A:IMOSE
(Da:i Sia: - Amos; Modu – Amosa; Bisini – Amos)
Hidadea Sia:
A:imose da balofede (Gode Sia: Alofesu dunu) esalu. Eno balofede dunu ilia sia: da fa:no dedei, e da degabo. E da moilai amo Yuda la:di amo ganodini esalu, be e da Isala:ili dunu ilia ga (north) la:di amo ganodini esalu, ilima Gode Ea Sia: olelei. E da ode 800 Y.H.M. amoga Gode Ea Sia: olelei. Amo esoga, Isala:ili dunu da bagade gagui dunu agoane ba:i. Ilia da dabuagado Gode Ea hou lalegaguiwane ba:i amola ilima ha lai dunu da doagala:mu ilia da hame dawa:i. Be A:imose e da liligi bagade gagui hou da dunu bagahame fawane gagui e da ba:i dagoi. Bagade gagui dunu da hame gagui dunu ilima hame asigisu. Ilia da dabuagado fawane Gode Ea hou lalegagui amola gasa hamomu hame dawa:i.
E da fa:no misunu hou dawa:beba:le, e da mae beda:iwane Gode Ea Sia: olelei. Gode da Isala:ili dunuma se dabe iasu imunu, amo e da olelei. E da Isala:ili dunuma moloidafa hou hamoma:ne sia:i. E eno amane sia:i, “Wadela:i hou higama! Moloidafa hou amo hanama! Fofada:su moloidafa hou ba:ma! Amabela:? Hina Gode da Ea fi dunu hame bogoi esalebe ilima gogolema:ne olofoma:bela:?” (Sia:alalo 5:15)
Sia: Dedei Diala
1 Isala:ili Soge Dafulili Esalebe Fi
da Fofada:su Ba:mu...Sia:alalo 1: 1-2:5
2 Isala:ili da Fofada:su Ba:mu...Sia:alalo 2: 6-6:14
3 Esalebe Ba:i Biyale Gala...Sia:alalo 7:1-9:15
1
A:IMOSE
* 2 Hina bagade 15:1-7; 2 Hou Olelesu 26:1-23; 2 Hou Olelesu 14:23-29A:imose da sibi ouligisu dunu galu. Ea moilai dio da Degoua. Gode da ema amo fa:no misunu hou da Isala:ili dunuma doaga:mu, amo olelei. Amo eso galu Asaia da Yuda fi ilima hina bagade esalu amola Yelouboua:me (Yihoua:se egefe) ea da Isala:ili fi amo ea hina bagade hamone ouligibi. Gode da amo sia: ema olelelalu, ode aduna ha:digili, bebeda:nima bagade misi.
Youele 3:16A:imose da amane sia:i,
“Hina Gode da Saione goumi amogai esala.
Ea sia: da laione wa:me ea sia: defele naba amola gugelebe agoai
amo E Yelusaleme moilai bai bagade ganodini husa esalebe.
Ohe fofole nasu soge da biosa amola gisi Gamele goumi ganodini heda:lu amo osobo soa:golome agoane afadenene biosa.”
Gode da Isala:ili Dafulili Esalebe Fi Ilima Se Dabe Ima:ne Fofada:sa
Silia
Aisaia 17:1-3; Yelemaia 49:23-27; Segalaia 9:1Hina Gode da amane sia:sa, “Dama:sagase fi dunu ilia da wadela:i hou amo bu hamone, bu hamone agoane hamobeba:le, Na da dafawane ilima se dabe imunu. Ilia da Gilia:de dunu ilima dodona:giwane se bagade iasu. Amaiba:le, Na da hina bagade dunu Hasa:iele amo ea diasu nema:ne, lalu sanasimu, amola hina bagade dunu Beneha:ida:de ea gasa bagade gagili sali moilai nema:ne, lalu sanasimu. Huluane da nene dagoi ba:mu. Na da Dama:sagase gagoi logo ga:i amo huluane dusa:le dagoma. Amola Na da dunu fi huluane A:ifene umi soge ganodini esalebe amo huluane sefasimu amola Bedidini soge ea hina bagade dunu amo huluane sefasimu. Amola ga fi dunu ilia Silia fi dunu huluane Ge sogega se iasu diasu ganodini sanasima:ne, Na da logo doasimu.”
Filisidia
§ Aisaia 14:29-31; Yelemaia 47:1-7; Isigiele 25:15-17; Youele 3:4-8; Sefanaia 2:4-7; Segalaia 9:5-7Hina Gode da amane sia:sa, “Ga:isa osobo dogone fi dunu da wadela:i hou amo bu hamone, bu hamone, agoane hamobeba:le, Na da dafawane ilima se dabe imunu. Ilia da dunu fi afae amo afugili, bidi mae lale udigili hawa: hamomusa:, Idome sogega esalebe dunuma bidi lai. Amaiba:le, Na Ga:isa moilai bai bagade gagoi dobea amoga lalu ulagili salimu, amola ilia gagili sasali diasu huluane amola liligi huluane da nene dagoi ba:mu. Na da A:siedode amola A:siegelone moilai bai bagade elea hina bagade huluane fadegale sefasimu. Na da Egelone moilai bai bagade fi ilima se dabe imunu, amola Filisidini dunu oda esafulubi, amo ilia da bogogia:mu.”
Daia
** Aisaia 23:1-18; Isigiele 26:1-28:19; Youele 3:4-8; Segalaia 9:1-4; Ma:diu 11:21-22; Luge 10:13-14Hina Gode da amane sia:sa, “Daia dunu fi ilia da wadela:i hou amo bu hamone, bu hamone, agoane hamobeba:le, Na da dafawane ilima se dabe imunu. Ilia da dunu fi afae ilia dunu huluane afugili Idome sogega afugili asi. Ilia musa: gousa:su sia: ilegele hamoi amo hohonone wadela:lesi dagoi. 10 Amaiba:le, Na Daia moilai bai bagade amo ea gagoi nema:ne, lalu bidi imunu. Amola ea gagili sali diasu huluane laluga nemu.”
Idome
11  †† Aisaia 34:5-17, 63:1-6; Yelemaia 49:7-22; Isigiele 25:12-14, 35:1-15; Oubadaia 1-14; Ma:lagai 1:2-5Hina Gode da amane sia:sa, “Idome fi ilia da wadela:i hou amo bu hamone, bu hamone agoane hamobeba:le, Na da dafawane ilima se dabe imunu. Ilia da yolalali (Isala:ili dunu) amo medole legemusa:, benea ahoasu. Ilia da nimi bagade hamoi amola hame yolei. 12 Amaiba:le Na da Dima:ne moilai bai bagadega lalu iasimu, amola Bosela gagili sali moilai bai bagade amo laluga ulagisimu.”
A:mone
13  ‡‡ Yelemaia 49:1-6; Isigiele 21:28-32, 25:1-7; Sefanaia 2:8-11Hina Gode da amane sia:sa, “A:mone fi ilia da wadela:i hou amo bu hamone, bu hamone agoane hamobeba:le, Na da dafawane ilima se dabe imunu. Ilia ha lai gegei bagade soge eno lamusa: amo ganodini abula agui uda Gilia:de esalu amo dadamuni fane dagoi. 14 Amaiba:le, Na La:ba moilai bai bagade fi ilima amola gagoi dobea laluga nema:ne lalu imunu, amola ilia gagili Sali diasu huluane laluga ulagimu. Amalu gegesa bulubulubi amo nabimu, amola gegebe amo da isu bagade mabe agoai ba:mu.
15 Ilia hina bagade dunu amola ea dadi gagui ouligisu dunu ilia da ga sogega udigili hawa: hamomusa:gini mugululi asi dagoi ba:mu.”

*1:1: 2 Hina bagade 15:1-7; 2 Hou Olelesu 26:1-23; 2 Hou Olelesu 14:23-29

1:2: Youele 3:16

1:3: Aisaia 17:1-3; Yelemaia 49:23-27; Segalaia 9:1

§1:6: Aisaia 14:29-31; Yelemaia 47:1-7; Isigiele 25:15-17; Youele 3:4-8; Sefanaia 2:4-7; Segalaia 9:5-7

**1:9: Aisaia 23:1-18; Isigiele 26:1-28:19; Youele 3:4-8; Segalaia 9:1-4; Ma:diu 11:21-22; Luge 10:13-14

††1:11: Aisaia 34:5-17, 63:1-6; Yelemaia 49:7-22; Isigiele 25:12-14, 35:1-15; Oubadaia 1-14; Ma:lagai 1:2-5

‡‡1:13: Yelemaia 49:1-6; Isigiele 21:28-32, 25:1-7; Sefanaia 2:8-11