27
Bolo da Louma Moilai Bai Bagadega Asi
Fesadase da nini huluane Idali sogega foga ahoasu dusagai amo ganodini asunasimusa: dawa:beba:le, ilia da Bolo amola se dabe iasu diasu esalebe dunu eno, ili amo Yuliase (Louma dadi gagui gilisisu amo ea dio amo “Louma ouligisudafa amoea Dadi Gagui Gilisisu,” amo ganodini ouligisu esala), amo ili ouligima:ne, ema i.
Ninia da foga ahoasu dusagai (amo da A:dalamidiame moilai bai bagadega misi) amo fila heda:le, amo dusagai da A:isia soge bega: moilaiga masunuba:le, ninia Sesalia moilai yolesili asi. A:lisadagase (Ma:sidounia fi dunu musa: Desalounia moilai bai bagade esalu) da nini sigi asi. Golale hahabe, ninia Saidone moilaiga doaga:i. Yuliase da Boloma asigi galu. Amaiba:le e da Bolo ea na:iyado gousa:musa: masa:ne amola liligi lamusa:, logo doasi dagoi. Saidone yolesili asili, ninima fo bagade mabeba:le, ninia Saibalase oga ea la:ididili, amo da fo hame mabe la:idi, amoga asi.
Oga be yolesili, hano degele, ninia hano amo ea bega: Silisia amola Ba:mafilia dialu, amo hanoga asili, Maila moilai Lisia soge ganodini amoga doaga:i.
Amo moilaiga, Yuliase da dusagai eno A:legesa:nadalia moilai bai bagadega misi, Idali sogega masunu, amo ba:beba:le, e da nini amoga fila heda:ma:ne oule asi.
Ninia gebewane foga ahoanu, logo gasawane ba:i. Amalalu ninia Naidase moilai bai bagade gadenenewane doaga:i. Be fo bagade da ninia logo damubiba:le, ninia Galidi oga amo fo hame mabe la:ididili asili, Sa:lamouni goa baligi. Be gadenene, logo gasa bagade ba:lu, ninia soge ea dio amo Dusagai Gaga:i Sogebi, Lasia moilai (dusagai aligisu sogebi) gadenene, amo sogega fi galu.
Eso bagohame ouesalu, Gousa:su Eso da baligi dagoi ba:i. Fo bagade eso da doaga:beba:le, bu masunu da hamedei agoane ba:i. Bolo da Yuliase amola dusagai genonesisu dunu, ilima fada:i sia: amane olelei, 10 “Dilia! Ninia wali bu masunu logo da ga:nasidafa ba:mu, na dawa:! Ninia bu ahoasea, liligi bagohame fisili, amola dunu bagohame bogoi dagoi ba:mu!”
11 Be Yuliase da Bolo ea sia: mae nabawane, dusagai gagui dunu amola dusagai ouligisu dunu, ela sia: fawane nabi. 12 Dusagai Gaga:i Sogebi da dusagai fisu noga:i hame galu. Amogawi, anegagi oubiga dialumu da defea hame ba:i. Amaiba:le, dunu huluane mogili, bagohame ilia amo sogebi fisili, Finigisi sogebi doaga:musa: asili, anegagi oubi amoga Finigisi amoga fimusa: dawa:i galu. Finigisi da dusagai aligisu sogebi Galidi oga ganodini diala. Amo ea midadi da ga (north) amola ga (south) ba:sa.
Fo Bagade Mabeba:le, Hano da Gafului.
13 Fo asaboi gala da ga (south) muni mabeba:le, dusagai ouligisu dunu da ilia hanai amo hamomusa: dawa:i galu. Ilia ‘a:go’ (dioi liligi efega la:gi, dusagai mae masa:ne hanoga salasu liligi) duga:le, dusagai da foga ahoanu, Galidi oga bega: gadenenewane ahoasu. 14 Be fo bagade heda:le (amo fo da “Fo da Ga (north) Misi” ilia da sia:su) oga amo la:ididili amoga misi. 15 Amo fo da dusagai amoga doaga:le, dusagai da yaguguli, masunu gogolei. Amaiba:le, ninia hanaiga fisili, dusagai da sinidigili, foga udigili ahoasu. 16 Oga ea dio amo Gouda amoga doaga:le, ninia amoea fo hame mabe la:ididili ahoanu, dusagai bagade ea mano (dusagai fonobahadi) amo wadela:sa:besa:le, ninia gasawane hawa: hamobeba:le, la:gi dagoi. 17 Amalalu, hiougili, gaguia gadole, amo dusagai fonobahadi ninia dusagai bagade amo da:iya ligisili, dusagai bagade da hanoga fabeba:le, fudagala:sa:besa:le, ninia efe haguduga ligisili, la:gi dagoi. Dusagai genonesisu dunu dusagai da sa:ibaso bi Libia be gadenene amoga fasa:besa:le, foga ahoasu abula fadegai dagoi. Amalalu, dusagai da hisu foga fabeba:le asi. 18 Isu gibula bobodoi bagade da hame yolei. Amaiba:le, golale hahabe, dusagai da magufasa:besa:le, ilia liligi ganodini sali amo mogili gadili ha:digi.
19 Golale hahabe, ilia da dusagai genonesisu liligi amo mogili gadili ha:digi. Bai amo liligi da dioi bagade ba:i. 20 Eso bagohame amoga ninia eso amola gasumuni hamedafa ba:su. Fo da mae fisili manu. Ninia da dafawane hamoma:beyale dawa:lusu fisili, bogoma:beale dawa:i galu.
21 Dunu huluane da eso bagohame ha:i mae nawane hawa: hamonanu, Bolo da ilia gilisisu amo ganodini lelu, amane sia:i, “Dilia da na sia: nabawane, Galidi soge hame yolesimu da defea galu. Agoane hamoi ganiaba, ninia dusagai wadela:lesi amola liligi huluane fisi dagoi hame ba:la:loba. 22 Be wali na dilima ha:giwane sia:sa. Dilia dogo denesima! Dunu afae da hamedafa bogomu. Be dusagai fawane fisi dagoi ba:mu.
23 Gasi ganodini, Gode (na da Ea mano amola Ema nodone sia:ne gadosa), amo Ea a:igele dunu da nama misini, amane sia:i, 24 ‘Bolo! Di mae beda:ma! Di da Louma gamane ouligisudafa dunu ba:mu. Gode Ea hou da ida:iwane. E da dunu huluane di amola gilisili dusagai ganodini ahoasu dunu huluane ilia bogomu logo ga:i dagoi.’
25 Amaiba:le, dilia dogo denesima! Na da Gode Ea sia: dafawaneyale dawa:be! Ninia Ea nama adoi defele ba:mu, na dawa:! 26 Be fo da gasa bagade mabeba:le, ninia dusagai da oga bega: somu.”
27 Fo da degabo heda:le, hi aduna aligili, ninia dusagai da Medidela:inia Hano Waiyabo Bagade amo ganodini foga fabeba:le lalu. Gasimogoa, dusagai genonesisu dunu da ninia da bega: doaga:mu gadeneidafa dawa:i galu. 28 Amaiba:le, hano ea lugudu defei dawa:ma:ne, ilia dioi liligi efe bidiga la:gili, hanoga galadigili, igi fa:iga doaga:i. Defei da 40 mida agoane ba:i. Fonobahadi ouesalu, bu hamone, lugudu defei 30 mida ba:i. 29 Dusagai da igiga fasa:besa:le, genonesisu dunu da ‘a:go’ biyaduyale gala, dusagai ea baligiga hanoga sali. Hadigi da hedolo misa:ne, ilia sia:ne gadoi.
30 Amalalu, genonesisu dunu ilia da dusagai fisimusa: dawa:i galu. Ilia dusagai mano hanoga gududili sanasili, ilia ogogole ‘a:go’ eno dusagai ea hagomodini amoga ligisimusa: sia:i. 31 Be Bolo da dadi gagui ouligisu amola dadi gagui dunu, ilima amane sia:i, “Dusagai genonesisu dunu da dusagai fisisia, dunu huluane da bogogia:mu!” 32 Amaiba:le, dadi gagui dunu da efe amoga dusagai fonobahadi da dusagaidafaga la:gi, amo hedofabeba:le, dusagai fonobahadi da udigili fisi.
33 Eso misunu gadenene ba:loba, Bolo da ilima ha:i moma:ne ha:giwane sia:i, amane, “Dilia da hi aduna ha:i mae nawane ouesalu. 34 Amaiba:le, dilia mae bogoma:ne, ha:i moma:ne, na da dilima ha:giwane sia:sa. Dilia da se hamedafa nabimu.” 35 Amo sia:nanu, Bolo da agi lale, Godema nodone sia:ne gadole, fifili, ilima i. 36 Amalalu, ilia dogo denesini, dunu huluane da ha:i mai. 37 Dunu huluane da 276 amo dusagai ganodini sali. 38 Ilia sadini mai dagoloba, ilia dusagai hagima:ne, widi ha:i manu huluane ganodini sali, amo hanoga galadigi.
Dusagai da Mugului
39 Hahabe doaga:loba, dusagai da soge be gadenene dialebe ba:i. Be dusagai genonesisu dunu da amo soge dio hame dawa:i. Be ilia da soge bega: bosada:i umiwane dialebe ba:beba:le, dusagai genonesili amo bega: somusa: ilegei galu. 40 Amaiba:le, ‘a:go’ liligi hanoga fisimusa:, efe damui dagole, eno efe logo olelesu sua:su amoga bagelesi fadegai. Amalalu, dusagai da hagomodini masa:ne, ilia dusagai abula dusagai hagomodini gala gaguia gadole, dusagai da bega: doaga:musa: ahoanu. 41 Be dusagai da sa:i boso bi fai dagoi. Dusagai hagomodini da bai bagadeba:le, masunu gogolei. Be dusagai ea baligi da hano gafului amoga fananebeba:le, mugulumu agoai ba:i.
42 Dadi gagui dunu ilia da se dabe iasu hamosu dunu huluane dasisa:ili, bega: doaga:le udigili hobea:sa:besa:le, amo logo damumusa: huluane medole legemusa: ilegei galu.
43 Be dadi gagui ouligisu dunu, e da Bolo gaga:musa: dawa:beba:le, ili logo hedofai. E sia:beba:le, dasi dasu dawa:su dunu da hidadea dusagai fisili hanoga soagala:le, bega: dasi sa:i. 44 Eno da fa:no bobogele, ifa da:fe amola dusagai mugului liligi, amo gaguiwane bega: doaga:musa: asi. Amaiba:le, ninia huluane hahawane bega: doaga:i.