2
Eseda da hina bagade Uda Sogebi Lai
Fa:no, hina bagade ea ougi hou gumibi galu, e da Fa:sedai ea hou hamoi amola hina bagade hi sema hamoi amo bu gebewane dadawa:lalu. Amaiba:le, hina bagade ema gadenene fada:i sia:ne iasu dunu da ema amane naba ba:i, “Di da dunuga hame dawa:digi a:fini noga:idafa, ili hogomu da defeala:? Di dia fifi asi gala huluane amo ganodini, eagene ouligisu dunu ilegema. Ilia da amo a:fini huluane oule misini, dia uda iligili diasu gagusi (moilai bai bagade Susa, amo ganodini diala) amoga oule misunu da defea. Ilia da amo a:fini, Hega:iai ema nina: hamoma:ne oule misa:ne sia:ma. (Hega:iai da hina bagade ea uda amo ouligisu. E da gulusu danai dunu esalu).
Amasea, nowa a:fini dia hanaiwane ba:sea, amo di lale, Fa:sedai ea sogebi ema ima.” Hina bagade da amo fada:i sia: da noga:iyale dawa:beba:le, amoga fa:no bobogei.
Yu dunu amo ea dio Modigai (Ya:ie egefe) da Susa moilai bai bagade amo ganodini esalu. Ea fi da Bediamini fi amola e da Gisi amola Simiai elagaga fi dunu esalu.
* 2 Hina bagade 24:10-16; 2 Hou Olelesu 36:10Musa:, Ba:bilone hina bagade amo Nebiuga:denese, da Yuda hina bagade amo Yihoiagimi afugili, Yelusaleme moilai bai bagade fisili Ba:bilone sogega udigili hawa: hamoma:ne oule asi. Amo esoga, e da eno Yuda dunu amola afugili asi. Amola Modigai da amo mugululi asi dunu amo ili gilisili asi. Modigai da eya ea uda mano ea dio amo Eseda, amo da guluba: mano fofoi. Amo mano ea Hibulu diodafa da Hada:sa, amola e da uda a:fini noga:idafa ba:su.
Hina bagade da amo sia:beba:le, ea ouligisu dunu da a:fini bagohame Susa moilai bai bagadega oule misi. Ilia da Eseda amola oule misini, Hega:iai (hina bagade ea uda gilisisu ouligisu dunu) amoea ouligima:ne i.
Hega:iai da Eseda noga:i ba:i. E da Esedama nodoi ba:le, e da liligi noga:iga nina: hahamonesisi, amola ha:i manu noga:idafa i. Amola e da golasu sesei noga:i ema olei, amola a:fini fesuale ilia da Eseda fidima:ne, Hega:iai ea sia:i. 10 Eseda da Yu a:fini galu. Be Modigai ea fada:i sia: nababeba:le, Eseda da amo hou wamolegei. 11 Eso huluane, Modigai da Esedama liligi doaga:mu hou amo nabima:beale, hina bagade idua ilia gilisisu diasu gagoi midadi lalabo aliligisa lalalusu.
12 Ilia da ode afae amoga, mae fisili, amo a:fini huluane ilima nina: hamosu. Oubi gafeyale ganodini, ilia a:finima susuligi meya udululasu. Amo fa:no ilia da oubi eno gafeyale ganodini gabusiga: susuligi (bolosame) amoga amo a:finima udululasu. Amalalu, ilia da a:fini afae afae amo hina bagade Segesisima oule ahoasu. 13 A:fini afae afae da uda gilisisu diasu fisili, hina bagade ea diasuga asili, e da ea hanai liligi ga:musa: asi. 14 E da hina bagade ea diasuga daeya asili, amola hahabe ilia da e uda gilisisu diasu eno amoga oule momafusu. Amogawi, gulusu danai dunu eno ea dio amo Sia:isaga:se da hina bagade ea gidisedagi uda ouligisu. Amo a:fini da bu hina bagadema bu hame ahoasu. Be hina bagade da ema hanaiba:le, e misa:ne sia:beba:le fawane bu ahoasu.
15 Eseda da A:biha:ile ea mano, amola e bogoloba, ea ola Modigai da e fofoi. Eseda da a:fini noga:i amola dunu huluane da ema nodoi. E da hina bagadema ahoanoba, e da abula Hega:iai (gulusu danai dunu amo da uda gilisisu ouligisu) amo ea sia:i defele abula ga:ne asi. 16 Ode fesuale amola oubi ganumu (amo oubi ea dio da Dibede) amo hina bagade Segesisi ea ouligibi odega, ilia Eseda amo hina bagade Segesisi ea diasuga oule asi. 17 Hina bagade da Eseda baligili hanaiwane ba:i. E da Esedama hanai amo da oda a:fini ilima hanai baligi dagoi. E da hina bagade ea habuga amo Eseda ea dialumaga figisili, Fa:sedai ea musa: gagui sogebi Esedama i dagoi. 18 Amalalu, Segesisi da Eseda nodoma:ne, lolo bagade mai. Amoga e da eagene hina amola ouligisu dunu huluane hiougi. E da ea fifi asi gala dunu huluane helefima:ne eso ilegei, amola hahawane dogolegele liligi bagohame sagoi.
Modigai da hina bagade ea Esalusu Gaga:i
19 Amohaga, hina bagade da Modigai amo eagene ouligisu hawa: hamoma:ne ilegei. 20 Be Eseda da Yu uda, be e da Modigai ea sia:i defele, amo sia: wamolegei. Ea uda manohadi eso amo defele, e da Modigai ea sia: nabasu.
21 Modigai da hina bagade diasuga eagene ouligisu hawa: hamonanu. Amo esohaga, Bigada:ina amola Dilese (ela da gulusu danai dunu amo da hina bagade ea sesei logo ga:su sosodo aligisu) ela da hina bagade Segesisi ema ougiba:le, e medole legemusa: ilegei.
22 Modigai da amo sia: ilegei nabalu, hina bagade uda Eseda ema olelei. Eseda da alofele Modigai ea ba:i liligi amo hina bagade Segesisi ema adoi. 23 Ilia da amo sia: bai hogole, abodelalu, sia: adole i da dafawane ba:i. Amaiba:le, ilia Bigada:ina amola Dilese ela galogoa efega bagele hegoa:nesi. Hina bagade da sia:beba:le, eagene ouligisu dunu ilia da amo hou huluane, fifi asi gala meloa dedei amo ganodini dedene legei.

*2:6: 2 Hina bagade 24:10-16; 2 Hou Olelesu 36:10