10
Da:niele da Daigalisi Hano Bega Esala Ba:i
(Sailase da Besia soge amoga hina bagade galu. Ea ouligisu hou ode osoda amoga, Da:niele (ea dio eno da Beledesia:sa) da esala ba:i dagoi. Amo esala ba:i ea bai da dafawane be dawa:mu da gasa bagade ba:i. Be a:igele dunu da amo ea bai, Da:niele ea esala ba:su ganodini ema olelei.
Da:niele ea sia:ne iasu da agoane, “Amo esoga, na da hi udiana se nabawane disa esalu. Amo hi udiana amoga, na da ha:i manu noga:i amola hu amola waini mae nawane esalu. Na busa hinabo amola na da hame gisu, udigili esalu.
Amo odega, oubi age amola amo ea eso 24 amoga, na da Daigalisi Hano bagade amo ea bega: lelebe ba:i. * Wamolegei Sia: Olelesu 1:13-15; 2:18; 19:12Na da ba:le gadole, dunu afae amo abula noga:i ga:ne amola bulu gouliga hamoi idiniginisi amo lelebe ba:i. Ea da:i da igi ida:iwane agoane hadigi ba:i. Ea odagi da hadigidafa ha:ha:na ea bagele gala:i agoane ba:i. Ea si da lalu sawa: agoane ba:i. Ea lobo amola ea emo da balase ela:mei agoane ba:i. Amola ea sia: da dunu amola uda gilisisu bagadedafa amoga ilia ha:giwane sia: dasu defele nabi.
Nisu ni fawane da esala ba:i liligi ba:i. Dunu eno da na gilisili esalu, amo da beda:iba:le, hobeale, wamoaligili, liligi hame ba:i. Amaiba:le, na fawane da amo esala ba:i liligi ba:sawane esalu. Na gasa huluane fisi dagoi ba:i, amola na odagi da bagadewane afadeneiba:le, na sama da na dawa:mu da hamedei ba:la:loba. Na da amo dunu ea sia: nabalalu, na da osoboga sidina sa:ili, na odagi osoboga digili dialu.
10 Amalalu, a:igele dunu da na lobolele, hiougili gadole, na da muguni bugili amola lobo gagula sa:i dialu. Na da bagade beda:iba:le, fofogolalu.
11 A:igele dunu da nama amane sia:i, “Da:niele! Gode da dima bagadewane asigisa. Wa:legadoma! Na sia: noga:le nabima. Gode da na dima adoma:ne asunasi dagoi.” E da amo sia:beba:le, na da yaguguiwane, wa:legadole lelu.
12 Amalalu, e da nama amane sia:i, “Da:niele! Di mae beda:ma! Di da Gode Ea hou hobea misunu amo dawa:ma:ne dia hou fonoboi, amo eso age amola fa:no, Gode da dia sia:ne gadosu nabi dagoi. Na da dia sia:ne gadosu adole ba:su amo adole imunusa: misi dagoi. 13  Wamolegei Sia: Olelesu 12:7Na da hedolo misunu hanai galu. Be a:igele ouligisu amo da Besia fi ouligisa, e da eso21 amoga na misunu logo hedofai. Na da Besia soge ganodini, nisu udigili esalebeba:le, Gode Ea bisili bagade a:igele ouligisu fi amo ganodini a:igele afae amo ea dio da Maigele da na fidimusa: misi. 14 Di da hou amo da dia fi dunu amola uda ilima hobea doaga:mu, amo noga:le dawa:ma:ne, na da dima olelemusa: misi. Amo esala ba:i ea bai da hobea misunu hou.
15 Ea sia: nababeba:le, na da osoba ba:le guduli, mae sia: baouni lelu. 16 Amalalu, a:igele (e da dunu agoane ba:i) ea lobo molole, na lafi gadofo digili ba:i. Amalalu, na da ema amane sia:i, “Hina! Na da amo esala ba:i dawa:beba:le, gasa hamedafa. Gasa hameba:le, na da yagugui fisimu gogolei. 17 Na da udigili hawa: hamosu dunu amo ea hina ea midadini lela, amo defele lela. Na da habodane dima sia:ma:bela:? Na da gasa hamedafa amola na da helega ha:ha:i.”
18 Amo dunu da nama bu gagulaligiliba, na gasa bu lai dagoi. 19 E nama amane sia:i, “Gode da dima bagade asigisa. Amaiba:le, di mae beda:ma. Amola dia dogo denesini aligima.” E da amo sia:beba:le, na gasa da bu baligili sinidigi. Na da ema amane sia:i, “Hina! Di nama sia:musa: misi sia: nama adoma. Dia da na gasa nama bu i dagoi.”
20 - 21 E amane sia:i. “Na da dima sia: amo Dafawane Sia: Buga amo ganodini dedei liligi, dima adola misi. Wali na da Besia ouligisu a:igele, ema gegemusa: masunu. Amalalu, Galigi fi ouligisu a:igele da misunu. (Na da amoga gegemusa: fidisu dunu eno hame ba:sa. Isala:ili fi ouligisu a:igele noga:i, amo Maigele, hi fawane da na fidisa).

*10:5: Wamolegei Sia: Olelesu 1:13-15; 2:18; 19:12

10:13: Wamolegei Sia: Olelesu 12:7