3
Isala:ili dunu! Nabima! Dunu fi amo Ea Idibidi soge ganodini esalu amo lale guda:i. Goe sia: amo Hina Gode Ea dilia hou olelema:ne sia:i, amo nabima! Osobo bagade dunu fifilai huluane ganodini, Na da dilia fi amo fawane dawa: amola dili fawane ouligisa. Amaiba:le dilia wadela:i hou da bagadedafa ba:sa amola Na da dilima se dabe imunu amo yolesimu da hamedei. Bai eno fifilai dunu ilia ba:ma:ne.
Balofede Dunu Ea Hawa: Hamosu Hou
Ma dunu aduna da sogega ahoasea ela da sogebi amogai ela da gousa:mu amo hidadea hame ilegesala:? Be laione wa:me bagade ea da udigili hala halaia gegesabela:, ea ohe mae ba:le da? Abuliba:le da waha debe laione wa:me ea diasu ganodini, amomane ea ohe amo mima:bela:?
Ma sio sani amo ganodini isu hame gasa:le legesea, sani ganodini diagoma da dasabela:? Ma sani ganodini da dilisi amo da udigili fada:ne dabela:?
Gegesea dusu galamudi (dalabede) amo moilai bai bagade fi amo ganodini udigili dubi nabima:bela:? Ma moilai bai bagade fi amogai ha:i o esoi doaga:sea da Hina Gode iaguda:iba:le fawane maha.
Ouligisudafa Hina Gode Ea da liligi hamomusa: ilegesea, E da hidadea Ea hamomu liligi amo Ea hawa: hamosu dunu amo balofede dunu ilima olelesa.
Be laione wa:me bagade ea hala halaia masea, nowa da hame beda:ma:bela:? Amola Ouligisudafa Hina Gode Ea sia:sea da nowa da Ea sia: hame sisia:sala:?
Samelia Soge da Gugunufinisi Dagoi Ba:mu
Sia: goe Idibidi soge amola Asiedode soge hina bagade ilia diasulali amo ganodini dunu esalebe huluane ilima olelema, “Dilia huluane Samelia gafulu amodili gilisima. Bidi hamosu amola wadela:i hou ilia da amogawi hamonanebe amo ba:ma.
10 Hina Gode da amane sia:sa, “Samelia dunu fi ilia da wadela:i hou bagade hamosu amola wamolasu hou amola gegesu hou. Ilia hou noga:idafa da afae agoane da hame hamosa, amola moloi dunu fi hame. 11 Amaiba:le, ha lai dunu da ilia soge amo huluane sisiga:le dagole amola ilia gagoi amo mugulumu amola liligi huluane amo ganodini dialebe amo lidimu.”
12 Hina Gode da amane sia:sa, “Laione wa:me bagade ea sibi afae fane nasea, amo ouligisu dunu da amo sibi ea emo aduna o ge afae fawane amo bu lidisa. Amaiba:le, amo defele, Samelia osobo dogone fi dunu wali da noga:le diaha, be fa:no bagahamedafa fawane ba:mu. 13 Nabima! Ya:igobe egaga fi ilima sisasu olelema!” Ouligisudafa Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa.
14  * 2 Hina bagade 23:15“Isala:ili dunu da wadela:i hou bagade hamobeba:le, Na da ilima se dabe imunu. Amo esoga Na da Bedele oloda huluane wadela:lesimu. Oloda huluane ilia hegomai hono huluane da fadegale fasili, osoboga ha:digi dagoi ba:mu. 15 Na da anegagisu eso diasu amola dogolosu eso diasu amola wadela:lesimu. Diasu noga:le nenemene gagui amola ‘aifoli’ amoga nina: hamoi, amo huluane amola diasu bagade Na da mugululi dagomu.”

*3:14: 2 Hina bagade 23:15