10
Segesisi amola Modigai elea Gasa Bagade Hou
Hina bagade Segesisi ea da hano wayabo bagade bega: fi, amola ea soge huluane ganodini dunu, ilima ha:giwane udigili hawa: hamoma:ne gasa fili sesesu. Hina bagade Segesisi ea da gasa bagade hawa: hamosu, amola e da Modigai amo da ouligisu bagade hawa: hamosu hamoma:ne asunasi dagoi. Amo hou huluane da ‘Besia hina bagade amola Midia hina bagade ilia hawa: hamonanu’ meloa dedei, amo ganodini dedene legei diala. Yu dunu Modigai da Hina bagade Segesisi ea bagia aligili fawane hawa: hamosu. Modigai ea fi (Yu dunu) da ea hou hahawane ba:su amola ema nodosu. Yu dunu da hahawane ba:ma:ne, amola iligaga fa:no fifi misunu amo da gaga:iwane amola mae beda:iwane esaloma:ne, e da noga:le hawa: hamosu.
Sia: ama dagoi