amo nabimusa:, ninia da ouesala.”
Bida Ea Sia:
34  * Mousese ea Malasu 10:17Amalalu Bida e amane sia:i, “Dafawane! Na da wali dawa:. Gode da dunu huluanedafa defele ba:sa. 35 Nowa dunu, fifi asi gala amo ganodini esala, e da Godema beda:i galea, amola hou ida:iwane Godema ba:ma:ne hamonana, Gode da amo dunu da hahawane ba:sa. 36 E da sia: ida:iwane amo Yesu Gelesu da Olofosudafa hamoi dagole, Hina Gode esala, Isala:ili dunuma asunasi, amo dilia dawa:. 37 Hou bagadedafa. Yone da ea hanoga fane salasu sia: Ga:lili soge amo ganodini degabo olelei dagoi. Fa:no asili, dunu huluane Isala:ili soge amo ganodini da nabi dagoi. Amo dilia huluane dawa:. 38 Yesu, Na:salede Dunu, amo Ea hou dilia dawa:. Gode da Ea A:silibu Hadigidafa Gala amola gasa bagade hou, Ema i dagoi. E da soge huluane amoga asili, hawa: ida:iwane hamosu. Nowa dunu da Sa:ida:ne amo ea gasaga gagulaligi galea, e da uhinisi dagoi. Gode da fidibiba:le e da agoane hamosu. 39 Ninia da Ea hou huluane Isala:ili soge amola Yelusaleme moilai bai bagade, amo ganodini hamoi, amo ba:i dagoi. Ninia da amoga ba:su dunu esala. Amalalu, wadela:i dunu da Yesu bulufalegeiga gafesiga dabagala:le, medole legei. 40 Be eso udiana amoga, Gode da Yesu wa:lesili, Ea gasaga dunu bu ba:ma:ne wa:legadolesi. 41 Dunu huluanedafa da amo wa:legadoi hame ba:i. Be ba:su dunu ilima Gode da ilegei dagoi amo ilia fawane ba:i. Amo ilegei ba:su dunu ninia amola Yesu, E wa:legadole lalusu, amo esoga gilisili ha:i mai amola hano mai. 42 E da ninima Gode Ea Sia: Ida:iwane Gala dunu huluanema olelema:ne sia:i. Amola Gode da esala dunu amola bogoi dunu ilima fofada:ma:ne, Yesu Gelesu ilegei dagoi. E da amo sia: olelema:ne ninima sia:i.
43 Musa: balofede dunu huluane da Ea fa:no misunu hou olelesu. Nowa dunu da Yesu Ea hou lalegagusia, e da Yesu Ea Dio amo Ea gasaba:le, ea wadela:i hou gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu, ilia da sia:su!”
Gode Ea A:silibu Hadigidafa da Dienadaile Dunuma Misi
44 Bida da sia: daloba, Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da ea sia: nabi dunu amo ilia dogo ganodini aligila sa:i. 45 Yu Yesu Ea fa:no bobogesu dunu ilia Yoba fisili, Bida amola sigi misi, ilia fofogadigili, Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala, Dienadaile dunu ilima i dagoi ba:i. 46 Dienadaile dunu da sia: hisu hisu amoga Gode Ea gasa bagade hou amoma nodoi, amo ilia ba:beba:le, fofogadigi. 47 Bida e amane sia:i, “Dafawane! Amo dunu, nini defele, da Gode Ea A:silibu Hadigidafa lai dagoi. Amaiba:le, ilia da hanoga fane salawane ba:bodaise hamomu da defea.” 48 Amaiba:le, Bida da amo dunu Yesu Ea Dioba:le, hanoga fane sanasima:ne sia:i. Amalalu, ilia da e ilia diasuga eso didia ouesaloma:ne sia:i.

*10:34: Mousese ea Malasu 10:17