26
Ha:i Manu Gamibi Iasu
Dilia da soge amo dilia Hina Gode da dilima iaha, amo lai dagosea amola amo ganodini fi dagosea, * Gadili Asi 23:19ha:i manu dilia da soge amo dilia Hina Gode da dilima iaha amo ha:i manu degabo fai lale, daba ganodini salima. Amasea, sogebi Godema nodomusa: E da ilegei, amoga masa. Gobele salasu dunu da amo esoha ouligisu hou hamonana, ema amane sia:ma, ‘Na da wali sia:sa, na da soge amo Gode da ninia aowalali ilima imunu ilegele sia:i, amoga na da misi dagoi.’
Amasea, gobele salasu dunu da dima daba lale, dilia Hina Gode amo Ea oloda midadi ligisimu. Amasea di da Hina Godema amane sia:mu, “Na aowalali ada da udigili lalebe A:lamiane dunu. Ea fi da bagahame amola e da Idibidi sogega asili fi. Amogawi, ea fi da bagade hamosu amola gasa bagade ba:i. Be Idibidi dunu da ninima se bagade iasu. Ninia da ilia udigili hawa: hamosu dunu esalu, se bagade nabasu.
Amalalu, ninia da ninia aowalalia Hina Godema se nabawane wesu. Amola Hina Gode da ninia wesu nabi dagoi. E da ninia se nabasu amola ninia gasa bagade udigili hawa: hamosu ba:i dagoi. Amaiba:le, Hina Gode da gasa bagadewane nini Idibidi sogega fisili masa:ne, guiguda: oule misi. E da gasa bagade musa: hame ba:su hou, amoga nini oule misi. Amola dunu huluane da bagade beda:i. E da amo noga:i sogega oule misi. Amo soge noga:i ganodini da fedege agoane bulamagau dodo maga:me amola agime hani bagade hano agoane a:i ahoabe. 10 Amola wali Hina Gode, na da ha:i manu degabo fai Di da ninima i liligi, amo dilima imunusa: gaguli misi.’ Amasea daba amo dia Hina Gode Ea midadi ligisima amola Ema beguduma.
11 Amasea, dilia, dilia sosogo fi, Lifai dunu amola ga fi dilia fi ganodini esala da liligi huluane noga:iwane dilia Hina Gode da dilima amola dilia fi ilima i, amo dawa:beba:le, hahawane nodomu.
12  Mousese ea Malasu 14:28-29Ode osoda da ‘daide’ ode. Amo ode ganodini dilia liligi lai huluane nabuane fifili, la:idi afae ligisili Lifai dunu, ga fi dunu, guluba: mano amola didalo dilia diasu ganodini esala, ilima sadima:ne ima. 13 Amasea, dilia Hina Godema amane sia:ma, ‘Sema ‘daide’ liligi afae da na diasu ganodini hame diala. Na da Dima i ha:i manu lale, Lifai dunu, ga fi dunu, guluba: mano amola didalo ilima Dia sia:i defele i dagoi. Dia sia:i huluane na da fa:no bobogei amola afae da hame gogolei. 14 Na da na Hina Gode Ea sia: huluane nabi dagoi. Na da dunu bogoiba:le dinanoba, Dima i ha:i manu hame mai. Na da ledo galea hame mai amola bogoi dunuma dawa:ma:ne hame i. Hina Gode! Na da Dia ‘daide’ imunu hamoma:ne sia:i huluane defele hamoi dagoi. 15 Di da Dia Hadigi Diasu Hebene amo ganodini esala. Amoga, Di ba:le guduli, amola Dia fi Isala:ili amola soge (amo ganodini da fedege agoane bulamagau dodo maga:me amola agime hani bagade hano agoane a:i ahoabe) amo Di da musa: ninia aowalali ilima ima:ne ilegele sia:i defele, ninima i dagoi, amo hahawane dogolegelewane fidima:ne sia:ma.’
Hina Gode Ea Hamoma:ne Sia:i Amoma Fa:no Bobogema
16 Dilia Hina Gode da wali eso amo Ea hamoma:ne sia:i amola Ea sema fa:no bobogema:ne sia:sa. Dilia dogoga amola dilia asigi dawa:suga, amo noga:le nabawane hamoma. 17 Dilia da wali eso, Hina Gode da dilia Godedafa sia:i dagoi. Dilia da Ea hamoma:ne sia:i noga:le nabimu amola Ea Sema huluane hamomu amo dilia da ilegele sia:i dagoi. 18  Gadili asi 19:5; Mousese ea Malasu 4:20, 7:6, 14:2; Daidase 2:14; 1 Bida 2:9Wali eso Hina Gode da Ea musa: ilegele sia:i defele, dilia da Ea fidafa sia:i. Amola E da dili Ea sema noga:le nabawane hamoma:ne sia:sa. 19 E da dilia fi amo fi huluane E da hamoi amo baligimusa: hamomu. Dilia hou hamomuba:le, dunu fi eno da Gode Ea Dio hadigi gala ba:mu amola Ema nodomu. Dilia da Ea ilegele sia:i defele, Ea: fidafa ba:mu.

*26:2: Gadili Asi 23:19

26:12: Mousese ea Malasu 14:28-29

26:18: Gadili asi 19:5; Mousese ea Malasu 4:20, 7:6, 14:2; Daidase 2:14; 1 Bida 2:9