ESELA
(Da:i Sia: - Ezra; Modu - Esera; Bisini - Esra)
Hidadea Sia:
Esela buga da Hou Olelesu buga amoga fa:no dedei. Musa: Ba:bilone dunu da Yu fi dunu ilima gegeiba:le, ilia da Yu dunu huluane Ba:bilone sogega mugululi afugili asi. Esela buga da amo mugululi asi Yu dunu mogili ilia da Ba:bilone soge fisili, Yelusaleme moilai bai bagadega Godema nodone sia:ne gadosu hou bu hahamoma:ne asi, amo hou olelesa. Buga da amo hou agoane olelesa.
1 Yu mugululi asi dunu mogili ilia Sailase (Besia soge hina bagade) amo ea sia:beba:le, Ba:bilone soge fisili, Yuda sogega buhagi dagoi.
2 Ilia da Debolo diasu (musa: mugului) bu gagui amola doaligi, amola Yelusaleme moilai bai bagadega Godema nodone sia:ne gadosu hou bu hahamoi.
3 Ode bagohame gidigili, Esela da Yu dunu eno Yelusalemega oule asi. Esela da Gode Ea Sema amola hamoma:ne sia:i bagadewane dawa:i. E da Isala:ili dunu ilia da hou huluane Gode Ea hou defele bu hahamomusa:, bagade fidi.
Sia: Dedei
1 Mugululi asi dunu bisili Yuda soge amola
Yelusaleme moilai bai bagadega buhagisu...Sia:alalo 1:1-2:70
2 Debolo diasu mugului bu gagui
amola doaligi... ...Sia:alalo 3:1 - 6:22
3 Esela amola mugululi asi dunu eno mogili
da buhagi...Sia:alalo 7:1 - 10:44
1
ESELA
Sailase da Yu Dunuma Ilia Sogedafa amoma buhagima:ne Sia:i
* Yelemaia 25:11; 29:10Ode bisili amoga Sailase da Besia soge ouligisu, Hina Gode Ea balofede (Gode Sia: Alofesu dunu) Yelemaiama musa: sia:i liligi da amo defele doaga:i dagoi ba:i. E da Sailase ea asigi dawa:su olelebeba:le, Sailase da ea fidisu dunuma ilia da sia: amo dedene, ea soge amo ganodini dunu huluane nabima:ne idili ima:ne sia:i. Ea sia: da agoane dedei,
Aisaia 44:28“Na, Sailase, Besia hina bagade da dilima sia:sa. Hina Gode, Hebene amoga Hina esala, amo da na osobo bagade fifi asi gala huluane ilima hina esaloma:ne hamoi dagoi. Amola E da na Yelusaleme moilai bai bagadega Ea Debolo diasu gaguma:ne sia:i. Gode da dilia Ea hou lalegagui dunu huluane noga:le fidimu da defea. Dilia Yelusaleme moilai bai bagade amoga asili, Hina Gode Ea Debolo diasu mugului amo bu gaguma. Hina Gode da Isala:ili dunu ilia Gode amola ilia da Yelusaleme amo ganodini, Ema nodone sia:ne gadolala. Gode Ea fi dunu ilia gadenene fi na:iyado dunu da mugululi asi dunu ilia masa:ne logo fidimu da defea. Ilia da silifa, gouli amola ohe fi ilia liligi gaguli masa:ne amola ilima imunu da defea. Amola Gode Ea Debolo diasu amo ganodini, Godema ima:ne liligi ilima imunu da defea.”
Amalalu, Yuda fi bisilua dunu, Bediamini fi bisilua dunu, gobele salasu dunu, Lifai fi dunu amola dunu eno huluane amo Gode da ilia dogoga sia:i dunu, ilia da Yelusalemega Hina Gode Ea Debolo diasu gagumusa: masa:ne, liligi momagei dagoi.
Ilia na:iyado dunu da ili fidi. Ilia da ilima liligi bagohame iasu. Ilia da silifa yaeya, gouli, ha:i manu, ohe fi ilia liligi gaguli masa:ne amola noga:i liligi eno Debolo ganodini Godema ima:ne liligi, ilima iasu.
Musa:, hina bagade Nebiuga:denese da amo gouli, silifa amola ofodo amo lale, hina: ogogosu ‘gode’ ilia debolo diasu ganodini salasu. Sailase da amo liligi lale, Yu dunuma bu i. Sailase da liligi huluane gaguli misini, Besia muni ouligisu dunu Midilida:de ema i. Midilida:de da amo liligi dedenanu, Yuda ouligisu dunu amo Sesebaisa ema i.
9-10 Liligi idi da agoane gala,
Gouliga hamoi ofodo (Godema iabe salasu) ...30
Silifaga hamoi ofodo (Godema iabe salasu) ...1,000
Ofodo eno...29
Gouli ofodo fonobahadi...30
Silifa ofodo fonobahadi...410
Eno sasali liligi...1,000
11 Amo liligi huluane gilisili da gouli amola silifa ofodo, amola sasali liligi eno 5400 agoane. Sesebaisa amola mugululi asi dunu eno da Ba:bilone fisili, Yelusalemega asili, ilia da amo liligi gaguli asi.

*1:1: Yelemaia 25:11; 29:10

1:2: Aisaia 44:28